Oppheving av miljørapporteringsdirektivet og endring av beslutningsprosedyrer

Tittel

Europaparlaments- og rådsbeslutning (EU) 2018/853 av 30. mai 2018 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1257/2013, direktiv 94/63/EF og 2009/31/EF og rådsdirektiv 86/278/EØF og 87/217/EØF hva angår beslutningsprosedyrer for området miljørapportering og om oppheving av rådsdirektiv 91/692/EØF

Decision (EU) 2018/853 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Regulation (EU) No 1257/2013 and Directives 94/63/EC and 2009/31/EC of the European Parliament and of the Council and Council Directives 86/278/EEC and 87/217/EEC as regards procedural rules in the field of environmental reporting and repealing Council Directive 91/692/EEC

Siste nytt

Europaparlaments- og rådsbeslutning publisert i EU-tidende 14.6.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra europaparlaments- og rådsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Rådets direktiv 86/278/EØF og 87/217/EØF er baseret på artikel 100 og 235 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, nu artikel 115 og 352 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). Ændringer til disse direktiver i nærværende afgørelse vedrører Unionens miljøpolitik og er en direkte følge af ophævelsen af Rådets direktiv 91/692/EØF på grundlag af artikel 192, stk. 1, i TEUF. Det er derfor hensigtsmæssigt at basere disse ændringer på artikel 192, stk. 1, i TEUF.

(2) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/63/EF er baseret på artikel 100a i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, nu artikel 114 i TEUF. Ændringer til dette direktiv i nærværende afgørelse vedrører Unionens miljøpolitik og er en direkte følge af ophævelsen af direktiv 91/692/EØF på grundlag af artikel 192, stk. 1, i TEUF. Det er derfor hensigtsmæssigt at basere disse ændringer på artikel 192, stk. 1, i TEUF.

(3) Direktiv 91/692/EØF blev vedtaget for på et sektorspecifikt grundlag at rationalisere og forbedre bestemmelserne om fremsendelsen af oplysninger og offentliggørelsen af rapporter vedrørende visse direktiver vedrørende miljøbeskyttelse. Med henblik på at nå dette mål ændrede direktiv 91/692/EØF flere direktiver ved at indføre ensartede indberetningskrav.

(4) Gennemførelsen af de indberetningskrav, der blev indført ved direktiv 91/692/EØF, er blevet bebyrdende og ineffektiv. Mange af de EU-retsakter, som blev ændret ved direktiv 91/692/EØF, er endvidere blevet erstattet og indeholder ikke længere de indberetningskrav, der blev indført ved nævnte direktiv. For eksempel blev der ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF ophævet syv EU-retsakter på vandpolitikområdet, og indberetningssystemet, som blev indført ved direktiv 91/692/EØF, blev ikke videreført. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU indeholder desuden ingen henvisning til direktiv 91/692/EØF og indfører i stedet et særskilt system for indberetning.

(5) Direktiv 91/692/EØF indeholder ikke bestemmelser om anvendelse af elektroniske værktøjer. Med den vellykkede udvikling af Det Europæiske Miljøagenturs indberetningsnet og sektorbestemte initiativer vedrørende forenkling af indberetningerne, såsom vandinformationssystemet for Europa, er behovet for og effektiviteten af en generel retsakt om indberetning blevet yderligere draget i tvivl. Endelig blev der ved vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF og den tilknyttede udvikling af det fælles miljøinformationssystem indført en mere moderne og effektiv tværgående tilgang til informationsstyring og indberetning inden for rammerne af Unionens miljøpolitik.

(6) Direktiv 91/692/EØF bør derfor ophæves.

(7) De fleste af de direktiver, der blev ændret ved direktiv 91/692/EØF, er ikke længere gældende. Direktiv 86/278/EØF og 87/217/EØF er imidlertid stadig gældende.

(8) I henhold til direktiv 86/278/EØF skal medlemsstaterne fremlægge en rapport om gennemførelsen af samme direktiv på grundlag af et spørgeskema eller en formular, som Kommissionen udformer efter fremgangsmåden i direktiv 91/692/EØF. For at undgå et retligt tomrum som følge af ophævelsen af direktiv 91/692/EØF er det nødvendigt at erstatte henvisningen til direktiv 91/692/EØF med en henvisning til fremgangsmåden omhandlet i direktiv 86/278/EØF.

