Referanseindeksforordningen: utfyllende bestemmelser om vurdering av virkning av opphør eller endring av referanseindekser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/67 av 3. oktober 2017 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 med hensyn til etablering av vilkår for å vurdere virkningen av opphør eller endring av en eksisterende referanseverdi

Commission Delegated Regulation 2018/67 of 3 October 2017 supplementing Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council with regard to the establishment of the conditions to assess the impact resulting from the cessation of or change to existing benchmarks

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 30.5.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.5.2018)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordningen utfyller europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 om finansielle referanseverdier. Hovedforordningen, som trådte i kraft 1. januar 2018, har en overgangsbestemmelse som innebærer at eksisterende referanseverdier som ikke oppfyller kravene i forordningen, kan brukes fram til 1. januar 2020 dersom et opphør eller en endring av dem vil føre til en "force majeure"-begivenhet eller vanskeliggjøre eller på annen måte føre til brudd på vilkårene i en finansiell kontrakt eller et finansielt instrument eller vedtektene til et verdipapirfond. Kommisjonsforordningen inneholder nærmere bestemmelser om denne vurderingen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når referanseverdiforordningen er inntatt i EØS-avtalen, kan også denne kommisjonsforordningen tas inn i EØS-avtalen. Kommisjonsforordningen vil gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon, det vil si at det i lov eller forskrift fastsettes en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk lov eller forskrift med de tilpasningene som følger av EØS-komitebeslutningen, protokoll 1 til EØS-avtalen og EØS-avtalen for øvrig.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Ingen nevneverdige.

Sakkyndige instansers merknader
Finanstilsynet har ingen merknader.

Vurdering
Det er ikke behov for spesielle vurderinger fra norsk side. Forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Datoen for ikrafttreden må tilpasses når forordningen inntas i EØS-avtalen. Derfor er at angitt at det må skje en teknisk tilpasning.

Det er indikert at det må tas konstitusjonelt forbehold fordi basisrettsakten ennå ikke er del av EØS-avtalen.

Status
Forordningen er vedtatt og i kraft i EU.

Den er til vurdering på EFTA-siden.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
03.10.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
03.10.2017
Anvendelsesdato i EU
06.02.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet