Oversendelse av konfidensielle data til EUs statistikkontor

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EF, Euratom) nr. 1101/2008 av 22. oktober 2008 om oversendelse av konfidensielle data til EUs statistikkontor (Eurostat)

Regulation (EC, EURATOM) No 1101/2008 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 on the transmission of data subject to statistical confidentiality to the Statistical Office of the European Communities(Codified version)

Siste nytt

EØS-komitevedtak 13.3.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets bakgrunnsnotat)

Sammendrag av innhold
Europaparlaments- og rådsforordning (EF, Euratom) nr. 1101/2008 erstatter rådsforordning (EØF) nr. 1588/90 av 11. juni 1990 om oversendelse av fortrolige statistiske opplysninger til Det europeiske fellesskaps statistikkontor, som er innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XXI om statistikk. I likhet med den opprinnelige forordningen på området, er formålet med den nye forordningen å regulere de nasjonale myndighetenes oversendelse av statistisk informasjon til Eurostat, samt å sikre at Eurostat treffer de rettslige, tekniske og organisatoriske tiltak som er nødvendig for at informasjonen behandles fortrolig.

Merknader
Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftingene av forordningen. Forordningen har ingen økonomiske og administrative konsekvenser. Rettsakten vil bli gjennomført i forskrift til statistikkloven.

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den EØS-relevant og akseptabelt.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
22.10.2008
Anvendelsesdato i EU
03.12.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 32, 28.5.2014, p. 258-262
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
17.03.2009
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
18.03.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
14.03.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.03.2011
Anvendes fra i Norge
23.03.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008R1101
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro