Plantevernmidler: endringsbestemmelser om rapporterende medlemsstat for visse aktive stoffer

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/150 av 30. januar 2019 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 686/2012 med hensyn til rapporterende medlemsstat for de følgende aktive stoffene til bruk i plantevernmidler: deltametrin, diflufenican, epoxiconazol, fluoxastrobin, protioconazol og tebuconazol

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/150 of 30 January 2019 amending Implementing Regulation (EU) No 686/2012 as regards the rapporteur Member State for the evaluation of the following active substances contained in plant protection products: deltamethrin, diflufenican, epoxiconazole, fluoxastrobin, prothioconazole and tebuconazole

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 2.10.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.10.2019)

Sammendrag av innhold
Forordning (EF) nr. 686/2012 fordeler ansvar mellom medlemsstater for evalueringen av aktive stoffer hvor det er søkt om en fornyet godkjenning av stoffene. Som følge av at Storbritannia forventes å tre ut av EU våren 2019 er det nødvendig å omfordele ansvaret for de stoffer som landet har hatt ansvaret for, til andre medlemsland. Gjennom denne forordningen omfordeles seks slike stoffer til diverse andre land.

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler
Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basissubstanser, D-listen lavrisiko stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listen endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser
Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU. Den ble publisert i Official Journal 31. januar 2019.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.12.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
30.01.2019
Anvendelsesdato i EU
30.03.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.07.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
27.09.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.09.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.09.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
30.09.2019
Anvendes fra i Norge
30.09.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R0150
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro