Pakkelevering over grensene: gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsskjemaer

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1263 av 20. september 2018 om skjemaene for innsending av informasjon av tilbydere av pakkeleveringstjenester i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/644

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1263 of 20 September 2018 establishing the forms for the submission of information by parcel delivery service providers pursuant to Regulation (EU) 2018/644 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.9.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Der er ved forordning (EU) 2018/644 fastsat særlige bestemmelser med henblik på at forbedre grænseoverskridende pakkeleveringstjenester ud over de bestemmelser, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/67/EF. Bestemmelserne vedrører navnlig myndighedstilsyn i forbindelse med pakkeleveringstjenester og gennemsigtigheden af takster for visse grænseoverskridende pakkeleveringstjenester.

(2) Der stilles ved forordning (EU) 2018/644 krav om, at pakkeleveringsvirksomheder indgiver oplysninger om sig selv til den nationale forvaltningsmyndighed i den medlemsstat, hvor de er etableret, ved hjælp af et skema opstillet af Kommissionen.

(3) I henhold til artikel 4, stk. 1, i forordning (EU) 2018/644 skal pakkeleveringsvirksomhederne kun indgive oplysningerne om sig selv én gang, og de skal underrette den nationale forvaltningsmyndighed om enhver ændring af disse oplysninger inden for en frist på 30 dage. I henhold til artikel 4, stk. 3, i forordning (EU) 2018/644 skal der indgives oplysninger om pakkeleveringsvirksomhedens aktiviteter hvert år. Der bør derfor opstilles to særskilte skemaer til indgivelse af de pågældende oplysninger.

(4) For at undgå dobbelttælling af pakker bør pakkeleveringsvirksomhederne ved indgivelse af oplysninger om antallet af og omsætningen for pakker, som er blevet håndteret i løbet af det foregående kalenderår, angive, hvorvidt der er indgået aftale om pakkeleveringstjenesterne med afsenderen eller pakkerne håndteres på vegne af en anden pakkeleveringsvirksomhed. De oplysninger, der indgives, bør også omfatte oplysninger om, hvorvidt pakkerne sendes til eller modtages fra destinationer inden for eller uden for Unionen, da dette vil have indflydelse på etaperne i den postleveringskæde, der varetages af den pågældende virksomhed.

(5) Da de oplysninger, der anmodes om, skal behandles af medlemsstaternes nationale forvaltningsmyndigheder, og i betragtning af disse myndigheders ekspertise er skemaerne blevet udarbejdet i tæt samarbejde med Gruppen af Europæiske Forvaltningsmyndigheder for Posttjenester.

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 21 i direktiv 97/67/EF —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
31.08.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
20.09.2018
Anvendelsesdato i EU
11.10.2018
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet