Rammeverk for iverksetting av intelligente transportsystemer innen veitransport: utfyllende bestemmelser om tilgjengelighet av EU-dekkende multimodale reiseinformasjonstjenester

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1926 av 31. mai 2017 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/40 angående tilgjengelighet av EU-dekkende multimodale reiseinformasjonstjenester

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/1926 of 31 May 2017 supplementing Directive 2010/40/EU of the European Parliament and of the Council with regard to the provision of EU-wide multimodal travel information services
Del av:

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.10.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

[Red. anm.: Klikk på lenken til "Del av: Veipakken" over for tilknyttede saker]

(1) I artikel 3, litra a), i direktiv 2010/40/EU fastsættes tilrådighedsstillelse af EU-dækkende multimodale rejseinformationstjenester som en prioriteret foranstaltning med henblik på udvikling og anvendelse af specifikationer og standarder.

(2) Ved artikel 5 i direktiv 2010/40/EU fastsættes det, at specifikationer, der vedtages i overensstemmelse med samme direktivs artikel 6, bør anvendes på ITS-applikationer og -tjenester, når disse indføres, uden at dette berører den enkelte medlemsstats ret til at træffe afgørelse om indførelse af sådanne applikationer og tjenester på sit område.

(3) Disse specifikationer bør gælde i forbindelse med tilrådighedsstillelse af alle rejseinformationstjenester, uden at dette berører særlige specifikationer, som er vedtaget i andre retsakter i henhold til direktiv 2010/40/EU, navnlig Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 886/2013 og 2015/962 samt Kommissionens forordning (EU) nr. 454/2011.

(4) Ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/98/EF fastsættes minimumsregler for videreanvendelse af den offentlige sektors informationer over hele EU, og tilrådighedsstillelse af multimodale rejseinformationstjenester er omfattet heraf. Angående videreanvendelse af data, som indehaves af transportmyndigheder og transportoperatører, bør reglerne i nærværende forordning, bl.a. for opdatering af data, gælde, medmindre andet fremgår af de regler, der er fastsat i direktiv 2003/98/EF.

(5) Når foranstaltningerne i denne delegerede forordning indebærer behandling af personoplysninger, skal dette foregå i overensstemmelse med EU-lovgivningen om beskyttelse af personoplysninger, navnlig direktiv 95/46/EF og direktiv 2002/58/EF, samt de nationale gennemførelsesforanstaltninger heraf. Oplysninger vedrørende en identificeret eller identificerbar fysisk person bør behandles i nøje overensstemmelse med princippet om dataminimering, alene med denne forordning for øje, og kun så længe det er nødvendigt. Sådanne data bør ikke åbne mulighed for at identificere en fysisk person eller gøre en fysisk person identificerbar, når dette er muligt og ikke er til hinder for formålet med denne forordning.

(6) Hvis informationstjenesten bygger på dataindsamling, herunder geografisk lokalisering, bør slutbrugerne informeres fuldt ud om, at sådanne data indsamles, hvordan de indsamles, muligheden for sporing, samt hvor længe dataene opbevares. Offentlige og private dataindsamlere såsom transportoperatører, transportmyndigheder, udbydere af rejseinformationstjenester og producenter af digitale kort bør træffe egnede tekniske foranstaltninger (bl.a. indbygget privatlivsbeskyttelse og databeskyttelse i kraft af designudformning) for at sikre pseudonymisering af de data, de modtager fra slutbrugerne.

(7) Ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF tilsigtes det at skabe en EU-geodatainfrastruktur, der gør det muligt at dele og give offentlig adgang til geografiske oplysninger, herunder oplysninger i relation til transportnet, i hele Unionen med henblik på at understøtte Unionens miljøpolitikker samt politikker eller aktiviteter, der kan påvirke miljøet. De specifikationer, som fastsættes i denne forordning, bør være kompatible med de specifikationer, der er fastsat ved direktiv 2007/2/EF og Kommissionens forordning (EU) nr. 1089/2010.

(8) Specifikationer, der er fastsat ved denne forordning, bør finde anvendelse på alle transportformer i Unionen, f.eks. fartplanbaserede (luftfart, jernbane og herunder højhastighedsjernbane, konventionelle jernbaner og letbaner, langtursbusser, søtransport og herunder færgefart, metro, sporvogn, bus, trolleybus og tovbaner), behovsstyrede transportformer (shuttlebus, shuttlefærge, taxi, kørselsdeling, delebilordning, samkørsel, billeje, cykeldeleordning, cykelleje og telebus) og privatbaserede (personbil, motorcykel, cykel og gang). Gang som en rejsemåde for at tilbagelægge den første og sidste del af rejsen er meget relevant for multimodal rejseinformation og kan indebære fordele for såvel miljøet som styringen af trafiknettet, men også direkte sundhedsvirkninger for den rejsende.

(9) I Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1315/2013 fastlægges den del af transportinfrastrukturen, som indgår i hovednettet henholdsvis det samlede transeuropæiske transportnet. For at tage højde for slutbrugernes rejsebehov i hele Unionen og maksimere det fulde potentiale for multimodal rejseinformation er det nødvendigt at dække hele nettet fra dør-til-dør. Denne forordning bør derfor finde anvendelse på det samlede TEN-T-net inklusive bytrafikknudepunkter og andre dele af transportnettet.

(10) Med henblik på at støtte tilrådighedsstillelsen af EU-dækkende multimodale rejseinformationstjenester kan der benyttes både centraliserede tilgange baseret på udbud af data og decentraliserede tilgange baseret på udbud af data og tjenester. Denne forordning bør derfor inddrage krav vedrørende udbud af såvel data som tjenester for at underbygge begge disse tilgange. For at lette udveksling og videreanvendelse af disse data med henblik på at stille samlede rejseinformationstjenester til rådighed bør transportmyndigheder, transportoperatører, infrastrukturforvaltere og udbydere af behovsstyrede transporttjenester, alt efter tilfældet, gøre de statiske data, de tilsvarende metadata og oplysninger om datakvaliteten tilgængelige for brugerne gennem et nationalt eller et fælles adgangspunkt. Adgangspunktet kan antage forskellige former, f.eks. databaser, datavarehuse, datamarkedspladser, arkiver, registre, webportaler eller lignende afhængigt af datatypen. Medlemsstaterne bør overveje at samle de eksisterende offentlige og private adgangspunkter i et fælles punkt, som giver adgang til alle typer af relevante, disponible data, der er omfattet af disse specifikationer.

(11) Medlemsstaterne bør gives tilladelse til at samarbejde indbyrdes om at oprette et fælles adgangspunkt, der omfatter de deltagende medlemsstaters disponible data. Medlemsstaterne bør frit kunne beslutte at anvende adgangspunkter, der er oprettet i henhold til andre delegerede retsakter, som er vedtaget i henhold til direktiv 2010/40/EU, som nationale adgangspunkter for data, der falder ind under denne forordnings anvendelsesområde. Medlemsstaterne bør desuden frit kunne beslutte at anvende allerede eksisterende adgangspunkter, der omfatter flere sektorer, som det nationale adgangspunkt. Medlemsstaterne kan fastlægge, hvilken aktør der bærer ansvaret for tilrådighedsstillelsen af de rejse- og trafikdata, der er opført i bilag I. I nogle tilfælde opererer transportoperatører, infrastrukturforvaltere og behovsstyrede transporttjenester på tværs af forskellige medlemsstater, og derfor kan det være relevant at give adgang til rejse- og trafikdata fra mere end ét adgangspunkt. Der bør dog gøres en indsats for at undgå unødig overlapning af data og tage hensyn til de relevante adgangspunkters type og form. De relevante data og metadata kan derfor angives i alle relevante nationale handlingsplaner, der er udformet som et arkiv. Dertil kommer, at hvis nogle af de relevante nationale handlingsplaner er udformet som en database eller et datavarehus, må disse data og metadata kun hostes i en af disse og gengives i de øvrige. Vilkårene og betingelserne for brugen af trafik- og rejsedata, der stilles til rådighed via det nationale adgangspunkt, kan i givet fald fastsættes via en licensaftale.

(12) Trafik- og rejsedata, der er opført i bilag I, kan integreres i det nationale adgangspunkt i etaper. Medlemsstater bør frit kunne beslutte, hvorvidt de data, der er opført i bilag I, integreres forud for den fastsatte frist. Multimodale rejseinformationstjenester bygger på både statiske og dynamiske rejse- og trafikdata som opført i bilag I. Statiske rejse- og trafikdata er afgørende med henblik på oplysnings- og planlægningsformål inden rejsen, og alle medlemsstaterne har derfor behov for disse. Dynamiske rejse- og trafikdata, f.eks. forstyrrelser og forsinkelser af rejsen, kan give slutbrugerne mulighed for at træffe velunderbyggede beslutninger om deres rejse og skabe tidsbesparelser. Integrationen af dynamiske rejse- og trafikdata i de nationale adgangspunkter kan imidlertid udmønte sig i yderligere fordele. Medlemsstater bør frit kunne beslutte, hvorvidt de dynamiske rejse- og trafikdata, der er opført i bilag I, inddrages i det nationale adgangspunkt. Beslutter de sig for at gøre dette, bør denne forordnings krav finde anvendelse. For at sikre, at den videre udvikling af multimodal rejseinformation bliver ensartet og sammenhængende i hele Unionen, bør medlemsstaterne tilskyndes til at integrere de eksisterende dynamiske rejse- og trafikdata via det nationale adgangspunkt i overensstemmelse med følgende tidslinje: rejse- og trafikdata som fastsat i bilag I, punkt 2.1 senest den 1. december 2019, rejse- og trafikdata som fastsat i bilag I, punkt 2.2 senest den 1. december 2020 og rejse- og trafikdata som fastsat i bilag I, punkt 2.3 senest den 1. december 2021.

(13) For at åbne mulighed for en vellykket og omkostningseffektiv brug af de nationale adgangspunkter er det nødvendigt at beskrive indholdet og strukturen af disse data ved hjælp af hensigtsmæssige metadata.

(14) Disse specifikationer bør ikke pålægge transportmyndigheder, transportoperatører og tjenesteudbydere, behovsstyrede transporttjenester og infrastrukturforvaltere at begynde at indsamle data, der ikke allerede foreligger i et maskinlæsbart format. De særlige krav til statiske og dynamiske rejse- og trafikdata for forskellige transportformer bør kun gælde for de data, der rent faktisk er indsamlet og foreligger i et maskinlæsbart format. Samtidig bør medlemsstaterne tilskyndes til at afdække omkostningseffektive måder, der er afpasset efter deres behov, for at digitalisere eksisterende statiske og dynamiske data for forskellige transportformer. Medlemsstater, der påbegynder digitalisering af statisk og dynamisk rejse- og trafikinformation for forskellige transportformer, der kan bruges til multimodale rejseinformationstjenester, tilskyndes til at begynde med de data, der er fastsat på serviceniveau 1 i bilag I og efterfølgende fortsætte med serviceniveau 2 og 3. Dataene, som er fastsat i den første gruppe, anses for afgørende for multimodale rejseinformationstjenesters grundlæggende funktioner.

(15) For at udvikle en harmoniseret og helstøbt tilrådighedsstillelse af multimodale rejseinformationstjenester og støtte interoperabilitet i hele Unionen bør det nationale adgangspunkt bruge et harmoniseret sæt af interoperable dataudvekslingsformater og -protokoller, der bygger på eksisterende tekniske løsninger og standarder på tværs af forskellige transportformer. Inden for rammerne af multimodale rejseinformationstjenester forefindes der en række relevante standarder og tekniske specifikationer for vejnet (DATEX II), jernbane (TAP-TSI tekniske dokumenter B1, B2, B3, B4, B8, B9), luftfart (IATA SSIM) og underliggende geodata (INSPIRE). Denne forordning bør i disse tilfælde henvise til de bestående krav, men sådanne transportformer kan vælge at bruge andre standarder og tekniske specifikationer, som er angivet i specifikationen. Det bør dog undgås at duplikere de samme rejse- og trafikdata i mere end et format (f.eks. data for jernbaner i byområder i enten TAP-TSI eller NeTEx). Sådanne standarder, bl.a. DATEX II, kan i fremtiden udvide deres anvendelsesområde til at omfatte yderligere elementer i byområder, og hvis de foreligger, bør de bruges inden for specifikationernes rammer.

(16) Hvad angår udveksling af statiske fartplandata (såsom kollektiv transport, langtursbusser, søtransport og herunder færgefart), bør de relevante data i det nationale adgangspunkt bruge CEN-dataudvekslingsstandarden NeTEx CEN/TS 16614 baseret på den underliggende konceptuelle datareferencemodel Transmodel EN 12896: 2006 og efterfølgende opgraderede versioner eller ethvert maskinlæsbart format, der er fuldt kompatibelt med den aftalte tidslinje. Hvad angår udvekslingen af dynamiske data om kollektiv transport gælder det, at hvis medlemsstaterne vælger at inddrage dynamiske data i det nationale adgangspunkt, bør de bruge de relevante dele af CEN dataudvekslingsstandarden for kollektiv transport SIRI CEN/TS 15531 og efterfølgende opgraderede versioner eller ethvert fuldt kompatibelt maskinlæsbart format. Medlemsstaterne kan vælge fortsat at bruge nationale datastandarder for kollektiv transport på medlemsstatsniveau til nationale operationer, men for at sørge for EU-dækkende interoperabilitet og kontinuitet i tjenesterne, skal EU-standarderne bruges på det nationale adgangspunkts niveau. Medlemsstaterne må benytte oversættelses- og konverteringsmetoder til at efterleve de europæiske standardiseringskrav. Den version af de foreskrevne standarder, som står til rådighed på ansøgningstidspunktet, bør bruges. Eventuelle relevante opdateringer, som udvider anvendelsesområdet og inddrager nye datatyper, bør bruges.

(17) For at sørge for en optimal brug og fuld interoperabilitet af de ovennævnte standarder mellem medlemsstaterne bør en fælles minimumsprofil, der udpeger standardens forskellige centrale elementer, fastlægges og bruges inden for de nationale adgangspunkter. Medlemsstaternes nationale profiler skal baseres på en fælles europæisk minimumsprofil, når en sådan findes.

(18) Tjenesteudbyderes tilrådighedsstillelse af nøjagtig og pålidelig rejseinformation har afgørende betydning for rejsende i hele Unionen. Ved ændringer bør transportmyndighederne eller transportoperatørerne opdatere de relevante data via det nationale adgangspunkt rettidigt. Når en tjenesteudbyder bruger rejse- og trafikdata, er der endvidere risiko for, at brugerne vises unøjagtig rejseinformation, og dette kan have en negativ indvirkning på den rejsendes valg af rejse. Når transportmyndigheder, transportoperatører, infrastrukturforvaltere og udbydere af behovsstyrede transporttjenester afslører unøjagtigheder, bør sådanne fejl rettes rettidigt.

(19) For indeværende findes der et stort antal multimodale rejseinformationstjenester i Europa, men tjenester, som tilbyder et fuldt dør-til-dør ruteresultat, er stort set afgrænset til én medlemsstats område. En central løsning, hvormed rejseinformationstjenesters geografiske dækning kan forbedres, og EU-dækkende multimodal rejseinformation kan støttes, består i at sammenkæde lokale, regionale og nationale rejseinformationstjenester. Dette indebærer, at der bruges teknologiske værktøjer og herunder grænseflader med henblik på at sammenkæde informationssystemer for at udveksle ruteresultater. Det anbefales, at rejseinformationstjenester ved udførelsen af distribueret rejseplanlægning bruger den europæiske tekniske specifikation med titlen "Intelligent Transport Systems – Public Transport – Open API for distributed journey planning 00278420", som for øjeblikket er under færdiggørelse. Når tjenesteudbydere fastsætter overdragelsespunkter med henblik på distribueret rejseplanlægning, bør sådanne overdragelsespunkter angives i det nationale adgangspunkt.

(20) Rejseinformationstjenester kan stille flere rejsemuligheder med forskellige transportoperatører til rådighed for slutbrugere. Det er bydende nødvendigt, at tjenesteudbyderne udviser åbenhed mht. de kriterier, som lægges til grund for at prioritere rejsealternativerne, og stiller neutrale rejsemuligheder til rådighed. Om muligt bør udbydere af rejseinformationstjenester stille oplysninger om forskellige transportformers drivhusgasemissioner til rådighed for at støtte overflytningen til bæredygtige transportformer. Ligeledes opfordres udbydere af rejseinformationstjenester kraftigt til at åbne mulighed for direkte kundefeedback om servicekvaliteten.

(21) Brugen af statiske og dynamiske data med henblik på rejseinformationstjenester forudsætter data fra forskellige aktører i hele værdikæden. De originale data fra transportmyndigheder, transportoperatører, infrastrukturforvaltere og udbydere af behovsstyrede transporttjenester vil i mange tilfælde blive brugt af udbydere af rejseinformationstjenester. Det er i dette tilfælde bydende nødvendigt at angive den oprindelige kilde, dato og tidspunkt for den seneste statiske opdatering, når disse data bruges.

(22) For at maksimere den forventede brug af rejseinformation blandt personer med funktionsnedsættelser bør udbydere af rejseinformationstjenester – og medlemsstaterne når de gennemfører den delegerede forordning – tage hensyn til den relevante lovgivning om krav til tilgængelighed såsom den europæiske lov om tilgængelighed. De relevante krav bør omfatte tilgængelighed af websteder og tjenester til mobile enheder på en ensartet og passende måde, der sikrer, at brugerne kan opfatte, bruge og forstå indholdet.

(23) For at sikre, at disse specifikationer gennemføres korrekt, bør medlemsstaterne vurdere, hvorvidt transportmyndigheder, transportoperatører, infrastrukturforvaltere, udbydere af behovsstyrede transporttjenester og udbydere af rejseinformationstjenester efterlever kravene vedrørende tilgængelighed og udveksling, videreanvendelse og opdatering af de multimodale rejsedata. Til dette formål bør de kompetente myndigheder frit kunne benytte sig af overensstemmelseserklæringer på tro og love, der indgives af transportmyndigheder, transportoperatører, infrastrukturforvaltere og udbydere af behovsstyrede transporttjenester eller udbydere af rejseinformationstjenester, og myndighederne kan stikprøvevist kontrollere rigtigheden af disse erklæringer.

(24) Med henblik på at overvåge gennemførelsen af denne forordning bør medlemsstaterne forelægge Kommissionen en rapport, som beskriver gennemførelsen af de forskellige krav.

(25) Kommissionen vil via Connecting Europe-faciliteten støtte forskellige tekniske krav, som fastsættes i denne forordning, med tiltag til støtte for programmet, bl.a. oprettelsen af det nationale adgangspunkt, overgangen til de foreskrevne standarder for dataudveksling, brugen af fælles minimumsprofiler inden for nationale adgangspunkter og en sammenkædning af rejseinformationstjenester, når dette er relevant.

(26) Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse er blevet hørt i overensstemmelse med artikel 28, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/200120 og afgav en udtalelse den [...] —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
31.05.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
31.05.2017
Anvendelsesdato i EU
10.11.2017
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet