Plantevernmiddelprodukter: endringsbestemmelser om datakrav til virksomme stoffer

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1136/2014 av 24. oktober 2014 om endring av forordning (EU) nr. 283/2013 vedrørende overgangsordninger for prosedyrer som gjelder plantevernmidler

Commission Regulation (EU) No 1136/2014 of 24 October 2014 amending Regulation (EU) No 283/2013 as regards the transitional measures applying to procedures concerning plant protection products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 14.07.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.10.2015)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjør endringer i forordning nr. 283/2013 om datakrav til aktive stoffer som skal søkes godkjent etter europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler. Forordning (EF) nr. 283/2013 erstattet en relativt ny forordning om datakrav (forordning nr. 544/2011) og er tatt inn i EØS-avtalen under forbehold om Stortingets samtykke. Bakgrunnen for denne endringen er at det er behov for endringer i overgangsreglene mellom forordning (EF) nr. 283/2013 og forordning nr. 544/2011 for å unngå ulikheter i vurderingen av data av medlemsstater som tilhører forskjellige soner. Datakravene i forordning nr. 544/2011 vil derfor fortsatt få anvendelse for enkelte søknader som tilfredstiller bestemte kriter blant annet til søknadstidspunkt.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Ny forskrift om plantevernmiddel, som foreslår implementering av EU-regelverket for plantevernmiddel var på høring våren 2012, men er ikke fastsatt. Denne forordningen vil kreve en mindre endring av den nye forskriften.

Administrative og økonomiske konsekvenser
Endringene vil gi en mer enhetlig og harmonisert vurdering av de aktuelle plantevernmidlene mellom land i ulike soner. Endringene vil ha svært begrensende økonomiske og administrative konsekvenser for myndigheter og private.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for handelsforenklinger og funnet relevant og akseptabel.

Vurdering
Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten: Standing committee on plants, animals, food and feed (SCPAFF) section phytopharmaceuticals - plant protection products - legislation.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og publisert i Official Journal 28.10.2014. Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
24.10.2014
Anvendelsesdato i EU
17.11.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
13.03.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.06.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.06.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
03.07.2015
Anvendes fra i Norge
03.07.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R1136
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro