Referanseindeksforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: utfyllende bestemmelser om fastsetting av visse verdier

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/66 av 29. september 2017 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 med hensyn til å spesifisere fastsettelsen av den nominelle verdien av andre finansielle instrumenter enn derivater, den nominelle verdien av derivater og netto andelsverdi for verdipapirfond

Commission Delegated Regulation (EU) 2018/66 of 29 September 2017 supplementing Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council specifying how the nominal amount of financial instruments other than derivatives, the notional amount of derivatives and the net asset value of investment funds are to be assessed

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 30.5.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.5.2018)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordningen utfyller europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 om finansielle referanseverdier. Hovedforordningen deler referanseverdier i kritiske, betydningsfulle og ikke-betydningsfulle. I vurderingen av hvilken kategori en referanseverdi tilhører, legges det i flere sammenhenger vekt på den nominelle verdien av finansielle instrumenter, kontrakter mv. som bruker referanseverdien. Kommisjonsforordningen spesifiserer hvordan den nominelle verdien av derivater og andre finansielle instrumenter skal beregnes. Det samme gjelder beregningen av netto andelsverdi for verdipapirfond.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når referanseverdiforordningen er inntatt i EØS-avtalen, kan også denne kommisjonsforordningen tas inn i EØS-avtalen. Kommisjonsforordningen vil gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon, det vil si at det i lov eller forskrift fastsettes en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk lov eller forskrift med de tilpasningene som følger av EØS-komitebeslutningen, protokoll 1 til EØS-avtalen og EØS-avtalen for øvrig.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske forhold.

Sakkyndige instansers merknader
Finanstilsynet har ingen merknader.

Vurdering
Det er ikke behov for spesielle vurderinger fra norsk side. Forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Datoen for ikrafttreden må tilpasses når forordningen inntas i EØS-avtalen. Derfor er at angitt at det må skje en teknisk tilpasning.

Status
Forordningen er vedtatt og i kraft i EU.

Den er til vurdering på EFTA-siden.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
29.09.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
29.09.2017
Anvendelsesdato i EU
06.02.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet