Regler for kontroll med og bekjempelse av hestepest (kodifisering)

Tittel

Forslag til rådsdirektiv om etablering av regler for kontroll med og tiltak for bekjempelse av hestepest (kodifisering)

Siste nytt

Forslag lagt fram av Kommisjonen 20.11.2008

Behandlende organ

Nærmere omtale

Red. anm.: Forslaget ble trukket tilbake av Kommisjonen 21.05.2014.

BAKGRUNN (fra kommisjonsforslaget, dansk utgave)

Formålet med dette forslag er at foretage en kodifikation af Rådets direktiv 92/35/EØF af 29 april 1992 om fastsættelse af regler for kontrol med og foranstaltninger til bekæmpelse af hestepest [1]. Det nye direktiv træder i stedet for de forskellige retsakter, som er indarbejdet i det [2] ; forslaget ændrer ikke indholdet af de retsakter, der kodificeres, men er blot en sammenskrivning af dem, og der foretages kun de formelle ændringer, der er nødvendige af hensyn til selve kodifikationen.

1 Foretaget i henhold til meddelelsen fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet - Kodificering af
gældende fællesskabsret, KOM(2001) 645 endelig.
2 Se bilag V, del A, til dette forslag.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
20.11.2008
EFTA/EØS-flagg

EØS

norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet