Plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser om bisfenol A

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2018/213 av 12. februar 2018 om bruk av bisfenol A i lakk og belegg beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler og om endring av forordning (EU) nr. 10/2011 med hensyn til bruk av stoffet i plastmaterialer som kommer i kontakt med næringsmidler

Commission Regulation (EU) 2018/213 of 12 February 2018 on the use of bisphenol A in varnishes and coatings intended to come into contact with food and amending Regulation (EU) No 10/2011 as regards the use of that substance in plastic food contact materials

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 12.7.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.8.2018)

Sammendrag av innhold
Rettsakten innebærer endring av matkontaktforskriften og inneholder følgende:

• Endring av spesifikk migrasjonsgrense (SML) for bisfenol A (BPA) i plast. Migrasjonsgrensen som er satt for BPA i unionslisten til plastmaterialer senkes fra 0,6 mg/kg mat til 0,05 mg/kg mat.

• Ny bestemmelse - fastsettelse av migrasjonsgrense for BPA fra lakk og belegg som er ment å komme i kontakt med mat, for eksempel fra belegg på innsiden av hermetikkbokser. SML fastsettes til 0,05 mg/kg mat.

• Ny bestemmelse - et forbud mot migrasjon av BPA fra lakk eller belegg som brukes på matkontaktmaterialer til spedbarn og småbarn, som definert i forordning (EU) No 609/2013 (barnematforordningen).

Bisfenol A kan brukes som en byggestein i polykarbonatplast og i lakk og belegg på innsiden av f.eks. hermetikk. EFSA har gjennomgått relevante vitenskapelige opplysninger og oppdatert sin uttalelse om BPA i flere runder. Senest i 2014 utførte EFSA en ny og omfattende vurdering der de reduserte TDI (tolerabelt daglig inntak) fra 50 til 4 mikrogram per kg kroppsvekt per dag. Ved fastsettelse av TDI la EFSA mest vekt på effekt på nyrene, men siden det er usikkerhet rundt mulige helseeffekter ved lave doser av BPA la EFSA til en ekstra usikkerhetsfaktor. TDI'en ble også satt som foreløpig i påvente av resultater fra en da pågående langtidsstudie på rotter. I vurderingen ble andre kilder til eksponering enn mat også tatt med, som for eksempel opptak over hud av bisfenol fra termopapir (kasselapper og kvitteringer). EFSA kom fram til at inntaket var vesentlig lavere enn TDI.

Den nye migrasjonsgrensen er satt ut i fra ny TDI og en tildelingsfaktor. Siden eksponering av BPA fra andre kilder enn matkontaktmaterialer kan være vesentlig i visse tilfeller, er det kun 20 % av TDI tildelt til migrasjon fra matkontaktmaterialer. Migrasjonsgrensen er med andre ord satt så lavt slik at bidraget til inntak av BPA fra matkontaktmaterialer ikke skal utgjøre mer enn 20 % av det som er satt som tolerabelt daglig inntak.

Bisfenol A er i dag forbudt i tåteflasker av polykarbonatplast ut i fra et føre var-prinsipp. Siden det er vitenskapelige usikkerheter på mulige effekter av BPA på immunsystemet er det nå også satt ned et forbud mot migrasjon av BPA fra lakk eller belegg som brukes på matkontaktmaterialer som skal i kontakt med mat til barn. Det gjelder morsmelkerstatninger, tilskuddsblandinger, bearbeidede kornbaserte næringsmidler og barnemat, næringsmidler til spesielle medisinske formål som er utviklet for å oppfylle spedbarns og småbarns ernæringsmessige behov eller melkebaserte drikkevarer og liknede produkter som er bestemt til småbarn, jf. forordning (EU) nr. 609/2013.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 21. desember 1993 nr. 1381 om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler (matkontaktforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett vil ikke medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning, verken for norske virksomheter, myndighetene eller samfunnet for øvrig. Etter det Mattilsynet kjenner til er bruken av bisfenol A allerede redusert de siste årene.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der relevante departement og Mattilsynet deltar. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.09.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
12.02.2018
Anvendelsesdato i EU
06.09.2018
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.06.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
06.07.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
07.07.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
07.07.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
09.07.2018
Anvendes fra i Norge
09.07.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0213
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro