Prospektforordningen for verdipapirer

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1129 av 14. juni 2017 om det prospekt som skal offentliggjøres når verdipapirer legges ut til offentlig tegning eller opptas til notering på et regulert marked, og om opphevelse av direktiv 2003/71/EF

Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, and repealing Directive 2003/71/EC

Siste nytt

Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 30.6.2017

Prospektorordningen etablerer et revidert regelverk for samordning av kravene til utforming, kontroll og distribusjon av prospekt ved offentlige tilbud av verdipapirer. Forordningen trer hovedsakelig i kraft i 2019 og erstatter samtidig prospektdirektivet fra 2003.

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.6.2016)

Sammendrag av innhold
Formålet med forslaget er å gi regler for utforming av prospekt til alle type utstedere ved å skreddersy disse til deres forskjellige behov og samtidig gjøre prospektet mer relevant for potensielle investorer. Det legges vekt på tre grupper utstedere: små og mellomstore foretak "SME", foretak som regelmessig utsteder verdipapirer "frequent issuers" og utstedere allerede notert på regulert marked eller "SME growth market" "secondary issuances". For å oppnå dette foreslår Kommisjonen å endre prospektdirektivet til en forordning for å øke harmonisering av reglene i EU.

De vesentligste endringene er:

- Endring av terskelverdier

• Forordningen får ikke anvendelse på tilbud av verdipapirer under EUR 500 000 (tidligere EUR 100 000) beregnet over en periode på 12 måneder. Medlemsstatene kan også fastesette høyere nivå for unntak fra å utarbeide prospekt for beløp mellom EUR 500 000 og EUR 10 000 000. Verdipapirer som omfattes av slikt nasjonalt unntak kan kun tilbys i vedkommende land og kan ikke benytte EU passet for prospekter.

• Fjerner unntaket for tilbud pålydende over EUR 100 000. Formålet er å fjerne et insentiv til å ha høyt pålydende verdipapirer og få flere til å investere i gjeldspapirer og derved skape et mer likvid marked. Dagens forenklede regelsett for notering av verdipapirer pålydende minst EUR 100 000 endres til også å ivareta retail investorer.

• Definisjonen av SME foretak endes. Grensen for gjennomsnittlig markedsverdi tre siste kalenderår endres fra EUR 100 000 000 til EUR 200 000 000.

• Unntaket for prospektplikt ved opptak til notering som gjelder kapitalforhøyelser der antall aksjer som utstedes utgjør mindre enn 10 prosent av antall aksjer i samme klasse som allerede er notert, beregnet over en periode på 12 måneder økes til 20 prosent.

- Forenklede krav til prospekt

• For SME som ikke har verdipapirer opptatt til notering på regulert marked skal Kommisjonen utarbeide eget registreringsdokument og verdipapirdokument. SME kan velge å benytte strengere regime. På visse vilkår kan slike bedrifter utarbeide hele prospektet i "spørsmål og svar" format med standardisert tekst. Hensikten er at de selv skal kunne utarbeide prospekt og dermed spare kostnader.

• "Frequent issuer"s notert på regulert marked eller MTF kan utforme "universal registration document" hvert regnskapsår. Dette er et valgfritt regime for de det gjelder. Foretak som har fått godkjent "universial registration document" i tre etterfølgende regnskapsår skal kunne sende inn slikt dokument til prospektmyndigheten uten godkjennelse neste regnskapsår. Foretaket mister denne retten dersom slikt dokument ikke sendes inn et år. Prospektmyndigheten kan kontrollere innholdet i ethvert slikt dokument som har blitt sendt inn uten godkjennelse. Hensikten er at utstederne raskere skal kunne innhente kapital og det skal ta kortere tid å få godkjent prospekt.

• "Secondary issuances" underlegges et forenklet regime fordi de er underlagt løpende rapporteringsplikt etter markedsmisbruksreglene og enten rapporteringsdirektivet eller reglene til operatøren av "SME growrh market". Dette er er et valgfritt regime for de det gjelder. Det skal utarbeides egne registreringsdokumenter og verdipapirdokumenter.

• Sammendrag skal være maks 6 A4 sider i lesbar skrift. Formatet skal være utformet i stor grad som spørsmål og svar. Utarbeides nøkkelinformasjonsdokukument etter PRIIPS forordningen kan dette dokumentet inntas i sammendraget og dermed oppfylle noen informasjonskrav.

• Virkeområdet for grunnprospekter utvides til alle ikke-aksjerelaterte verdipapirer. Det kan utformes som ett dokument eller inndeles i tre deler (verdipapirdokument, registreringsdokument og sammendrag). "Universal registration document" kan benyttes.

- Offentliggjøring av prospekt.

• ESMA skal utvikle en nettbasert lagringsmekanisme for prospekter som skal være søkbar og gratis for allmennheten. Prospektmyndighetene skal sende informasjon til ESMA med meta-data (type utsteder, type verdipapir, type handelsplass, pålydende mv.). ESMA skal utarbeide utkast til tekniske standarder om dette.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil medføre endringer i verdipapirhandelloven (særlig kapittel 7) og forskrift til verdipapirhandelloven (FOR 2007-06-29 nr. 876). Forslaget opphever gjeldende prospektdirektiv 2003/71/EF som er inntatt i nevnte lov og forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forslaget vil ikke gi økte kostnader for nasjonale tilsynsmyndighetene, med unntak av IT kostnader for utarbeidelse av lagringsmekanisme for prospekter. Forslaget vil gi mindre kostnader for de fire grupper av utstedere som er omtalt over.

Sakkyndige instansers merknader
Forslaget anses relevant og akseptabelt.

Status
Forslaget har vært til første gangs gjennomlesning i Parlamentet 18.01.2016, og neste steg er komitébeslutning.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet