Persistente organiske forbindelser (POPs) (revisjon)

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om persistente organiske forbindelser (omarbeiding)

Proposal for Regulation of the European Parliament and of the Council on persistent organic pollutants (recast)

Siste nytt

Foreløpig holdning (forhandlingsposisjon) godkjent av Rådet 28.11.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.6.2018)

Sammendrag av innhold
Kommisjonen fremla et forslag til endringer av POPs forordningen den 22. mars 2018. Denne vil erstatte tidligere POPs forordning (Regulation (EC) No 850/2004).

Følgende endringer i forordningen er foreslått;

• Endring av prosedyrer for vedtakelse av rettsakter i henhold til komitologi prosedyren, jf. Lisboa-traktaten.

•Overføring av administrative, tekniske og vitenskapelige oppgaver til ECHA. Dette gjøres for å effektivisere og bedre koordineringen.

•Flere definisjoner er endret for å samsvare med definisjoner i annet europeisk kjemikalieregelverk og avfallsregelverk. Dette gjelder blant annet definisjon av "bringe i omsetning", "stoff" og "avfall". I tillegg er det foreslått nye definisjoner av "produksjon", "bruk" og "intermediater i lukkede systemer".

•Medlemslandene skal publisere informasjon og data om POPs. Dette skal gjøres i henhold til direktivene om offentlighetens rette til miljøinformasjon og oppbygging infrastruktur for geografisk informasjon i EU ("INSPIRE").

•Forenkling av prosedyren for rapportering og overvåking.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten gjennomføres ved å endre Produktforskriften's kapittel 4. Endringen vurderers som teknisk, og innebærer ingen materielel endringer sammenlignet med dagens forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller økonomisk konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert som EØS-relevant og akseptabel under SU-HK.

Vurdering
Norge er selvstendig part til de aktuelle internasjonale avtalene.

Rettsakten er et forslag fra kommisjonen som ikke er vedtatt.

Rettsakten er vurdert å være EØS-relevant og akseptabel.

Det er ikke behov for tilpasningstekst til forordningen.

Det er ikke materielle problemer med denne EU-rettsakten.

Status
Rettsaktener vurdert som EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten er til vurdering i EFTA-landene.

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet