Overvåking av CO2-utslipp fra nye personbiler

Tittel

Kommissionens forordning (EU) nr. 397/2013 av 30. april 2013 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 når det gjelder overvåking av CO2-utslipp fra nye personbiler

Commission Regulation (EU) No 397/2013 of 30 April 2013 amending Regulation (EC) No 443/2009 of the European Parliament and of the Council as regards the monitoring of CO2 emissions from new passenger cars

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 28.11.2013

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.11.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er en endring av 443/2009, spesielt artikkel 8. Rapporteringene fra bilprodusentene i 2010 og 2011 viste at det var behov for endringer for å forenkle, men også bedre kvaliteten på data som rapporteres iht 443/2009. For å øke kvaliteten gjøres den tildigere frivillige rapporteringen nå obligatorisk. En annen endring er at personbiler med nasjonal godkjenning av et lite antall (personbiler som produserees i små serier) iht. art. 23 i direktiv 2007/46/EC, eller ved individuell godkjenning iht. art 24 i nevet direktiv, skal ikke tas med ved beregning gjennomsnittlig spesifikt utslipp fra hver bilprodusent, men rapporteres som aggregerte data på årsbasis. Endringene fremgår av nytt Annex II, som i sin helhet erstatter Annex II i forordning 443/2009. Informasjon som skal rapporteres hentes fra personbilens samsvarssertifikat (COC) eller som er konsistent med COC utstedt av produsenten av den relevante personbilen.

Rapporteringsforpliktelsen endres marginalt som følge av rettsakten.

Merknader

EU-hjemmel

Forordning (EU) nr. 397/2013 er en forordning vedtatt av Kommisjonen med hjemmel i traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV) artikkel 291.

Gjeldende norsk lovgivning og politikk på området

Det vises til vurderingene som er gjort i EØS-notat til forordningene 443/2009 og forsåvidt 1014/2010. Det er i dag ikke norsk regelverk som krever rapportering av registrerings- og CO2-data for personbiler til EU. Likevel har Norge fulgt opp rapporteringskravene i forordning 443/2009 og forordning 1014/2010 frivillig, så langt det er mulig med dagens datasystem for registrering av kjøretøy (Autosys).

Rettslige konsekvenser for Norge.

Det vises her generelt til de vurderinger som er gjort i EØS-notat til forordningene 443/2009 og forsåvidt 1014/2010, herunder implementering i norsk rett.

Vedr administrative og økonomiske konsekvenser for Norge

Det vises her til vurderingene i EØS-notat for forordning 443/2009. Forordningen vil ikke få økonomiske konsekvenser for private i Norge.

Gruppering jf UD's mal og art 103-forbehold

Forordning 443/2009 er kategorisert til Gruppe 1 og det er tatt 103-forbehold. Forordning 443/2009 er planlagt innlemmet i EØS-avtalen på møte i feb. 2014. Avledete rettsakter, herunder forordning 397/2013, kategoriseres til gruppe 2, dvs. rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper inn i norsk handlefrihet.

Vurdering
Norge per i dag ingen bilprodusenter som blir berørt av forordningen. Norge rapporterer årlig tekniske data og antall nyregistreringer til EU i henhold til forordning 443/2009. Disse opplysningene blir likevel ikke inkludert i Kommisjonens beregninger av gjennomsnittlig utslipp for hver bilfabrikant.

Forordningen anses relevant og akseptabel for Norge

Status
Forordningen ble vedtatt 30.april 2013 og trådte i kraft 8. mai 2013. (Oj. 1. mai 2013)

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
30.04.2013
Anvendelsesdato i EU
08.05.2013
Hjemmel eller endrer
EFTA/EØS-flagg

EØS

Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
04.11.2013
Parlaments-behandling
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet