Overgangsordninger for behandling av rå melk ved meierier i Bulgaria

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/225 av 11. februar 2015 om endring av vedlegg I og II til beslutning 2009/861/EU når det gjelder overgangsbestemmelser for europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 853/2004 om produksjon av rå melk som ikke er i tråd med regelverket i visse melkeproduserende virksomheter i Bulgaria

Commission Implementing Decision (EU) 2015/225 of 11 February 2015 amending Annexes I and II to Decision 2009/861/EC on transitional measures under Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council as regard the processing of non-compliant raw milk in certain milk processing establishments in Bulgaria

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 5.2.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.2.2016)

Sammendrag av innhold
Rettsakten inneholder et vedlegg som erstatter tidligere vedlegg med en liste over virksomheter i Bulgaria som er gitt en overgangsordning når det gjelder rå melk til 31. desember 2015. Overgangsordningen gjør at melkebearbeidingsvirksomheter som ikke tilfredsstiller kravene i animaliehygieneforskriften, fortsatt kan omsette sine produkter, men kun på det nasjonale marked i Bulgaria. Når Bulgaria tiltrådte fellesskapet 1. januar 2007 var det flere melkebearbeidingsvirksomheter som ikke oppfylte kravene i animaliehygieneforskriften, noe som medførte at det ble innført en overgangsordning. Bulgaria har fortsatt virksomheter som ikke oppfyller kravene, og listen i vedlegget er nå oppdatert. Bulgaria skal før 31. desember 2015 sikre oppfyllelse av regelverkskravene i alle landets virksomheter, og i tillegg sørge for at de som etter hvert oppfyller alle krav står på listen over godkjente virksomheter og at de som foreløpig ikke tilfredsstiller disse kravene, står på en annen liste. Bulgaria har etablert en arbeidsplan for å oppnå etterfølgelse av EUs regelverk på området.

Bulgaria skal gi kommisjonen regelmessige oppdateringer hva gjelder fremdriften av virksomhetsgodkjenning når det gjelder oppfyllelse av kravene i animaliehygieneforskriften samt på systemet for henting og transport av den ikke-godkjente melken. Bulgaria skal i tillegg foreta hensiktsmessige tiltak for å sikre at antall virksomheter som ikke følger unionens krav reduseres etter en gitt plan.

Merknader
Rettsakten endrer ikke norsk regelverk og får ingen praktiske konsekvenser for Norge. Norge utarbeider ikke regelverk på området, men viser til EUs hjemmesider hvor virksomhetslistene oppdateres fortløpende.

Rettsakten er nøytral i forhold til regelverksforenkling og antas ikke å medføre administrative eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
11.02.2015
Anvendelsesdato i EU
11.03.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 15.11.2018, p. 80-85
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.12.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015D0225
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro