Persistente organiske miljøgifter: endringsbestemmelser om pentaklorfenol

Tittel

(Utkast) Kommisjonsforordning om endring av vedlegg IV og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske miljøgifter

(Draft) Commission Regulation amending Annexes IV and V to Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent organic pollutants

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 4.12.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.12.2018)

Sammendrag av innhold
Forordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske miljøgifter (POPs-forordningen) gjennomfører beslutninger i Stockholmkonvensjonen (global) og i Langtransportkonvensjonen (regional). POPs-forordningen regulerer produksjon, omsetning, bruk, utslipp og avfallsbehandling for persistente organiske miljøgifter som omfattes av kravene i Stockholmkonvensjonen og Langtransportkonvensjonen. Det syvende partsmøtet til Stockholmkonvensjonen i mai 2015 vedtok å føre opp pentaklorfenol og dets salter (PCP) på listen i konvensjonens vedlegg A, som forplikter parter av konvensjonen til å fatte nødvendige tiltak for eliminering av stoffet. Forslaget til forordning omhandler bestemmelser om avfallshåndtering av PCP og foreslår endringer i vedleggene IV og V i POPs-forordningen (850/2004).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordning (EF) nr. 850/2004 (POPs-forordningen) ble innlemmet i EØS-avtalen i 2007 og er gjennomført i produktforskriften. Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endringer i produktforskriftens kapittel 4.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av forordningen er ikke vurdert til å ha særlige økonomiske og/eller administrative konsekvenser

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Informasjon og høringsdokumenter om kommende/nye rettsakter legges ut på hjemmesidene til Miljødirektoratet

Vurdering
Rettsakten ble vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
EU publiserte utkast til endringsforordning for PCP den 9. mars 2017i EU-registeret. Rettsakten ble stemt over ved komitologiprosedyre 24. mars 2017. Rettsakten er foreløpig ikke publisert i Official Journal. Rettsakten har vært vurdert av EFTA-landene, men er føreløpig ikke innlemmet i EØS-avtalen.

Norge deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av POPs-regelverket og Stockholmkonvensjonen.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
24.03.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet