PRIIPs-forordningen: informasjon om investeringsprodukter

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1286/2014 av 26. november 2014 om nøkkeldokumenter for informasjon om sammensatte investeringsprodukter (PRIIPs)

Regulation (EU) No 1286/2014 of the European Parliament and of the Council of 26 November 2014 on key information documents for packaged retail and insurance-based investment products (PRIIPs)

Siste nytt

Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Finansdepartementet 18.5.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.6.2017)

Ifølge forordningen skal alle ikke-profesjonelle investorer gis et tresiders, standard format nøkkelinformasjonsdokument, såkalt «KID» (Key Information Document») før de signerer kontrakt om kjøp av sammensatte investeringsprodukter, såkalt «PRIIPs» (packaged retail and insurance-based investment products).

Formålet er å hjelpe investorene til å forstå og sammenlikne sammensatte investeringsprodukter, estimere totale kostnader ved investeringen, samt være oppmerksom på risiko-/avkastningsprofilen.

Nøkkelinformasjonsdokumentet (KID) skal være klart adskilt fra reklame, og være samsvarende med de bindende avtaledokumentene.

Vurdering
Forordningen antas å være EØS-relevant.

Forordningen gir myndighet til EUs finanstilsyn EIOPA.

Gjennomføring i norsk rett krever endringer i flere lover på finansmarkedsområdet.

Andre opplysninger
Forordningen tilhører vedlegg IX til EØS-avtalen.

Status
Forordningen er vedtatt av Rådet og Europaparlamentet, og er offentliggjort i Official Journal. Forordningen trer i kraft i EU to år etter offentliggjøringen. EU-kommisjonen har foreslått ny frist for anvendelsen av PRIIPs-forordningen: 1. januar 2018.

Lenke til Rådsvedtak 10.11.2014 (endelig vedtak; kompromiss med Europaparlamentet)

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=PE%2091%202014%20INIT

Det er vedtatt nivå 2-regler for PRIIPs. Disse er fastsatt i kommisjonsforordning (EU) 2017/653 av 8. mars 2017. Disse gir supplerende og detljerte regler om tekniske standarder for presentasjon, gjennomgang mv. av den nøkkelinformasjonen som skal gis.

Finansdepartementet sendte saken på alminnelig høring 18. mai 2017, med høringsfrist 20. august 2017.

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Samtykkeproposisjon
Dato
15.04.2016
Høring
Høring publisert
18.05.2017
Høringsfrist
20.08.2017