REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om CMR-stoffer

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2017/1510 av 30. august 2017 om endring av [tilleggene til] vedlegg XVII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier (REACH) så vidt angår CMR-stoffer

Commission Regulation (EU) 2017/1510 of 30 August 2017 amending [the Appendices to] Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards CMR substances

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.10.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 31.8.2017)

Sammendrag av innhold
Vedlegg XVII i REACH omhandler begrensninger på fremstilling, omsetning og bruk av visse farlige stoffer, stoffblandinger og produkter.

Stoffer som er klassifisert som kreftfremkallende, kjønnscellemutagene og reproduksjonstoksiske (CMR-stoffer) i kategori 1A og 1B er forbudt i kjemikalier som selges til den generelle befolkningen. De aktuelle bestemmelsene fremkommer i postene 28, 29 og 30 i vedlegg XVII til REACH. Disse stoffene er listet opp på tilleggene 1-6 i vedlegg XVII i samsvar med hvilken CMR-klassifisering de har.

Kommisjonsforordning (EU) 2017/1510R inkluderer CMR-stoffene fra 6., 7. og 9. ATP (dvs tekniske tilpasninger med klassifiseringer vedtatt i perioden 2014-2016) til CLP-forordningen til tilleggene i vedlegg XVII til REACH, slik at disse stoffene også vil bli omfattet av omsetningsrestriksjoner.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Hovedrettsakten, forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) ble innlemmet i EØS-avtalen, og gjennomført i norsk rett ved forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften) i 2008. Nye REACH-rettsakter gjennomføres i norsk rett ved endringer i REACH-forskriften.

CLP-forordningen, inkludert omtalte 6., 7. og 9. tekniske tilpasninger, er også innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett ved forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Dokumenter knyttet til endringer i det aktuelle regelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet sammen med annen informasjon og nyheter om REACH-regelverket. Norge deltar aktivt i de aktuelle gruppene knyttet til arbeid med gjennomføring, oppfølging og videreutvikling av REACH-regelverket. REACH er ett av de viktigste systemregelverkene på kjemikalieområdet. Deltakelse omfatter komiteene i det europeiske kjemikaliebyrået ECHA og møter for ansvarlige myndigheter (Competent Authority).

Norge bidrar med faglige innspill og utarbeidelse av dossiers (dokumentasjon) for utvalget stoffer i forhold til stoffer underlagt godkjenningsprosedyren og restriksjonsbestemmelsene i REACH-regelverket. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Utkast til rettsakt ble publisert i EU-register 28. mars 2017. Rettsakten ble vedtatt 30. august og publisert i OJ 31. august 2017.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
16.03.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
30.08.2017
Anvendelsesdato i EU
20.09.2017
EFTA/EØS-flagg

EØS

Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.10.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet