Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelse om Østerrike som medrapportør for vudering av metaldehyd

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/243 av 10. februar 2017 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 686/2012 når det gjelder medlemsstat som medrapportør for det aktive stoffet metaldehyd

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/243 of 10 February 2017 amending Implementing Regulation (EU) No 686/2012 as regards the co-rapporteur Member State for the active substance metaldehyde

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.2.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.3.2017)

Sammendrag av innhold
Forordningen endrer forordning (EU) nr.686/2012 ved at Østerrike erstatter Tyskland som co-rapportør for det aktive stoffet metaldehyd i forbindelse med vurdering av regodkjenningen av dette stoffet. Gjeldende godkjenning for metaldehyd utløper 31. desember 2021.

Merknader
Når aktive stoffer blir godkjent etter reglene i forordning (EU) nr. 1107/2009 blir det gitt godkjenning for en periode på inntil ti år med unntak av lav-risikostoffer som kan få noe lengre godkjenning. Godkjente aktive stoffer blir ført opp på liste i forordning (EU) nr. 540/2011. I den forordningen fremkommer også utløpsdato for godkjenning. Søknader om fornyelse av godkjenning skal sendes senest tre år før utløpet av tidligere godkjenning. For aktive stoffer som har en godkjenning som utløper senest 31. desember 2021, er arbeidet med revurderingene av stoffene fordelt mellom EØS-medlemslandene. Forordning (EU) nr. 686/2012 navngir hvert enkelt aktivt stoff som skal revurderes, og tildeler en rapportør og en co-rapportør for hvert stoff.

Rettslige konsekvenser
Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for Mattilsynet eller andre virksomheter.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section "Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU, og ble publisert i Official Journal 11. februar 2017.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-landene.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
07.12.2016
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
10.02.2017
Anvendelsesdato i EU
03.03.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet