Rapporteringsdirektivet for verdipapirer: utfyllende bestemmelser om store beholdninger

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/761 av 17. desember 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/109/EU med hensyn til visse reguleringstekniske standarder om flaggepliktige beholdinger

Commission Delegated Regulation (EU) 2015/761 of 17 December 2014 supplementing Directive 2004/109/EC of the European Parliament and of the Council with regard to certain regulatory technical standards on major holdings

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.05.2015. EØS-notat offentliggjort 16.05.2015

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.5.2016)

Forslag til gjennomføring av Kommisjonsforordning 2015/761/EU er sendt på høring i NOU 2016:2 utarbeidet av verdipapirlovutvalget, sammen med forslag til gjennomføring av endringsdirektiv 2013/50/EU til rapporteringsdirektivet (2004/109/EU).

Sammendrag av innhold
Rapporteringsdirektivet (2004/109/EU) ble endret i direktiv 2013/50/EU, blant annet ved å innføre krav om aggregering av aksjebeholdinger og harmonisering av utregningsmetoder for flaggepliktige terskler. Kommisjonsforordning 2015/761/EU er ment å utfylle reglene i direktivet. I forordningen er det er inntatt regelverk om følgende:

i) Market makere og aksjer på handelsporteføljer er unntatt fra flagging av 5 % grensen. Kommisjonsforordningen angir metoden for beregning av 5 % grensen for market makere og handelsportefølje. Det er presisert at tersklene skal beregnes på konsernnivå.

ii) Regler om metode som skal anvendes for å utregne flaggepliktige terskler for finansielle instrumenter som inngår i en indeks (eller en kurv ("basket") med aksjer). Denne andelen i en indeks skal konsolideres med det den flaggepliktige forøvrig innehar. Det er angitt visse grenser for når en aksje i en indeks/kurv skal inntas i flaggepliktsberegningen; den indirekte posisjonen i foretaket via indeksen representerer mer enn 1 % av aksjene foretaket og/eller foretaket har mer enn 20 % av verdien i indeksen

iii) Direktiv 2013/50 gir flaggeplikt for finansielle instrumenter med finansielt oppgjør. Kommisjonsforordningen angir hvilken metode som skal benyttes for å bestemme delta-faktoren som skal anvendes i beregningen av flaggepliktig terskel. Likvide finansielle instrumenter har delta 1 (og skal derfor konsolideres med finansielle instrumenter med fysisk oppgjør med et forhold 1 til 1). For andre finansielle instrumenter skal det anvendes en delta som er beregnet på grunnlag av en alminnelig anerkjent prissettingsmodell.

Vurdering
Forordningen antas å være EØS-relevant og akseptabel.

Verdipapirhandelloven kapittel 4 med til hørende forskrifter må endres som følge av endringsdirektiv 2013/50/EU til rapporteringsdirektivet (2004/109/EU), samt den foreliggende Kommisjonsforordningen.

Status
Kommisjonsforordningen ble vedtatt i EU 17. desember 2014 og trådte i kraft i EU 26. november 2015. Kommisjonsforordningen er ikke inntatt i EØS-avtalen og er til vurdering på EFTA-siden.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.12.2014
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
17.12.2014
Anvendelsesdato i EU
26.11.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet