Omsetning og import av akvakulturdyr og -produkter: endringsbestemmelser om epizootisk ulcerativ syndrom og om import fra Thailand

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1012/2012 av 5. november 2012 som endrer forordning (EF) nr. 2074/2005 og forordning (EF) nr. 1251/2008 hva gjelder listen over vektorarter, krav til helsestatus og helsesertifikater mht. epizootisk ulcerativ syndrom, og hva gjelder oppføring av Thailand på listen over tredjeland hvorfra det er tillatt å importere visse fisk og fiskeprodukter inn til Unionen

Commission Implementing Regulation (EU) No 1012/2012 of 5 November 2012 amending Regulation (EC) No 2074/2005 and Regulation (EC) No 1251/2008 as regards the list of vector species, the health requirements and the certification requirements concerning epizootic ulcerative syndrome and as regards the entry for Thailand in the list of third countries from which imports of certain fish and fishery products into the Union are permitted

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 25.10.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.10.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjennomfører nødvendige endringer som følge av at epizootisk ulcerativt syndrom (EUS) er fjernet fra sykdomslisten for fisk. EUS er en soppsykdom hos fisk som først og fremst har vært relevant i forbindelse med handel med akvariefisk. Beslutningen om å fjerne EUS fra sykdomslisten er gjennomført i direktiv 2012/31/EU.

Rettsakten endrer vedlegg I, III og del A og B i vedlegg IV i forordning (EU) nr. 1251/2008. Dette innebærer følgende:

- I vedlegg I finner man liste over hvilke arter som betraktes som vektorarter for sykdommer som står på liste 1 og liste 2. Vektorarter for EUS er fjernet fra listen som følge av at EUS er fjernet fra sykdomslisten, jf. direktiv 2012/31/EU.

- I vedlegg III finner man liste over tredjestater hvorfra det er tillatt å importere visse arter av fisk. Fra Thailand har det tidligere bare vært tillatt å importere karpefisk til akvakultur i åpne og lukkede akvakulturanlegg for akvariefisk. Det blir nå også tillatt å importere andre fiskearter fra Thailand.

- I del A til vedlegg IV finner man modell for helsesertifikat for import av akvakulturdyr beregnet på oppdrett, gjenutlegging, installasjoner for fritidsfiske og åpne akvakulturanlegg for akvariedyr. I del B finner man tilsvarende helsesertifikat for import til lukkede akvakulturanlegg for akvariefisk. Som følge av at EUS er fjernet fra sykelisten, jf. direktiv 2012/31/EU, er alle henvisninger og krav til dokumentasjon for EUS fjernet fra helsesertifikatene.Rettsakten endrer også tillegg IV til vedlegg VI i forordning (EU) nr. 2074/2005. Her er det fastsatt en modell for hygienesertifikat som skal brukes ved import av fiskerivarer beregnet på konsum. Som følge av at EUS er fjernet fra sykelisten, jf. direktiv 2012/31/EU, er alle henvisninger og krav til dokumentasjon for EUS fjernet fra sertifikatet.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Rettsakten medfører behov for endring i forskrift 18. januar 2011 nr. 60 om ytterligere krav til transport, omsetning og import av akvakulturdyr og produkter av disse. Forordning (EU) nr. 1251/2008 som denne rettsakten endrer, er gjennomført i denne forskriften. Rettsakten medfører også behov for endring i forskrift 22. desember 2008 nr. 1624 om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse. Forordning (EU) nr. 2074/2005 som denne rettsakten endrer, er gjennomført i denne forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Rettsakten innebærer at akvariebransjen også kan importere andre fiskearter enn karpefisk fra Thailand til akvakulturanlegg for akvariefisk i Norge. Det kan muligens gi noe økt inntjeningsevne i zoobransjen uten at dette er kvantifisert. Det antas å ha liten økonomisk betydning.Utover dette antas rettsakten ikke å få noen konsekvenser for næringen eller Mattilsynet. Selv om EUS har stått på listen over eksotiske sykdommer, har det vært en overgangsperiode frem til 31.12.2012 hvor det har vært tillatt å innføre akvariefisk fra tredjestater uten dokumentasjon på fri-status for EUS, jf. artikkel 20 i forordning (EU) nr. 1251/2008. Forskriftsforslagene innebærer at det heller ikke i fremtiden vil være nødvendig å legge frem helsesertifikater som dokumenterer frihet for EUS, og vil med andre ord være en videreføring av gjeldende praksis.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært til vurdering i Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.

(Notatet ble behandlet i Spesialutvalget for matproduksjon, ved skriftlig prosedyre 07.05.13)

Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.
Andre opplysninger

Forordning (EU) nr. 1251/2008 er ført opp som basisrettsakt siden rettsakten medfører flest endringer i denne forordningen, men rettsakten medfører også endringer i forordning (EU) nr. 2074/2005.

Status
Rettsakten er vedtatt og innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
05.11.2012
Anvendelsesdato i EU
26.11.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 58, 14.9.2017, p. 100-117
EØS-prosessen
Saksområde
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.10.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.10.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.10.2013
Anvendes fra i Norge
11.10.2013