Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika: utfyllende bestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/729 av 26. februar 2018 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 273/2004 og rådsforordning (EF) nr. 111/2005 om opptak av narkotikaprekursorer på listen over registrerte stoffer

Commission Delegated Regulation (EU) 2018/729 of 26 February 2018 amending Regulation (EC) No 273/2004 of the European Parliament and of the Council and Council Regulation (EC) No 111/2005 as regards the inclusion of certain drug precursors in the list of scheduled substances

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.5.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Bilag I til forordning (EF) nr. 273/2004 og bilaget til forordning (EF) nr. 111/2005 indeholder begge en liste over registrerede stoffer, som er genstand for en række harmoniserede kontrol- og overvågningsforanstaltninger, som der også er fastsat bestemmelser om i de pågældende forordninger.

(2) I kraft af De Forenede Nationers Narkotikakommissions beslutning 60/12 og 60/13, som blev truffet på kommissionens 60. samling den 16. marts 2017, er 4-anilino-N-phenethylpiperidin (ANPP) og N-phenethyl-4-piperidon (NPP) blevet føjet til tabelI i De Forenede Nationers konvention imod ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer af 19. december 1988 ("FN-konventionen af 1988").

(3) Formålet med forordning (EF) nr. 273/2004 og forordning (EF) nr. 111/2005 er at gennemføre artikel 12 i FN-konventionen af 1988 i Unionen. ANPP og NPP bør derfor føjes til bilag I til forordning (EF) nr. 273/2004 og bilaget til forordning (EF) nr. 111/2005.

(4) De registrerede stoffer i disse bilag er inddelt i kategorier, for hvilke der træffes forskellige foranstaltninger for at opnå en passende balance mellem den risiko, som hvert enkelt stof indebærer, og den byrde, som den lovlige handel pålægges. De strengeste kontrol- og overvågningsforanstaltninger anvendes for stoffer i kategori 1. Disse stoffer skal f.eks. opbevares i sikrede lokaler, og alle operatører, der håndterer disse stoffer, skal have en licens.

(5) ANPP er en umiddelbar prækursor for fentanyl og acetylfentanyl. NPP kan enten bruges som grundmateriale for ANPP, som efterfølgende kan syntetiseres til fentanyl, eller udgøre en direkte prækursor for en række fentanylanaloger. Med andre ord kan begge stoffer nemt omdannes til fentanyl eller fentanylanaloger.

(6) Misbrug eller fejlagtig anvendelse af fentanyl og fentanylanaloger forvolder alvorlige problemer af social og folkesundhedsmæssig art (navnlig et voksende antal dødsfald pga. overdoser) i en række områder i Unionen. Der er tegn på, at der forekommer udbredt ulovlig fremstilling af fentanyl på basis af ANPP og NPP i Unionen. For at afhjælpe dette problem bør der indføres kontrol med importen af ANPP og NPP.

(7) Der forekommer kun i begrænset omfang lovlig fremstilling af, handel med og anvendelse af ANPP og NPP i Unionen. Derfor ville registrering af disse stoffer i kategori 1 kun indebære en begrænset ekstra administrativ byrde for økonomiske aktører og kompetente myndigheder i EU. I øvrigt har høringer af økonomiske aktører og medlemsstater vist, at der er bred opbakning til, at begge stoffer registreres som stoffer i kategori 1 i forordningerne.

(8) I lyset af overvejelserne i betragtning 5, 6 og 7 bør ANPP og NPP registreres som stoffer i kategori 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 273/2004 og i bilaget til forordning (EF) nr. 111/2005.

(9) Forordning (EF) nr. 273/2004 og forordning (EF) nr. 111/2005 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(10) Da lovlig fremstilling af, handel med og anvendelse af ANPP og NPP finder sted i et vist omfang i Unionen, bør de økonomiske aktører og kompetente myndigheder have tilstrækkelig tid til at tilpasse sig til de ændringer, der foretages af nærværende forordning.

(11) Forordning (EF) nr. 273/2004 og forordning (EF) nr. 111/2005 gennemfører til sammen visse bestemmelser i FN-konventionen af 1988. I betragtning af den nære indholdsmæssige forbindelse mellem de to forordninger, er det berettiget at vedtage ændringsforslagene ved hjælp af en enkelt delegeret retsakt.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
26.02.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
26.02.2018
Anvendelsesdato i EU
07.07.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet