Overgangstiltak for meierivirksomheter i Romania

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/898/EU av 21. desember 2011 som endrer vedtak 2009/852/EF om overgangsordninger som gjelder europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 852/2004 og (EF) nr. 853/2004 hva angår produksjon av rå melk fra virksomheter som ikke er i samsvar med regelverket, og i noen melkeproduserende virksomheter i Romania og de strukturelle krav for slike

Commission Implementing Decision 2011/898/EU of 21 December 2011 amending Decision 2009/852/EC on transitional measures under Regulations (EC) No 852/2004 and (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council as regard the processing of non-compliant raw milk in certain milk-processing establishments in Romania and the structural requirements of such establishments

Siste nytt

EØS-komitevedtak 28.9.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.10.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er laget på bakgrunn av at Romania tiltrådte fellesskapet fra 1. januar 2007 og dermed fikk markedsadgang til EØS-området, også når det gjelder animalske produkter. I tiden før tiltredelse er det innrømmet overgangsordninger for Romania, blant annet for kjøtt og melk. Overgangsordninger er ofte benyttet for stater som har søkt medlemskap i EU eller tredjeland som ønsker å bringe varer inn i EØS-området. Overgangsordningen kan være av ulik varighet, men skal sikre at kun varer som tilfredsstiller alle regelverkskrav på de respektive områder, tillates omsatt i EØS-området.

Romania skal sikre en gradvis oppfylling av alle regelverkskrav i alle landets virksomheter, og må sørge for at de som etter hvert oppfyller alle krav står på lister over godkjente virksomheter og at de som foreløpig ikke tilfredsstiller disse kravene, står på andre lister. Dette skal skje innen en gitt frist. Varer som er produsert uten å tilfredsstille alle relevante regelverkskrav, kan inntil videre omsettes på det nasjonale marked i Romania.

Ved inspeksjoner og dialog med rumenske kompetente myndigheter er det framkommet at mange virksomheter har sluttført sitt arbeid for å kunne oppfylle alle regelverkskrav i forordningene (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 852/2004, som angir hygieneregelverk på området. Disse virksomhetene har tidligere vært listeført som virksomheter som ikke har oppfylt alle krav og må således slettes fra disse listene.

Til rettsakten, som endrer vedleggene i vedtak 2009/852/EF, er det utarbeidet et oppdaterte vedlegg med lister over virksomheter som tillates å bearbeide rå melk som ikke er i samsvar med regelverket i separate produksjonslinjer. Det er også laget lister for virksomheter som ikke trenger å ha separate produksjonslinjer for slik bearbeiding av rå melk.

Disse listene har fortløpende vært revidert i prosessen fram mot og etter tiltredelsestidspunktet.

Rettsakten gjelder fram til 31. desember 2013.

Rumenske kompetente myndigheter skal fortløpende informere Kommisjonen om endringer på dette området.

Rettsakten er i tråd med anbefaling fra medlemslandet og Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen (SCFCAH).

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge og medfører ikke behov for regelverksendring. Norge har ikke hatt praksis for å utarbeide regelverk på området, men vist til EUs hjemmesider hvor virksomhetslistene oppdateres fortløpende.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
21.12.2011
Anvendelsesdato i EU
01.01.2012
Hjemmel eller endrer
EFTA/EØS-flagg

EØS

Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 26, 27.4.2017, p. 8-13
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
19.06.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2012
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
29.09.2012