Persistente organiske miljøgifter: endringsbestemmelser om pentaklorfenol

Tittel

(Utkast) Kommisjonsforordning om endring av vedlegg IV og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske miljøgifter

(Draft) Commission Regulation amending Annexes IV and V to Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent organic pollutants

Siste nytt

Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 7.7.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Forordning (EF) nr. 850/2004 gennemfører i EU-lovgivningen de forpligtelser, der følger af Stockholmkonventionen om persistente miljøgifte (i det følgende benævnt "konventionen"), som godkendtes på Fællesskabets vegne ved Rådets afgørelse 2006/507/EF og i protokollen til 1979-konventionen om grænseoverskridende luftforurening over store afstande angående persistente organiske miljøgifte, som blev godkendt på Fællesskabets vegne ved Rådets afgørelse 2004/259/EF .

(2) På den syvende partskonference under konventionen fra den 4. til den 15. maj 2015 blev det besluttet at optage pentachlorphenol og salte og estere heraf (i det følgende benævnt "pentachlorphenol") i bilag A (udfasning) til konventionen.

(3) Det er som følge af konventionsændringen nødvendigt at ændre bilag IV og V til forordning (EF) nr. 850/2004 med henblik på at optage pentachlorphenol i disse bilag og angive de tilhørende koncentrationsgrænser for at sikre, at affald indeholdende pentachlorphenol håndteres i overensstemmelse med konventionens bestemmelser.

(4) De foreslåede koncentrationsgrænser i bilag IV og V til forordning (EF) nr. 850/2004 er fastsat ved anvendelse af den samme metodologi, der blev anvendt til at fastsætte koncentrationsgrænserne i tidligere ændringer af bilag IV og V . De foreslåede koncentrationsgrænser anses for de bedst egnede til at sikre en høj grad af beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet gennem destruktion eller irreversibel omdannelse af pentachlorphenol.

(5) Virksomheder og kompetente myndigheder bør gives tilstrækkelig tid til at tilpasse sig til de nye krav.

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelsen fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 39 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
24.03.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet