Plassering av baknummerskilt på to- og trehjulede motordrevne kjøretøy

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/62/EF av 13. juli 2009 om plassering av baknummerskilt på to- og trehjulede motordrevne kjøretøy (kodifisert utgave)

Directive 2009/62/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 relating to the space for mounting the rear registration plate of two or three-wheel motor vehicles (Codified version)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 17.9.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.10.2010)

Sammendrag av innhold
Direktiv 93/94/EØF er et av særdirektivene i EF-typegodkjenningsordningen for motorsykkel. Direktivet er blitt endret flere ganger. Kommisjonen har bestemt at etter hver tiende endring av et direktiv skal dette kodifiseres for at det skal være lettere å lese og enklere å bruke.

Direktiv 2009/62/EF fastsetter tekniske bestemmelser for konstruksjon og synlighet når det gjelder plassering av kjennemerke på motorsykkel, som definert i direktiv 2002/24/EØF. I bilag I er det fastsatt dimensjoner på kjørtøyet hvor kjennemerket skal plasseres. Direktivet beskriver ikke størrelsen på kjennemerket. I bilag II er det angitt hvilke direktiver som oppheves i forbindelse med kodifiseringen; direktiv 93/94/EØF og 99/26/EF.

Vurdering
Direktiv 93/94/EØF er implementert i kjøretøyforskriften § 39-2, (forskrift av 4. oktober 1994 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr) gitt i medhold av vegtrafikkloven av 18. juni 1965 § 14. Kjøretøyforskriften § 39-2 har blitt endret for å implementere direktiv 2009/62/EF.

Status
Parlamentet og Rådet vedtok direktivet 13. juli 2009, og det kommer til anvendelse fra 1. januar 2010.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
05.09.2006
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
13.07.2009
Anvendelsesdato i EU
01.01.2010
EFTA/EØS-flagg

EØS

Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 29, 21.5.2015, p. 68-75
EØS-prosessen
Saksområde
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.06.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.06.2010
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.09.2010
Anvendes fra i Norge
15.09.2010