Persistente organiske miljøgifter (POP-er) (revisjon)

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1021 av 20. juni 2019 om persistente organiske miljøgifter

Regulation (EU) 2019/2021 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on persistent organic pollutants (recast)

Siste nytt

Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 25.6.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.11.2019)

Sammendrag av innhold
Kommisjonen fremla et forslag til endringer av POPs forordningen den 22. mars 2018. Denne vil erstatte tidligere POPs forordning (Regulation (EC) No 850/2004).

Følgende endringer i forordningen er foreslått;

• Endring av prosedyrer for vedtakelse av rettsakter i henhold til komitologi prosedyren, jf. Lisboa-traktaten.

•Overføring av administrative, tekniske og vitenskapelige oppgaver til ECHA. Dette gjøres for å effektivisere og bedre koordineringen. Det er lagt inn et punkt om at ECHA skal forberede teknisk dokumentasjon ifb med nomineringer, sisikoprofil og risikohåndteringstiltak, og det er uklart om dette gjelder Norge. Dette vil i så fall være i konflikt emd Norges rolle som uavhengig part til Stockholmkonvensjonen.

•Flere definisjoner er endret for å samsvare med definisjoner i annet europeisk kjemikalieregelverk og avfallsregelverk. Dette gjelder blant annet definisjon av "bringe i omsetning", "stoff" og "avfall". I tillegg er det foreslått nye definisjoner av "produksjon", "bruk" og "intermediater i lukkede systemer".

•Medlemslandene skal publisere informasjon og data om POPs. Dette skal gjøres i henhold til direktivene om offentlighetens rette til miljøinformasjon og oppbygging infrastruktur for geografisk informasjon i EU ("INSPIRE").

•Forenkling av prosedyren for rapportering og overvåking.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten gjennomføres ved å endre Produktforskriften's kapittel 4. Etter behandling i råd og parlament er det gjort endringer sammenlignet med det opprinnelige forslaget fra kommisjonen, som, basert på hvordan bestemmelsene skal tolkes, endrer den tidligere vurderingen at dette ikke innebærer reelle rettslige konsekvenser i Norge. Det er lagt inn et punkt (artikkel 8e) om at ECHA skal forberede teknisk dokumentasjon ifb med nomineringer, sisikoprofil og risikohåndteringstiltak, og det er uklart om dette gjelder Norge. Dette vil i så fall være i konflikt med Norges rolle som uavhengig part til Stockholmkonvensjonen. Øvrige endringer vurderers som tekniske, og innebærer ingen materielel endringer sammenlignet med dagens forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller økonomisk konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert som EØS-relevant. Behover for tilpasning til/unntak fra artikkel 8e avhenger av hvordan denne bestemmelsen skal tolkes. Norge har bedt om bistand fra EFTA-sekretariatet for å få klarhet i dette.

Vurdering
Forordningen implementerer EU/EØS-landenes forpliktelser under Stockholmkonvensjonen og Baselkonvensjonen. Norge er selvstendig part til disse globale avtalene.

Status
Rettsaktener vurdert som EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten er til vurdering i EFTA-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
22.03.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
20.06.2019
Anvendelsesdato i EU
15.07.2019
Rettsakten erstatter
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet