Referanseindeksforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: utfyllende bestemmelser om anvendelse av visse kriterier

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/64 av 29. september 2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 med hensyn til å spesifisere hvordan kriteriene i artikkel 20 nr. 1 bokstav c punkt iii skal anvendes for å vurdere om enkelte hendelser ville resultere i en betydelig og negativ effekt på markedsintegritet, finansiell stabilitet, forbrukere, realøkonomien eller finansieringen av husholdninger eller virksomheter i én eller flere medlemsstater

Commission Delegated Regulation (EU) 2018/64 of 29 September 2017 supplementing Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council with regard to specifying how the criteria of Article 20(1)(c)(iii) are to be applied for assessing whether certain events would result in significant and adverse impacts on market integrity, financial stability, consumers, the real economy or the financing of households and businesses in one or more Member States

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.5.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.9.2019)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordningen utfyller europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 om finansielle referanseverdier. Hovedforordningen deler referanseverdier i kritiske, betydningsfulle og ikke-betydningsfulle. Referanseverdier kan være kritiske etter tre alternativer. Etter det ene av disse alternativene er en referanseverdi kritisk hvis den brukes i forbindelse med finansielle instrumenter, kontrakter mv. til en samlet verdi av minst EUR 400 milliarder; den har ingen eller veldig få passende alternativer; og et eventuelt opphør vil ha betydningsfull og negativ effekt på markedsintegritet, finansiell stabilitet, forbrukere, realøkonomien eller finansieringen av husholdninger eller virksomheter i én eller flere medlemsstater.

Kommisjonsforordningen spesifiserer hvordan den sistnevnte vurderingen skal gjøres.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når referanseverdiforordningen er inntatt i EØS-avtalen, kan også denne kommisjonsforordningen tas inn i EØS-avtalen. Kommisjonsforordningen vil gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon, det vil si at det i lov eller forskrift fastsettes en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk lov eller forskrift med de tilpasningene som følger av EØS-komitebeslutningen, protokoll 1 til EØS-avtalen og EØS-avtalen for øvrig.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Ingen nevneverdige.

Sakkyndige instansers merknader
Finanstilsynet har ingen merknader.

Vurdering
Det er ikke behov for spesielle vurderinger fra norsk side. Forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Datoen for ikrafttreden må tilpasses når forordningen inntas i EØS-avtalen. Derfor er at angitt at det må skje en teknisk tilpasning.

Det er indikert at det må tas konstitusjonelt forbehold fordi basisrettsakten ennå ikke er del av EØS-avtalen.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU, og vil inntas i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett.

Forordningen vil ikke tre i kraft før basisrettsakten 2016/1011 (referanseverdiforordningen) trer i kraft. Referanseverdiforordningen vil tre i kraft når det konstitusjonelle forbeholdes i EØS-komitébeslutningen løftes.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.09.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
29.09.2017
Anvendelsesdato i EU
06.02.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.05.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet