Plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser om bisfenol A

Tittel

(Utkast) Kommisjonsforordning bruken av bisfenol A i lakker og belegg ment å komme i kontakt med mat og endring av forordning (EU) Nr. 10/2011 med hensyn på bruken av dette stoffet i matkontaktmaterialer av plast

(Draft) Commission Regulation on the use of bisphenol A in varnishes and coatings intended to come into contact with food and amending Regulation (EU) No 10/2011 as regards the use of that substance in plastic food contact materials

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 29.11.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.1.2018)

Sammendrag av innhold
Forslaget innebærer endring av matkontaktforskriften. Reguleringsforslaget inneholder følgende:

• Endring av "SML" (spesifikk migrasjonsgrense) for bisfenol A (BPA) i plast, fra 0,6 mg/kg mat til 0,05 mg/kg mat.

• Fastsettelse av SML for BPA fra lakker og belegg som er ment å komme i kontakt med mat, for eksempel fra belegg på innsiden av hermetikkbokser. SML er 0,05 mg/kg mat.

• Et forbud mot migrasjon av BPA fra lakk eller belegg som brukes på matkontaktmaterialer til spedbarn og småbarn, som definert i forordning (EU) No 609/2013 (barnematforordningen).

Bisfenol A (BPA) kan brukes som en byggestein i polykarbonatplast og i lakk og belegg på innsiden av f.eks. hermetikk. EUs mattrygghetsorganet (EFSA), har gjennomgått relevante vitenskapelige opplysninger og oppdatert sin uttalelse om BPA i flere runder. Senest i 2014 utførte EFSA en ny og omfattende vurdering der de reduserte TDI (tolerabelt daglig inntak) fra 50 til 4 mikrogram per kg kroppsvekt per dag. Ved fastsettelse av TDI la EFSA mest vekt på effekt på nyrene. Med kunnskapsgrunnlaget de hadde anså EFSA andre typer omdiskuterte effekter ved lave doser som mindre sannsynlige, men den mulige betydningen av disse ble inkludert i en usikkerhetsfaktor. TDI'en ble likevel satt som foreløpig i påvente av resultater fra en da pågående langtidsstudie på rotter. I vurderingen ble andre kilder til eksponering enn mat også tatt med, som for eksempel opptak over hud av bisfenol fra termopapir (kasselappoer osv). EFSA kom fram til at inntaket var vesentlig lavere enn TDI.

I forodningen er SML foreslått ut i fra nyTDI og en tildelingsfaktor. På grunn av at eksponering mot BPA fra andre kilder enn matkontaktmaterialer i visse tilfeller kan være vesentlig, er det forslått å kun tildele 20 % av TDI til migrasjon fra matkontaktmaterialer.

Bisfenol A er i dag forbudt i tåteflasker av polykarbonatplast ut i fra et føre var-prinsipp. Med hensyn på omfanget av vitenskapelig usikkerheter på mulige effekter på immunsystemet foreslås det nå også et forbud mot migrasjon av BPA fra lakk eller belegg som brukes på matkontaktmaterialer som skal i kontakt med morsmelkerstatninger, tilskuddsblandinger, bearbeidede kornbaserte næringsmidler og barnemat, næringsmidler til spesielle medisinske formål som er utviklet for å oppfylle spedbarns og småbarns ernæringsmessige behov eller melkebasrte drikkevarer og liknede produkter som er bestemt til småbarn, jf. forordning (EU) nr. 609/2013.

Merknaderr

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 21. desember 1993 nr. 1381 om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler (matkontaktforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett vil ikke medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning, verken for norske virksomheter, myndighetene eller samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der relevante departement og Mattilsynet deltar. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
25.09.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet