Prospektforordningen for verdipapirer: utfyllende bestemmelser

Tittel

(Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 14. mars 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1129 med hensyn til reguleringstekniske standarder for nøkkelregnskapsopplysninger i prospektsammendraget, offentliggjøring og klassifisering av prospekter, annonsering angående verdipapirer, tillegg til et prospekt og meldingsportalen, og om oppheving av delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 382/2014 og (EU) 2016/301

(Draft) Commission Delegated Regulation (EU) .../... of 14 March 2019 supplementing Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on key financial information in the summary of a prospectus, the publication and classification of prospectuses, advertisements for securities, supplements to a prospectus, and the notification portal, and repealing Commission Delegated Regulation (EU) No 382/2014 and Commission Delegated Regulation (EU) 2016/301

Siste nytt

Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 14.3.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsutkastet, dansk utgave)

BAGGRUND FOR DEN DELEGEREDE RETSAKT.

1.1. Generel baggrund

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 (prospektforordningen) finder anvendelse fra den 21. juli 2019. Hermed indføres der et nyt og harmoniseret sæt regler, som gør det lettere for virksomheder at rejse midler på kapitalmarkeder med henblik på investering og vækst, og som samtidig gør det lettere for investorer at træffe bedre og mere informerede beslutninger. Forordningens gennemførelse forudsætter, at Den Europæiske Værdipapir-og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) udarbejder reguleringsmæssige tekniske standarder for at få fastlagt nogle af de tekniske detaljer ved de nye regler. Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage sådanne udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010.

Reformen af kravene til prospekter er et vigtigt led i handlingsplanen for etablering af en kapitalmarkedsunion (handlingsplanen for kapitalmarkedsunionen). Disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder tilvejebringer visse tekniske detaljer, som er af afgørende betydning for at forstå prospektet, f.eks. nøgleregnskabsoplysninger i resuméet, offentliggørelse af prospektet, oplysninger til klassificering af prospekter, tillæg til prospektet, annoncering og meddelelsesportal. De bidrager til fuldførelsen af handlingsplanen som omhandlet i meddelelsen fra Kommissionen om midtvejsevalueringen af handlingsplanen for kapitalmarkedsunionen.

1.2. Formål

I overensstemmelse med prospektforordningen tager de reguleringsmæssige tekniske standarder sigte på at realisere følgende formål:

• tilvejebringe et begrænset sæt nøgleregnskabsoplysninger under hensyntagen til de forskellige kategorier af udstedere og værdipapirtyper, der kan medtages i projektresuméet, som højst må være på syv sider

• præcisere de krav, der stilles til offentliggørelse af prospektet, ved i) at videreføre de gældende niveau 2-regler, som endnu ikke er indarbejdet i prospektforordningen, eller bliver forældede, ii) fjerne forbuddet mod hyperlinks i prospekter

• opstille en liste over data, som gør det muligt for ESMA at i) oprette en central mekanisme til opbevaring af prospekter med gratis adgang for offentligheden og passende søgeværktøjer, ii) udarbejde en årsrapport med statistikker over prospekter og en analyse af tendenser, der vil fremme den fremtidige evaluering af prospektregler

• udvide beskyttelsen af investorer i forbindelse med annoncering og give kompetente myndigheder mulighed for at overvåge annonceringsaktiviteter og samarbejde på en mere effektiv måde

• præcisere situationer, hvor der er behov for offentliggørelse af et tillæg til prospektet, ved at tilpasse nylige reguleringsmæssige tekniske standarder om det samme emne til den nye prospektordning og tilføje foranstaltninger med henblik på at dække de nye elementer, der er omhandlet i prospektforordningen

• præcisere de tekniske ordninger, der skal udvide ESMA's IT-system ("prospektregister"), således at det kan omfatte hele det sæt dokumenter, der ved hjælp af pas indgives gennem meddelelsesportalen.

1.3. Juridisk baggrund

De reguleringsmæssige tekniske standarder, der er baseret på beføjelserne i prospektforordningens artikel 7, stk. 13, artikel 21, stk. 12 og 13, artikel 22, stk. 9, artikel 23, stk. 7, og artikel 25, stk. 7, er samlet i en enkelt delegeret forordning fra Kommissionen, og dette valg er baseret på væsentlige forbindelser mellem bestemmelserne i de reguleringsmæssige tekniske standarder.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.03.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet