Referanseindeksforordningen: utfyllende bestemmelser om vurdering av virkning av opphør eller endring av referanseindekser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/67 av 3. oktober 2017 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 hva gjelder fastsetting av krav til vurdering av virkningene som følge av opphør eller endring av eksisterende referanseindekser

Commission Delegated Regulation 2018/67 of 3 October 2017 supplementing Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council with regard to the establishment of the conditions to assess the impact resulting from the cessation of or change to existing benchmarks

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.1.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) For at sikre, at de kompetente myndigheder anvender artikel 51, stk. 4, i forordning (EU) 2016/1011 på samme måde, bør det fastsættes nærmere, på hvilke betingelser de kompetente myndigheder kan konkludere, at ophør eller ændring af et eksisterende benchmark kan medføre en force majeure-hændelse eller kan lægge hindringer i vejen for eller på anden måde krænke betingelserne i en finansiel kontrakt eller et finansielt instrument eller reglerne i en investeringsfond, der benytter det pågældende benchmark som reference.

(2) Dette gælder navnlig i tilfælde af "force majeure", som er et begreb, der fortolkes forskelligt i medlemsstaterne.

(3) En markant anderledes værdi i indekset er en af hovedårsagerne til hindringer for eller krænkelse af betingelserne i en finansiel kontrakt eller et finansielt instrument eller reglerne i en investeringsfond, der benytter et benchmark som reference. Sådanne markant anderledes værdier kan være forårsaget af en pludselig afbrydelse i indeksets tidsserier eller en forskellig grad af volatilitet, hvilket igen kan være forårsaget af ændringer af metodologien for leveringen af benchmarket eller af de inputdata, som benchmarkberegningen er baseret på. De kompetente myndigheder bør anlægge en individuel vurdering af de potentielle virkninger af sådanne ændringer, da størrelsen af afbrydelsen eller omfanget af ændringen i indeksets volatilitet i høj grad afhænger af arten af benchmarket og af de finansielle instrumenter, finansielle kontrakter eller inve steringsfonde, der benytter benchmarket som reference.

(4) Ændringer af typen af anvendte inputdata eller pålideligheden af datakilder kan påvirke egnetheden af et benchmark til visse anvendelsesformål. De kompetente myndigheder bør derfor vurdere, om sådanne ændringer kan medføre en force majeure-hændelse eller lægge hindringer i vejen for eller på anden måde krænke kontraktbetingelserne.

(5) Force majeure-hændelser eller og hindringer for eller krænkelse af kontraktbetingelser er mindre sandsynlige, hvis der er et acceptabelt alternativt benchmark eller i det mindste en procedure, der er henvist til i de relevante dokumenter, for valg af sådan et alternativt benchmark.

(6) Det forekommer, at indeks til måling af meget specifikke markeder i høj grad er baseret på indeksproducentens omdømme, dømmekraft eller ekspertise. De kompetente myndigheder bør derfor vurdere, om en ændring af indeksproducenten under sådanne omstændigheder vil kunne medføre en force majeure-hændelse eller lægge hindringer i vejen for eller på anden måde krænke kontraktbetingelserne —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
03.10.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
03.10.2017
Anvendelsesdato i EU
06.02.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet