Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om beregning av bøter og CSD-aktiviteter i vertsland

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/389 av 11. november 2016 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 909/2014 angående parametrene for beregning av bøter for avviklingsfeil samt CSDers aktiviteter i vertsland

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/389 of 11 November 2016 supplementing Regulation (EU) No 909/2014 of the European Parliament and of the Council as regards the parameters for the calculation of cash penalties for settlement fails and the operations of CSDs in host Member States

Siste nytt

Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Finansdepartementet 18.5.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Bestemmelserne i denne forordning er tæt forbundne, da de vedrører de elementer, der er afgørende for gennemførelsen af de i forordning (EU) nr. 909/2014 fastsatte foranstaltninger. Af hensyn til sammenhængen mellem disse foranstaltninger, og for at de personer, som er omfattet af disse bestemmelser, lettere kan få et samlet overblik over og nem adgang til dem, er det hensigtsmæssigt at samle alle disse elementer vedrørende foranstaltninger i henhold til forordning (EU) nr. 909/2014 i én enkelt forordning.

(2) I henhold til forordning (EU) nr. 909/2014 skal værdipapircentraler (CSD'er) pålægge deltagere i deres værdipapirafviklingssystemer, der forårsager afviklingsfejl (misligholdende deltagere), bøder.

(3) For at sikre, at bøder, der pålægges misligholdende deltagere, fungerer som et effektivt afskrækkende middel, bør parametrene for beregningen af bødeniveauet være nøje afstemt efter værdien af finansielle instrumenter, der ikke bliver leveret, og som der bør anvendes passende bødesatser for. Værdien af de finansielle instrumenter, der ligger til grund for transaktionen, bør også danne grundlag for beregningen af bødeniveauet, hvis afviklingsfejlen skyldes mangel på kontante midler. Bødeniveauet bør for misligholdende deltagere tilskynde til straks at afvikle transaktioner med afviklingsfejl. For at sikre, at de mål, der søges opnået ved pålæggelse af bøder, kan nås i praksis, bør hensigtsmæssigheden af parametrene for beregningen af dem overvåges løbende og om nødvendigt tilpasses på grundlag af virkningen af disse bøder på markedet.

(4) På grund af de betydelige prisforskelle på finansielle instrumenter i de forskellige underliggende transaktioner og for at lette beregningen af bøder bør værdien af finansielle instrumenter baseres på en enkelt referencepris. Den samme referencepris bør anvendes af CSD'er på en given dag til beregning af bøder for afviklingsfejl vedrørende identiske finansielle instrumenter. Bøder bør derfor fremkomme ved at multiplicere det antal finansielle instrumenter, der ligger til grund for transaktionen med afviklingsfejl med den relevante referencepris. Fastsættelsen af referencepriser bør være baseret på objektive og pålidelige data og metodologier.

(5) Eftersom en automatisk beregning af bøder vil sikre, at de bliver anvendt effektivt af CSD'erne, bør de passende bødesatser være baseret på en enkelt tabel med værdier, som bør være let at automatisere og anvende. Bødesatserne for forskellige typer finansielle instrumenter bør fastsættes på niveauer, der medfører bøder, som opfylder betingelserne i forordning (EU) nr. 909/2014.

(6) Afviklingen af transaktioner i aktier er normalt stærkt standardiseret. Hvis aktier har et likvidt marked og derfor nemt ville kunne købes, bør afviklingsfejl være omfattet af den højeste bødesats for at tilskynde misligholdende deltagere til rettidigt at afvikle transaktioner med afviklingsfejl. For aktier, som ikke har et likvidt marked, bør bødesatsen være lavere, eftersom en lavere bødesats stadig bør have en afskrækkende virkning uden at påvirke de berørte markeders gnidningsløse og velordnede funktion.

(7) Bødeniveauet ved afviklingsfejl i forbindelse med transaktioner i gældsinstrumenter udstedt af statslige udstedere bør være afstemt efter disse transaktioners typisk store omfang og deres betydning for de finansielle markeders gnidningsløse og velordnede funktion. Sådanne afviklingsfejl bør derfor være omfattet af den laveste bødesats. En sådan bødesats bør dog have en afskrækkende virkning og tilskynde til rettidig afvikling.

(8) Gældsinstrumenter, der ikke er udstedt af statslige udstedere, har mindre likvide markeder, og omfanget af transaktioner i sådanne instrumenter er mindre. Sådanne gældsinstrumenter påvirker også de finansielle markeders gnidningsløse og velordnede funktion mindre end gældsinstrumenter udstedt af statslige udstedere. Bødesatsen for afviklingsfejl bør derfor være højere end for gældsinstrumenter udstedt af statslige udstedere.

(9) Afviklingsfejl i forbindelse med transaktioner i gældsinstrumenter bør være omfattet af lavere bødesatser end afviklingsfejl i forbindelse med transaktioner i andre finansielle instrumenter i betragtning af deres generelt større omfang, ikke-standardiserede afvikling, større grænseoverskridende dimension og betydning for de finansielle markeders gnidningsløse og velordnede funktion. En sådan lavere bødesats bør dog have en afskrækkende virkning og tilskynde til rettidig afvikling.

(10) Finansielle instrumenter - ud over aktier og gældsinstrumenter - der er omfattet af forordning (EU) nr. 909/2014, f.eks. depotbeviser, emissionskvoter og exchange traded funds (ETF'er), har normalt ikke en meget standardiseret afvikling og likvide markeder. De handles også ofte over-the-counter (OTC). I betragtning af transaktionernes begrænsede mængde og omfang og for at afspejle den ikke-standardiserede handel og afvikling bør afviklingsfejl være omfattet af en bødesats svarende til bødesatsen for aktier, der ikke har et likvidt marked.

(11) Parametrene for beregning af bøder tilpasses de særlige kendetegn ved bestemte markedspladser, f.eks. SMV-vækstmarkeder som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU. Bødesatserne for afviklingsfejl bør ikke lægge hindringer i vejen for små og mellemstore virksomheders (SMV'ers) adgang til kapitalmarkederne som et alternativ til banklån. Desuden giver forordning (EU) nr.

909/2014 SMV-vækstmarkeder fleksibilitet til ikke at anvende dækningskøbsproceduren i forbindelse med afviklingsfejl i indtil 15 dage efter den tilsigtede afviklingsdato. Følgelig kan bøder for afviklingsfejl i finansielle instrumenter, der handles på SMV-vækstmarkeder, anvendes i en længere periode end for andre finansielle instrumenter. På grund af varigheden af anvendelsen af bøder, den lavere likviditet og de særlige kendetegn ved SMV-vækstmarkederne bør bødesatsen for afviklingsfejl i forbindelse med transaktioner i finansielle instrumenter, der handles på sådanne markedspladser, sættes til en bestemt sats, der bør tilskynde til rettidig afvikling, men som ikke bør påvirke deres gnidningsløse og velordnede funktion. Det bør også sikres, at afviklingsfejl i forbindelse med transaktioner i visse finansielle instrumenter, f.eks. gældsinstrumenter, der handles på sådanne markedspladser, er omfattet af en lavere bødesats end lignende gældsinstrumenter, der handles på andre markeder.

(12) I forbindelse med afviklingsfejl på grund af mangel på kontante midler bør der gælde den samme bødesats for alle transaktioner, idet en sådan situation er uafhængig af det finansielle instruments aktivtype og likviditet eller transaktionstypen. For at sikre en afskrækkende virkning og tilskynde misligholdende deltagere til rettidig afvikling gennem lån af kontante midler bør omkostningerne ved lån af kontante midler anvendes som grundlag for bødesatsen. Den mest hensigtsmæssige bødesats bør være den officielle rentesats i den centralbank, der udsteder afviklingsvalutaen, som bør afspejle låneomkostningerne for den pågældende valuta.

(13) Forordning (EU) nr. 909/2014 giver CSD'er mulighed for at levere tjenesteydelser i Unionen under tilsyn af de kompetente myndigheder i deres hjemland. For at sikre et passende sikkerhedsniveau i forbindelse med CSD'ers levering af tjenesteydelser i værtslande skal de kompetente og relevante myndigheder i hjemlandene og værtslandene i henhold til forordning (EU) nr. 909/2014 etablere samarbejdsordninger for tilsyn med CSD'ernes aktiviteter i værtslandet, når deres aktiviteter i en CSD er blevet af væsentlig betydning for værdipapirmarkedernes virkemåde og beskyttelsen af investorerne i det pågældende værtsland.

(14) For at kunne foretage en samlet vurdering af, hvorvidt CSD'ers aktiviteter er blevet af væsentlig betydning for værdipapirmarkedernes virkemåde og beskyttelsen af investorerne i værtslande, bør det sikres, at der i vurderingskriterierne tages hensyn til de kerneydelser, som CSD'erne leverer i værtslandene, jf. afsnit A i bilaget til forordning (EU) nr. 909/2014, idet sådanne kerneydelser leveres af CSD'er i deres egenskab af finansielle markedsinfrastrukturer.

(15) Med henblik på vurdering af betydningen af CSD'ers aktiviteter i værtslande bør der i vurderingskriterierne tages hensyn til omfanget af de kerneydelser, som CSD'er leverer til brugere fra værtslande, herunder til udstedere, deltagere i værdipapirafviklingssystemer eller andre indehavere af værdipapirkonti, der forvaltes af CSD'er. Hvis omfanget af de kerneydelser, som CSD'er leverer til brugere fra værtslande, er tilstrækkelig stort, bør CSD'ers aktiviteter i sådanne værtslande anses for at være af væsentlig betydning for værdipapirmarkedernes virkemåde og beskyttelsen af investorerne, idet fejl eller mangler i forbindelse med sådanne CSD'ers aktiviteter kan have konsekvenser for værdipapirmarkedernes gnidningsløse funktion og for investorbeskyttelsen i de pågældende medlemsstater. For at sikre en samlet vurdering bør der anvendes vurderingskriterier, hvor der uafhængigt tages hensyn til omfanget af hver kerneydelse leveret af CSD'er til brugere fra værtslande.

(16) Hvis CSD'er udsteder eller centralt forvalter store dele af værdipapirer for udstedere, der er etableret i værtslande, eller hvis de centralt forvalter store dele af værdipapirkonti for deltagere i deres værdipapirafviklingssystemer eller andre kontohavere, der er etableret i værtslande, bør deres aktiviteter anses for at være af væsentlig betydning for værdipapirmarkedernes virkemåde og beskyttelsen af investorerne i det pågældende værtsland.

(17) Hvis CSD'er afvikler transaktioner af stor værdi i værdipapirer udstedt af udstedere, der er etableret i værtslande, eller hvis de afvikler afviklingsinstrukser af stor værdi fra deltagere og andre værdipapirkontohavere, der er etableret i værtslande, bør deres aktiviteter anses for at være af væsentlig betydning for værdipapirmarkedernes virkemåde og beskyttelsen af investorerne i det pågældende værtsland.

(18) I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/26/EF3 kan medlemsstaterne som et system betegne værdipapirafviklingssystemer, der er reguleret ved deres lovgivning med henblik på anvendelsen af nævnte direktiv, hvis de finder, at den systembetingede risiko berettiger dertil. Hvis CSD'er driver værdipapirafviklingssystemer, der i henhold til direktiv 98/26/EF af værtslande er betegnet som systemer, bør deres aktiviteter derfor anses for at være af væsentlig betydning for værdipapirmarkedernes virkemåde og beskyttelsen af investorerne i disse værtslande.

(19) Der bør tilstrækkelig hyppigt foretages vurderinger af CSD'ers aktiviteter for at give de berørte myndigheder mulighed for hurtigst muligt at etablere samarbejdsordninger fra det tidspunkt, hvor relevante CSD'ers aktiviteter bliver af væsentlig betydning for værdipapirmarkedernes virkemåde og beskyttelsen af investorerne i værtslande.

(20) Når CSD'ers aktiviteter bliver af væsentlig betydning for værdipapirmarkedernes virkemåde og beskyttelsen af investorerne i et værtsland, bør de anses for at være af væsentlig betydning i en tilstrækkelig lang periode til, at de berørte myndigheder kan etablere effektive samarbejdsordninger i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 909/2014.

(21) Beregninger i tilknytning til vurderinger i henhold til denne forordning bør være baseret på objektive og pålidelige data og metodologier. Da visse beregninger, der kræves i henhold til denne forordning, er baseret på de bestemmelser, der er fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/20144, bør sådanne beregninger kun foretages, hvis forordning (EU) nr. 600/2014 finder anvendelse.

(22) Da foranstaltningerne til håndtering af afviklingsfejl i tilknytning til beregningen af bøder og visse foranstaltninger til bestemmelse af væsentlig betydning kan kræve væsentlige ændringer af informationsteknologisystemer, markedstestning og justeringer af de retlige aftaler mellem de berørte parter, herunder CSD'er og andre markedsdeltagere, bør der gives tilstrækkelig tid til anvendelsen af de relevante foranstaltninger for at sikre, at CSD'erne og andre berørte parter opfylder de nødvendige krav —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
11.11.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
11.11.2016
Anvendelsesdato i EU
30.03.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Høring
Høring publisert
18.05.2017
Høringsfrist
30.06.2017