(9) Medlemsstaternes indberetning i henhold til direktiv 87/217/EØF er ikke længere nødvendig efter vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006, som indeholder bestemmelser om udfasning af produktionen og anvendelsen af rå asbest og produkter, der indeholder asbest, i Unionen. Det er derfor hensigtsmæssigt at lade disse indberetningskrav, der er fastsat i nævnte direktiv, udgå.

(10) Efter ikrafttræden af direktiv 91/692/EØF indeholdt følgende forordninger og direktiver en henvisning til nævnte direktiv: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF, direktiv 94/63/EF, Rådets direktiv 1999/31/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/31/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1257/2013.

(11) Som led i en EU-handlingsplan for den cirkulære økonomi har Kommissionen foreslået at ændre direktiv 94/62/EF, 1999/31/EF, 2000/53/EF og 2008/98/EF med henblik på at erstatte henvisningen til direktiv 91/692/EØF.

(12) For at sikre at visse bestemmelser i bilagene til direktiv 86/278/EØF er opdateret, bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF, for så vidt angår tilpasningen af disse bestemmelser til den tekniske og videnskabelige udvikling. Med henblik på at sikre at bilagene til direktiv 2009/31/EF er opdateret, bør beføjelsen til at vedtage retsakter ligeledes delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF, for så vidt angår tilpasningen af disse bilag til den tekniske og videnskabelige udvikling. Tilpasningen af bilagene til direktiv 2009/31/EF bør ikke føre til en sænkning af det sikkerhedsniveau eller en svækkelse af de overvågningsprincipper, der følger af kriterierne i disse bilag. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter bør Europa-Parlamentet og Rådet navnlig modtage alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter bør have systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

(13) I artikel 21, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 1257/2013 henvises der til direktiv 91/692/EØF, som ophæves. I henhold til den pågældende bestemmelse starter den første indberetning på datoen for anvendelsen af forordning (EU) nr. 1257/2013. Den 19. december 2016 fastlagde Kommissionen ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2323 den første udgave af den europæiske liste over skibsophugningsanlæg (»den europæiske liste«). I henhold til artikel 26 i forordning (EU) nr. 1257/2013 kan medlemsstaterne godkende ophugning af skibe på skibsophugningsanlæg, der er opført på den europæiske liste, inden datoen for anvendelsen af den pågældende forordning. I sådanne tilfælde finder Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 ikke anvendelse. For at undgå et tidsrum, hvor der hverken indsamles oplysninger i henhold til forordning (EF) nr. 1013/2006 eller forordning (EU) nr. 1257/2013, er det hensigtsmæssigt at indføre en overgangsrapporteringsperiode mellem datoen for den første forventede godkendelse i henhold til artikel 26 i forordning (EU) nr.1257/2013 i en given medlemsstat og datoen for anvendelsen af den pågældende forordning for hver medlemsstat, som beslutter at anvende den i nævnte artikel fastsatte overgangsperiode. For at begrænse den medfølgende administrative byrde for den enkelte medlemsstat er det ikke nødvendigt, at de oplysninger, der indsamles i løbet af denne overgangsperiode, danner grundlag for en særskilt rapport. Det bør i stedet være tilstrækkeligt, at sådanne oplysninger er indarbejdet i eller udgør en del af den første regelmæssige rapport for treårsperioden fra datoen for anvendelsen af forordning (EU) nr. 1257/2013.

(14) Kravet om indberetning fastsat i direktiv 94/63/EF er ikke længere nødvendigt med henblik på overvågning af gennemførelsen af nævnte direktiv. Den relevante bestemmelse bør derfor udgå.

(15) Målet for dette direktiv, nemlig at ændre eller ophæve EU-retsakter på miljørapporteringsområdet, der ikke længere er anvendelige eller relevante, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af dets art bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne afgørelse ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(16) Forordning (EU) nr. 1257/2013 og direktiv 94/63/EF, 2009/31/EF, 86/278/EØF og 87/217/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
15.12.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
30.05.2018
Anvendelsesdato i EU
04.07.2018
Annen informasjon
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet