REACH-forordningen om kjemikalier: gjennomføringsbestemmelser om registrering etter innfasingsperioden

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1692 av 9. oktober 2019 om bruk av visse bestemmelser om registrering og deling av data i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 etter utløpet av den siste registreringsfristen for innfasingsstoffer

Commission implementing regulation (EU) 2019/1692 of 9 October 2019 on the application of certain registration and data-sharing provisions of Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council after the expiry of the final registration deadline for phase-in substances

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.10.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.7.2019)

Sammendrag av innhold
Reach-forordningen (forordning 1907/2006) inneholder en overgangsperiode for registrering av stoffer som var på markedet da Reach trådte i kraft ("innfasingsstoffer"). Registranter som preregistrerte før 1. desember 2008 fikk utsatt fristen for å registrere. Siste registreringsfrist for preregistrerte stoffer var 31. mai 2018. Reach inneholder imidlertid ingen bestemmelser om hvordan artikler i Reach som gjelder innfasingsstoffer og ikke-innfasingsstoffer skal forstås etter siste registreringsfrist. Kommisjonen foreslo derfor en gjennomføringsforordning som skal fastsette blant annet når innfasingsperioden slutter og hvordan andre bestemmelser som gjelder registreringsplikten skal forstås.

Status
Medlemsstatene stemte over kommisjonens forslag i et møte i komitologikomiteen for Reach 9. juli 2019.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
09.07.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
09.10.2019
Anvendelsesdato i EU
30.10.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet