Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om innholdet av innberetning av internaliserte avviklinger

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/391 av 11. november 2016 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 909/2014 hva angår reguleringstekniske standarder om ytterligere presisering av innholdet av innberetningen av internaliserte avviklinger

Commission Delegated Regulationj (EU) 2017/391 of 11 November 2016 supplementing Regulation (EU) No 909/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards further specifying the content of the reporting on internalised settlements

Siste nytt

Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Finansdepartementet 18.5.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har gennemgået rapporten om resultatet af Det Europæiske Banktilsynsudvalgs opfordring til indsendelse af dokumentation om depotbankers internalisering af afviklinger og aktiviteter, hvori de fungerer som centrale modparter (Report on the outcome of the Committee of European Banking Supervisors call for evidence on custodian banks’ internalisation of settlement and Central Counterparties-like activities), af 17. april 2009, der viser betragtelige forskelle med hensyn til regler og kontrolprocedurer på afviklingsinternalisatorniveau mellem medlemsstaterne, og for så vidt angår forståelsen af begrebet internaliseret afvikling.

(2) I henhold til forordning (EU) nr. 909/2014 skal afviklingsinternalisatorer indberette afviklinger, som de internaliserer. For at give et godt overblik over omfanget og udbredelsen af internaliserede afviklinger er det nødvendigt at præcisere indholdet af denne indberetning yderligere. Indberetningen af internaliseret afvikling bør give detaljerede oplysninger om det samlede omfang og værdien af afviklingsinstrukser afviklet af afviklingsinternalisatorer uden for værdipapirafviklingssystemer med præcisering af aktivklasse, type af værdipapirtransaktioner, type af kunder og udstedende værdipapircentral (CSD).

En afviklingsinternalisator bør kun indberette internaliserede afviklinger, hvis denne har udført en afviklingsinstruks fra en af sine kunder over sine egne regnskaber. En afviklingsinternalisator bør ikke indberette efterfølgende tilpasninger af positioner i elektronisk form med henblik på at afspejle afvikling af instrukser fra andre enheder i deponeringskæden for værdipapirer, da disse ikke kan betragtes som som internaliserede afviklinger. Tilsvarende bør en afviklingsinternalisator ikke indberette transaktioner, som udføres på en markedsplads og af markedspladsen overføres til en central modpart (CCP) med henblik på clearing eller til en CSD med henblik på afvikling.

(3) For at gøre det lettere at sammenligne data på tværs af afviklingsinternalisatorer bør beregninger vedrørende værdien af internaliserede afviklingsinstrukser i henhold til denne forordning baseres på objektive og pålidelige data og metoder.

(4) Indberetningskravene i denne forordning kan nødvendiggøre betydelige IT-systemmæssige ændringer, markedstest og tilpasninger af de berørte institutters retlige rammer. Det er derfor nødvendigt at give disse institutter tilstrækkelig tid til at forberede sig på anvendelsen af disse krav.

(5) Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ESMA har forelagt Kommissionen.

(6) ESMA har afholdt åbne offentlige høringer om udkastet til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010, om en udtalelse.

(7) I overensstemmelse med artikel 9, stk. 2, i forordning (EU) nr. 909/2014 har ESMA ved udarbejdelsen af de udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, arbejdet tæt sammen med medlemmerne af Det Europæiske System af Centralbanker —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
11.11.2016
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
11.11.2016
Anvendelsesdato i EU
10.03.2019
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Høring
Høring publisert
18.05.2017
Høringsfrist
30.06.2017