Referanseindeksforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: gjennomføringsbestemmelser om innrapportering til ESMA

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1105 av 8. august 2018 om gjennomføringstekniske standarder vedrørende prosedyrer og formularer for kompetente myndigheters innrapportering av opplysninger til ESMA i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1105 of 8 August 2018 laying down implementing technical standards with regard to procedures and forms for the provision of information by competent authorities to ESMA under Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.8.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Artikel 47, stk. 2, i forordning (EU) 2016/1011 foreskriver, at kompetente myndigheder skal give ESMA alle de oplysninger, der er nødvendige for, at ESMA kan varetage sine opgaver. Med henblik på at sikre en effektiv kommunikation bør de kompetente myndigheder og ESMA gøre brug af definerede kommunikationskanaler, herunder udpegede kontaktpersoner og standardformularer, til anmodning om oplysninger, kvittering for modtagelse af anmodninger om oplysninger og besvarelse af anmodninger om oplysninger.

(2) De oplysninger, som de kompetente myndigheder skal give i henhold til artikel 47, stk. 2, i forordning (EU) 2016/1011, er blandt andet de oplysninger, der er nødvendige for, at ESMA kan oprette og føre det offentlige register, der er omhandlet i samme forordnings artikel 36, stk. 1, navnlig de i samme artikels litra a), c) og d) nævnte oplysninger og eventuelle senere ændringer af disse oplysninger. De kompetente myndigheder og ESMA bør skulle indgå aftale om de tekniske specifikationer for afgivelse af de pågældende oplysninger til ESMA's websted, så det sikres, at oplysningerne overføres nøjagtigt og sikkert.

(3) De oplysninger, som de kompetente myndigheder skal give ESMA i henhold til forordning (EU) 2016/1011, kan omfatte personoplysninger og andre følsomme oplysninger, der ikke er offentligt tilgængelige. Det er derfor vigtigt, at afgivelsen af oplysninger er omfattet af passende beskyttelsesforanstaltninger og fortrolighedsregler.

(4) De kompetente myndigheder og ESMA bør gives tilstrækkelig tid til at indføre procedurer for afgivelse af oplysninger som fastsat ved denne forordning. Denne forordning bør derfor først begynde at finde anvendelse, to måneder efter at den er trådt i kraft.

(5) Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ESMA har forelagt Kommissionen.

(6) ESMA har hverken gennemført åbne offentlige høringer om det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, eller analyseret de potentielle omkostninger og fordele herved, idet ESMA konkluderede, at dette ikke ville have stået i forhold til omfanget og virkningen af de gennemførelsesmæssige tekniske standarder, i betragtning af at de kun direkte ville berøre de medlemsstaternes nationale kompetente myndigheder og således ikke markedsdeltagere.

(7) ESMA har anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010, om en udtalelse —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
08.08.2018
Anvendelsesdato i EU
29.10.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet