Referanseindeksforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: gjennomføringsbestemmelser om innrapportering til ESMA

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1105 av 8. august 2018 om tekniske gjennomføringsstandarder om fremgangsmåter og skjemaer for levering av informasjon fra vedkommende myndigheter til ESMA i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1105 of 8 August 2018 laying down implementing technical standards with regard to procedures and forms for the provision of information by competent authorities to ESMA under Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 9.11.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.11.2018)

Sammendrag av innhold
Administratorer av betydningsfulle referanseverdier kan velge ikke å følge ett eller flere særskilte krav under referanseverdiforordningen. De samme gjelder administratorer av ikke-betydningsfulle referanseverdier, men de kan velge ikke å følge enda flere krav. I begge disse tilfellene skal admistratorene i henhold til artikkel 25 nr. 7 og artikkel 26 nr. 3 i referanseverdiforordningen publisere og vedlikeholde en erklæring om hvorfor det er passende at de ikke følger kravene. Kommisjonsforordningen fastsetter maler for slike erklæringer.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når referanseverdiforordningen er inntatt i EØS-avtalen, kan også denne kommisjonsforordningen tas inn i EØS-avtalen. Kommisjonsforordningen vil gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon, det vil si at det i lov eller forskrift fastsettes en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk lov eller forskrift med de tilpasningene som følger av EØS-komitebeslutningen, protokoll 1 til EØS-avtalen og EØS-avtalen for øvrig.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Ingen nevneverdige.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Det er ikke behov for spesielle vurderinger fra norsk side. Forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Datoen for ikrafttreden må tilpasses når forordningen inntas i EØS-avtalen. Derfor er at angitt at det må skje en teknisk tilpasning.

Status
Forordningen er vedtatt og i kraft i EU.

Den er til vurdering på EFTA-siden.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
08.08.2018
Anvendelsesdato i EU
29.10.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet