Puss og mørtels motstandsdyktighet mot brann

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1228 av 20. mars 2017 om krav til klassifisering, uten prøving, av metallekter og forsterkningsribber for utendørs og innendørs puss med organiske bindemiddel som omfattes av den harmoniserte standard EN 15824 og mørtel til murverk og puss som omfattes av den harmoniserte standard EN 1998-1, med hensyn til deres brannpåvirkning

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/1228 of 20 March 2017 on the conditions for classification, without testing, of external renders and internal plasters based on organic binders covered by the harmonised standard EN 15824 and rendering and plastering mortars covered by the harmonised standard EN 998-1 with regard to their reaction to fire

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.10.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Et system til klassificering af byggevarers ydeevne med hensyn til deres reaktion ved brand blev vedtaget i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/364. Puds til udvendig og indvendig brug på basis af organiske bindemidler og mørtel til murværk og puds er blandt de byggevarer, som denne delegerede forordning finder anvendelse på.

(2) Prøvninger har vist, at puds til udvendig og indvendig brug på basis af organiske bindemidler, som er omfattet af den harmoniserede standard EN 15824, og mørtel til murværk og puds, som er omfattet af den harmoniserede standard EN 998-1, har en stabil og forudsigelig ydeevne med hensyn til reaktion ved brand, forudsat at de opfylder visse betingelser vedrørende varens maksimale organiske indhold, største masse pr. arealenhed for materialet og materialets brandydelse ved brand.

(3) Puds til udvendig og indvendig brug på basis af organiske bindemidler, som er omfattet af den harmoniserede standard EN 15824, og mørtel til murværk og puds, som er omfattet af den harmoniserede standard EN 998-1, bør derfor anses for at opfylde en bestemt ydeevneklasse for reaktion ved brand, der er fastlagt i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/364, på de relevante betingelser uden behov for yderligere prøvning —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
20.03.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
20.03.2017
Anvendelsesdato i EU
28.07.2017
EFTA/EØS-flagg

EØS

Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
31.10.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Kommunal- og moderniseringsdepartementet