Prospektforordningen for verdipapirer: endring og korrigering av utfyllende bestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1272 av 4. juni 2020 om endring og retting av delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/979 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1129 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for finansiell nøkkelinformasjon i prospektsammendraget, offentliggjøring og klassifisering av prospekter, annonser for verdipapirer, tillegg til prospekter og for meldingsportalen

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1272 of 4 June 2020 amending and correcting Commission Delegated Regulation (EU) 2019/979 supplementing Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on key financial information in the summary of a prospectus, the publication and classification of prospectuses, advertisements for securities, supplements to a prospectus, and the notification portal

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.9.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I henhold til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/9797 skal udstedere af værdipapirer, der kan konverteres eller ombyttes til tredjemands aktier, på nuværende tidspunkt offentliggøre et tillæg til deres prospekt i de i artikel 18 omhandlede situationer. I modsætning hertil skulle sådanne udstedere i henhold til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 382/20148 , som er blevet erstattet af delegeret forordning (EU) 2019/979, ikke offentliggøre et tillæg i de pågældende situationer. Da disse regler har vist sig at fungere godt, og da de ikke har haft indvirkning på niveauet for beskyttelsen af investorer, bør alle henvisninger til udstedere af værdipapirer, der kan konverteres eller ombyttes til tredjemands aktier, udgå fra listen i artikel 18, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2019/979.

(2) For at give investorer en sammenlignende oversigt over udviklingen i pengestrømsopgørelsen for en ikke-finansiel enhed, som udsteder værdipapirer, der er kapitalandele, bør kolonnen med pengestrømsoplysninger for de to år, der går forud for prospektet, indsættes i tabel 3 i bilag I til delegeret forordning (EU) 2019/979.

(3) I felt 26 i bilag VII til delegeret forordning (EU) 2019/979, som vedrører aktiecertifikater, henvises der til "DRCP". I dette felt bør der imidlertid henvises til "DPRS", som er den henvisning, der anvendes i systemet til referencedata om finansielle instrumenter (FIRDS), som drives af Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 600/2014

(4) Delegeret forordning (EU) 2019/979 bør derfor ændres.

(5) I den tjekkiske, engelske og slovakiske udgave af artikel 21 i delegeret forordning (EU) 2019/979 er et ord blevet udeladt, hvilket gør denne bestemmelse vanskelig at forstå. Nævnte bestemmelse bør derfor berigtiges.

(6) Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har forelagt for Kommissionen.

(7) Af hensyn til retssikkerheden bør prospektresuméer, der er godkendt mellem den 21. juli 2019 og [Publikationskontoret: indsæt venligst datoen inden datoen for denne ændringsretsakts ikrafttræden i EUT], fortsat være gyldige indtil udløbet af nævnte prospekters gyldighedsperiode.

(8) Forordning (EU) 2017/1129 og delegeret forordning (EU) 2019/979 trådte i kraft den 21. juli 2019. Af hensyn til retssikkerheden og for at sikre, at meddelelsesportalen for prospekter fungerer korrekt, bør artikel 1, stk. 1, 3 og 4, og artikel 2 i nærværende delegerede forordning have den samme anvendelsesdato som forordning (EU) 2017/1129 og delegeret forordning (EU) 2019/979.

(9) I betragtning af sagens hastende karakter og det begrænsede anvendelsesområde for og den begrænsede indvirkning af udkastet til reguleringsmæssige standarder, som denne forordning er baseret på, har ESMA hverken afholdt åbne offentlige høringer eller analyseret de potentielle omkostninger og fordele. ESMA har anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/201010, om en udtalelse —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
04.06.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
04.06.2020
Anvendelsesdato i EU
17.09.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet