Prospektforordningen for verdipapirer: endring og korrigering av utfyllende bestemmelser om format, innhold, kontroll og godkjenning

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1273 av 4. juni 2020 om endring og retting av delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/980 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1129 med hensyn til formatet for, innholdet i og kontrollen og godkjenningen av det prospektet som skal offentliggjøres når verdipapirer tilbys offentligheten eller opptas til handel på et regulert marked

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1273 of 4 June 2020 amending and correcting Commission Delegated Regulation (EU) 2019/980 supplementing Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council as regards the format, content, scrutiny and approval of the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.9.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 fastlægges de oplysninger, som udstedere af værdipapirer, der henholdsvis er og ikke er kapitalandele, er forpligtet til at offentliggøre. Værdipapirer, der ikke er kapitalandele, er omfattet af mere lempelige oplysningskrav end værdipapirer, der er kapitalandele. Nogle værdipapirer, der er kapitalandele, f.eks. visse typer af værdipairer, der kan konverteres eller ombyttes, og derivater, ligner værdipapirer, der ikke er kapitalandele, før de konverteres, eller før de dertil knyttede rettigheder udøves. Derfor bør udstedere af sådanne værdipairer, der kan konverteres eller ombyttes, og derivater være omfattet af de mere lempelige oplysningsregler, som finder anvendelse på værdipapirer, der ikke er kapitalandele.

(2) I henhold til forordning (EU) 2017/1129 kan udstedere anvende et universelt registreringsdokument til at offentliggøre den årsrapport, der skal offentliggøres efter Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF. I henhold til delegeret forordning (EU) 2019/980 skal udstedere, der anvender denne mulighed, indgive det komplette universelle registreringsdokument i XHTML-format (Extensible Hypertext Markup Language), hvilket udgør en uforholdsmæssigt stor administrativ byrde. Derfor bør artikel 24, stk. 4, og artikel 25, stk. 5, i delegeret forordning (EU) 2019/980

(3) Del 3 i kapitel II i delegeret forordning (EU) 2019/980 om supplerende oplysninger, der skal indgå i et prospekt, finder anvendelse på alle typer af prospekter, herunder EU-vækstprospektet. Da EU-vækstprospektet er omfattet af et standardformat og en standardrækkefølge, er det nødvendigt at præcisere rækkefølgen for offentliggørelse af oplysninger om derivater og i givet fald om de underliggende aktier og/eller de oplysninger, der skal offentliggøres, hvis der er givet tilsagn om at anvende prospektet, jf. artikel 5, stk. 1, i forordning (EU) 2017/1129. Artikel 32 i delegeret forordning (EU) 2019/980 samt bilag 26 og 27 til nævnte forordning bør derfor ajourføres.

(4) Bilag V til forordning (EU) 2017/1129 blev ændret ved artikel 2, stk. 4, i EuropaParlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2115, således at kravet om offentliggørelse af erklæringen om driftskapitalen i EU-vækstprospektet finder anvendelse på alle udstedere af værdipapirer, der er kapitalandele, uanset deres markedsværdi. Artikel 32, stk. 1, litra g), i delegeret forordning (EU) 2019/980 og bilag 26 til nævnte forordning bør derfor ændres.

(5) I henhold til bilag 1, 3, 6-9, 24 og 25 til delegeret forordning (EU) 2019/980 kræves det for de fleste værdipapirer, der henholdsvis er og ikke er kapitalandele, at de historiske årsregnskabsoplysninger skal være revideret uafhængigt, og at revisionsberetningen skal være udarbejdet i overensstemmelse med EuropaParlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 537/2014. I henhold til disse bilag kræves det også, i de tilfælde hvor direktiv 2006/43/EF og forordning (EU) nr. 537/2014 ikke finder anvendelse, og hvor de autoriserede revisorer har nægtet at give disse revisionsberetninger vedrørende de historiske regnskabsoplysninger godkendelsespåtegning, eller hvor de ved påtegningen har taget forbehold eller henvist til specialforhold, at denne nægtelse, disse forbehold eller henvisninger til specialforhold gengives ubeskåret, og at begrundelsen herfor anføres. For at investorerne kan træffe informerede investeringsbeslutninger, bør udstedere omfattes af førnævnte oplysningskrav, uanset om direktiv 2006/43/EF eller forordning (EU) nr. 537/2014 finder anvendelse eller ej. Bilag 1, 3, 6-9, 24 og 25 til delegeret forordning (EU) 2019/980 bør derfor ændres.

(6) Når den forenklede oplysningsordning for sekundære udstedelser finder anvendelse, skal institutter for kollektiv investering i henhold til bilag 4 til delegeret forordning (EU) 2019/980 stille oplysninger til rådighed, som hidrører fra visse afsnit og punkter i bilag 3. For at skabe overensstemmelse med oplysningskravene for primære udstedelser bør listen over afsnit og punkter ændres, således at den indeholder oplysninger om væsentlige kontrakter, og at proforma-regnskabsoplysninger udelukkes.

(7) I værdipapirnoten for sekundære udstedelser af værdipapirer, der ikke er kapitalandele, bør beskrivelsen af type, klasse og beløb for de værdipapirer, der udbydes og/eller optages til handel, anføres under kategori B på samme måde som for primære udstedelser, da ikke alle de nærmere oplysninger er til rådighed på tidspunktet for godkendelse af basisprospektet. For at skabe overensstemmelse med oplysningskravene for primære udstedelser er det desuden nødvendigt at præcisere, at de pågældende oplysninger ved sekundære udstedelser af værdipapirer, der ikke er kapitalandele, til detailinvestorer, hvor prospektresuméet delvist erstattes af oplysningerne i artikel 8, stk. 3, litra c), nr. i), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1286/2014, ligeledes bør være indeholdt i værdipapirnoten. Bilag 16 til delegeret forordning (EU) 2019/980 bør derfor ændres.

(8) I artikel 33, stk. 7, i delegeret forordning (EU) 2019/980 henvises der på fejlagtig vis til nævnte forordnings bilag 22 i stedet for bilag 23. Denne fejl bør berigtiges.

(9) I henhold til artikel 26, stk. 4, i forordning (EU) 2017/1129 skal et registreringsdokument eller et universelt registreringsdokument, som der er givet meddelelse om i overensstemmelse med samme artikels stk. 2, indeholde et tillæg med nøgleoplysningerne om udstederen som omhandlet i nævnte forordnings artikel 7, stk. 6. I henhold til artikel 42, stk. 2, litra g), i delegeret forordning (EU) 2019/980 kræves det på fejlagtig vis, at et sådant tillæg skal indgives under alle omstændigheder og ikke kun, når et sådant tillæg er påkrævet. Denne fejl bør berigtiges.

(10) Forordning (EU) 2017/1129 og delegeret forordning (EU) 2019/980 trådte i kraft den 21. juli 2019. Af hensyn til retssikkerheden og for at sikre, at udstedere ikke er omfattet af unødvendige administrative byrder, bør nærværende delegerede forordnings artikel 1, punkt 1) til 8), og artikel 2 have den samme anvendelsesdato som forordning (EU) 2017/1129 og delegeret forordning (EU) 2019/980.

(11) Af hensyn til retssikkerheden bør prospekter, der er godkendt mellem den 21. juli 2019 og [Publikationskontoret: indsæt venligst datoen inden datoen for denne ændrings- og berigtigelsesretsakts ikrafttræden i EUT], fortsat være gyldige indtil udløbet af deres gyldighedsperiode —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
04.06.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
04.06.2020
Anvendelsesdato i EU
17.09.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet