Påstandsforordningen for matvarer: unntaksbestemmelser for bruk av generiske betegnelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2019/343 av 28. februar 2019 om unntak fra artikkel 1 nr. 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1924/2006 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler for bruk av visse generiske betegnelser

Commission Regulation (EU) 2019/343 of 28 February 2019 providing derogations from Article 1(3) of Regulation (EC) No 1924/2006 of the European Parliament and of the Council on nutrition and health claims made on food for the use of certain generic descriptors

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 1.3.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.12.2018)

Sammendrag av innhold
Som unntak fra artikkel 1(3) i påstandsforordningen (forordning (EF) nr. 1924/2006), kan generiske betegnelser som tradisjonelt har vært brukt til å angi en egenskap ved en gruppe næringsmidler, og som antyder en virkning for menneskers helse, brukes uten at de følges av en godkjent helsepåstand, dersom EU-kommisjonen har innvilget en søknad om dette. Forordning (EU) nr. 907/2013 gir bestemmelser for søknadsprosedyren for en generisk betegnelse.

Utkast til rettsakt gjelder ti generiske betegnelser som det er søkt om unntak fra artikkel 1(3) i påstandsforordningen. Søknadene kommer fra forskjellige EU-medlemsstater som har mottatt søknader fra interessentorganisasjoner eller virksomheter. Utkast til rettsakt innebærer at de aktuelle generiske betegnelsene (brust-caramellen, hustenbonbon, hustenstopper, cough drops, hoestenbonbon, rebucados para a tosse, kurkkupastilli, husetensirup, tonic og biscotto salute) som forordningen gjelder, kan brukes på matvarer uten at de må følges av en spesifikk godkjent helsepåstand. En slik tillatelse gis fordi utsagnene har vært brukt lenge (tradisjonell bruk) i medlemsstaten uten at forbrukerne forventer en positiv helseeffekt ved inntak av matvaren. Vanligvis må slike betegnelser som henviser til produktets ernærings- eller helsemessige egenskaper følges av en godkjent helsepåstand. For den generiske betegnelsen "tonic" gjelder innvilgelsen for alle EU-medlemsstatene.

I vedlegget til utkastet til forordning listes de ulike generiske betegnelsene opp. Det angis i vedlegget hvilken matvarekategori de er innvilget for, hva den generiske betegnelsen er, samt i hvilke medlemsstater betegnelsene kan brukes.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Forordningen implementeres i norsk regelverk ved en henvisningsbestemmelse i forskrift 17. februar 20110 nr. 187 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene:

Virksomhetene kan bruke de innvilgede generiske betegnelsene i de medlemsstatene de er søkt og innvilget for og for den innvilgede produktkategorien.

Forbrukerne:

Innvilgede søknader om generiske betegnelser vil være med på å sikre at påstander som generiske betengelser ikke er usanne, tvetydige eller villende.

Mattilsynet:

Tilsyn ved bruken av generiske betegnelser inngår i det ordinære tilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Utkast til rettsakt har vært diskutert på flere arbeidsgruppemøter for ernærings- og helsepåstander. Det har hovedsakelig vært diskusjoner knyttet til de ulike skrivemåtene av de generiske betegnelsene for de enkelte medlemsstater hvor den generiske betegnelsen er innvilget til.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Europakommisjonsens utkast til forordning fikk tilslutning fra medlemsstatene ved kvalifisert flertall på ScoPAFF 22. oktober 2018.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.10.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
28.02.2019
Anvendelsesdato i EU
21.03.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet