Regnskapsdirektivet: endringsbestemmelser om store selskapers informasjonsplikt om sosiale og miljømessige forhold

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/95/EU av 22. oktober 2014 som endrer direktiv 2013/34/EU når det gjelder tilgang til ikke-finansiell og mangfoldinformasjon fra visse store selskaper og grupper

Directive 2014/95/EU of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 amending Directive 2013/34/EU as regards disclosure of non-financial and diversity information by certain large undertakings and groups

Siste nytt

Høring om planlagt evaluering av direktivet igangsatt av Kommisjonen 20.2.2020

Photo: Pete Linforrth (Pixabay - CC0 Public Domain)

EU-direktivet fra 2014 om store bedrifters plikt til å offentliggjøre informasjon av ikke-økonomisk karakter er vedtatt innlemmet i EØS-avtalen. Informasjonsplikten gjelder forhold knyttet til miljø, sosiale forhold, personalforhold, menneskerettigheter, anti-korrupsjon, samt strategi og kontrollorganer knyttet til alder, kjønn, og kompetanse. Det meste av regelverket fins allerede i norsk rett. EØS-komitevedtaket krevde parlamentssamtykke i Norge, Island (fullført i 2016) og Liechtenstein (ikke fullført) for å kunne tre i kraft.

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.5.2016)

Direktiv 2014/95/EU endrer direktiv 2013/34/EU når det gjelder offentliggjøring av ikke-finansiell og mangfoldsinformasjon av enkelte store foretak og grupper.

Direktivet stiller krav om at store foretak som er av allmenn interesse og som på balansedagen har gjennomsnittlig antall ansatte gjennom regnskapsåret på mer enn 500, i årsberetningen skal inkludere en redegjørelse med informasjon som er nødvendig for å forstå foretakets utvikling, ytelse, posisjon og innflytelse av dets virksomhet. Redegjørelsen skal minst omhandle miljø, sosiale forhold og personalforhold, respekt for menneskerettigheter, anti-korrupsjon og bestikkelsessaker. Redegjørelsen skal i enkelte tilfeller utarbeides på konsolidert nivå.

Videre følger det av direktivet at det i årsberetningen skal være en beskrivelse av mangfoldsstrategien som følges for foretakets administrasjons-, ledelses- og kontrollorgan når det gjelder f.eks. alder, kjønn, utdannings- og yrkesbakgrunn. Målene for mangfoldsstrategien, hvordan den gjennomføres og resultatene i rapporteringsperioden skal også fremgå av beskrivelsen. Dersom det ikke anvendes noen slik strategi, skal rapporten inneholde en forklaring på hvorfor det er slik.

Vurdering
Det er i norsk rett vedtatt regler som langt på vei svarer til kravene i direktiv 2014/95/EU om såkalt rapportering om samfunnsansvar, se regnskapsloven § 3-3c. Det antas behov for mindre justeringer av bestemmelsen som følge av gjennomføring av nye EØS-regler som svarer til direktiv 2014/95/EU.

De nye EØS-reglene ventes ikke å få vesentlig økonomiske eller administrative konsekvenser for statlige myndigheter. Krav om rapportering om foretakenes arbeid med samfunnsansvar vil medføre økonomiske og administrative konsekvenser for rapporteringspliktige foretak. Det antas imidlertid at kostnadene ved rapportering etter de nye EØS-reglene ikke vil endres vesentlig sammenlignet med gjeldende krav om rapportering om samfunnsansvar etter regnskapsloven.

Status
Direktiv 2014/95/EU ble besluttet innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 39/2016 den 5. februar 2016.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
16.04.2013
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
22.10.2014
Gjennomføringsfrist i EU
06.12.2016
Anvendelsesdato i EU
06.12.2016
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 15.11.2018, p. 469-477
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.04.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2016
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av direktiv 2013/34/EU)

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014L0095
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro