REACH-forordningen om kjemikalier: gjennomføringsbestemmelser om andelen av saker som skal kontrolleres

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2020/507 av 7. april 2020 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 med hensyn til prosentandelen av registrerte saker som skal utvelges for kontroll av om de oppfyller kravene

Commission Regulation (EU) 2020/507 of 7 April 2020 amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council as regards the percentage of registration dossiers to be selected for compliance checking

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.4.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.11.2019)

Sammendrag av innhold
Det har vist seg at en høy andel av industrien registreringer ikke innfrir kravene i Reach. Det blir derfor innført en forordning som endrer Reach artikkel 41(5) slik at andelen registreringer som Echa skal kontrollere om datakravene er innfridd øker fra 5 % til 20 % av registreringsdokumentene for hvert tonnasjeintervall.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Hovedrettsakten – forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) – er hjemlet i artikkel 114 i traktat om Den Europeiske unions virkemåte (TFEU) (som har erstattet artikkel 95 i traktat om opprettelse av Det europeiske fellesskap). Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) ble innlemmet i EØS-avtalen, og gjennomført i norsk rett ved forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften) i 2008. Gjennomføring av den nye forordningen vil skje ved endring i REACH-forskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert å være EØS-relevant og akseptabel, og omfattes av hurtigprosedyren. Det er viktig at kvaliteten på registreringer blir bedre enn de gjennomgående er nå, både med tanke på informasjonen om sikker bruk av kjemikaliene til brukerne og for at myndighetene lettere kan velge de viktigste stoffene å regulere. At Echa gjør flere fullstedighetssjekker enn nå er et viktig tiltak for å bedre registreringene.

Status
Rettsakten ble stemt over i EU 18. september 2019, og er på gjennomsyn hos Rådet og Parlamentet til 25. desember 2019. Den er på norsk høring til 4. desember 2019.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
18.09.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
07.04.2020
Anvendelsesdato i EU
28.04.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet