Oppheving av importrestriksjoner for Madagaskar for visse produkter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/395/EU av 1. juli 2011 om oppheving av vedtak 2006/241/EF om beskyttelsestiltak overfor visse produkter av animalsk oprinnelse med opprinnelse i Madagaskar, bortsett fra fiskevarer

Commission Implementing Decision 2011/395/EU of 1 July 2011 repealing Decision 2006/241/EC concerning certain protective measures with regard to certain products of animal origin, excluding fishery products, originating in Madagascar

Siste nytt

EØS-notat (nytt) offentliggjort 2.11.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 1.11.2011)

Sammendrag av innhold
Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2011/395/EU opphever beskyttelsestiltaket fastsatt i vedtak 2006/241/EF, som forbyr import av produkter av animalsk opprinnelse unntatt fiskeprodukter, snegler og guano fra Madagaskar.

Bakgrunnen for at beskyttelsestiltaket nå oppheves er at det anses overflødig. Det vises til at annet gjeldende EU-regelverk stiller de nødvendige dyrehelsemessige og folkehelsemessige kravene til produkter som importeres. Vedtak 2002/99/EU stiller dyrehelsemessige krav til animalske produkter ment til humant konsum og forordning (EF) nr. 1069/2009 (biproduktsforordningen) stiller folkehelsekrav til animalske biprodukter som ikke er ment til humant konsum.

Merknader
Rettsakten medfører behov for oppheving av forskrift 31. oktober 2008 nr. 1169 om særskilte beskyttelsestiltak for produkter av animalsk opprinnelse fra Madagaskar.

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
EØS-notatet blir lagt frem til orientering for Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP).

Mattilsynet har etter matloven § 23 tredje ledd myndighet til å oppheve tidsbegrensede forskrifter uten forutgående høring av hensyn til Norges internasjonale forpliktelser. Forskriftsendringen er derfor ikke sendt på høring.

Vurdering
Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU følger EØS-avtalens forenklede prosedyre, som innebærer at rettsakten skal gjennomføres samtidig som i EU.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
01.07.2011
Anvendelsesdato i EU
25.07.2011
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
08.07.2011
Anvendes fra i Norge
08.07.2011