PRIIPs-forordningen: informasjon om investeringsprodukter

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1286/2014 av 26. november 2014 om nøkkeldokumenter for informasjon om sammensatte investeringsprodukter (PRIIPs)

Regulation (EU) No 1286/2014 of the European Parliament and of the Council of 26 November 2014 on key information documents for packaged retail and insurance-based investment products (PRIIPs)

Siste nytt

Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Finansdepartementet 18.5.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.11.2014)

Ifølge forordningen skal alle ikke-profesjonelle investorer gis et tresiders, standard format nøkkelinformasjonsdokument, såkalt «KID» (Kee Information Document») før de signerer kontrakt om kjøp av sammensatte investeringsprodukter, såkalt «PRIIPs» (packaged retail and insurance-based investment products).

Formålet er å hjelpe investorene til å forstå og sammenlikne sammensatte investeringsprodukter, estimere totale kostnader ved investeringen, samt være oppmerksom på risiko-/avkastningsprofilen.

Nøkkelinformasjonsdokumentet (KID) skal være klart adskilt fra reklame, og være samsvarende med de bindende avtaledokumentene.

Vurdering
Forordningen antas å være EØS-relevant.

Forordningen gir myndighet til EUs finanstilsyn EIOPA, og kan ikke innlemmes i EØS-avtalen før forordningen som etablerer EIOPA er innlemmet i EØS-avtalen.

Gjennomføring i norsk rett krever endringer i flere lover på finansmarkedsområdet.
Andre opplysninger

Forordningen tilhører vedlegg IX til EØS-avtalen, men omfatter både kapittel I, II og III.

Status
Forordningen er vedtatt av Rådet og Europaparlamentet, men ennå ikke offentligjort. Forordningen trer i kraft i EU to år etter offentliggjøringen.

Lenke til Rådsvedtak 10.11.2014 (endelig vedtak; kompromiss med Europaparlamentet)

Nøkkelinformasjon
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Samtykkeproposisjon
Dato
15.04.2016
Høring
Høring publisert
18.05.2017
Høringsfrist
20.08.2017