Prospektforordningen for verdipapirer: utfyllende bestemmelser om format, innhold, kontroll og godkjenning

Tittel

(Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 14. mars 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1129 med hensyn til format, innhold, kontroll og godkjenning av prospektet som skal offentliggjøres når verdipapirer legges ut til offentlig tegning eller opptas til omsetning på et regulert marked, og om oppheving av delegert kommisjonsforordning (EF) nr. 809/2004

(Draft) Commission Delegated Regulation (EU) .../... of 14 March 2019 supplementing Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council as regards the format, content, scrutiny and approval of the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, and repealing Commission Regulation (EC) No 809/2004

Siste nytt

Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 14.3.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsutkastet, dansk utgave)

BAGGRUND FOR DEN DELEGEREDE RETSAKT

1.1. Generel baggrund

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 (prospektforordningen) vil finde anvendelse fra den 21. juli 2019. Den skaber et nyt og harmoniseret regelsæt, der hjælper virksomheder med at rejse kapital på kapitalmarkederne for at investere og vokse, og hjælper samtidig investorerne med at træffe bedre og mere velinformerede beslutninger. Den giver også Kommissionen beføjelser til og kræver, at Kommissionen fastsætter nogle af de nærmere bestemmelser i de nye regler.

Reformen af prospektkravene er et vigtigt element i handlingsplanen for etablering af en kapitalmarkedsunion (handlingsplan for kapitalmarkedsunionen). Denne delegerede forordning bidrager til gennemførelsen af handlingsplanen som fastsat i Kommissionens meddelelse om midtvejsevalueringen af kapitalmarkedsunionen.

De overordnede mål med reformen af prospektreglerne er at:

• gøre det lettere at rejse kapital på kapitalmarkederne ved at mindske bureaukratiet og gøre prospekter mindre byrdefulde for udstederne

• sikre investorbeskyttelse

• fremme tilsynsmæssig konvergens på EU-plan ved at harmonisere kontrollen med og godkendelsen af prospekter på tværs af medlemsstaterne.

De nye regler vil også bidrage til at fjerne byrder og sikre kortere prospekter, bedre og mere præcise oplysninger for investorer og en hurtig ordning for virksomheder, der ofte udnytter kapitalmarkederne.

1.2. Formål med den delegerede forordning

Formålet med denne delegerede forordning er at fastlægge de oplysninger, som udstederne skal medtage i prospektet (alle typer prospekter), enten i form af et enkelt dokument eller som separate dokumenter, og at sikre, at de nationale kompetente myndigheder i EU og virksomheder, der foretager udbydelse til offentligheden eller ønsker at få deres værdipapirer handlet på regulerede markeder, alle kan fortolke og anvende de tekniske aspekter i de nye regler om prospekter konsekvent. Den indeholder nærmere oplysninger og præciserer følgende punkter i den politiske ramme, der er fastlagt i prospektforordningen:

• formatet for prospektet, basisprospektet og de endelige vilkår samt de specifikke oplysninger, der skal indgå i et prospekt

• den reducerede indholdsfortegnelse og standardformatet for EU-vækstprospektet og det specifikke resumé heraf, idet der mindes om, at EU-vækstprospektet har til formål at lette adgangen til kapitalmarkederne for SMV'er og samtidig sikre investorernes tillid

• de begrænsede oplysninger, der skal indgå i det forenklede prospekt for sekundære udstedelser, idet der tages hensyn til behovet for at lette kapitalrejsning på kapitalmarkederne og betydningen af at reducere kapitalomkostningerne

• de oplysninger, der som minimum skal indgå i det universelle registreringsdokument, idet der tages hensyn til behovet for at sikre, at det indeholder alle nødvendige oplysninger om udstederen for på samme måde at blive brugt til efterfølgende udbud til offentligheden eller optagelse til handel på et reguleret marked for værdipapirer, der henholdsvis er og ikke er kapitalandele

• kriterier for kontrol af prospekter, navnlig om de givne oplysningers fuldstændighed, forståelighed og sammenhæng, og procedurerne for godkendelse af prospekter, med henblik på at skabe et fælles regelsæt, der sikrer en konsekvent gennemførelse i hele EU

• kontrolkriterier for det universelle registreringsdokument og ændringer af det samt procedurerne for godkendelse, indgivelse og revision af dem. For så vidt angår betingelserne for at miste status som hyppig udsteder, blev betingelserne i artikel 9, stk. 11, i prospektforordningen anset for allerede at være udtømmende. Der blev derfor ikke fastsat yderligere betingelseri denne delegerede forordning.

1.3. Juridisk baggrund

I overensstemmelse med artikel 31 i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning samler denne delegerede forordning seks beføjelser i prospektforordningen i én enkelt retsakt, nemlig artikel 9, stk. 14, artikel 13, stk. 1 og 2, artikel 14, stk. 3, artikel 15, stk. 2, og artikel 20, stk. 11. Prospektforordningen bestemmer eksplicit eller ud fra sammenhængen (artikel 13, stk. 1), at Kommissionen skal vedtage delegerede retsakter vedrørende disse punkter senest den 21. januar 2019. Andre beføjelser til at vedtage delegerede retsakter, der er tildelt af Rådet og Parlamentet, har ingen frist og kan gøres til genstand for handling på et senere tidspunkt.

Prospektforordningen giver også Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) beføjelse til at udarbejde udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder. Dette vil blive gjort til genstand for fremtidige delegerede forordninger.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.03.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet