Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om registre og institutter som leverer tilknyttede banktjenester

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/390 av 11. november 2016 som utfyller europaparlaments- og rådsforordning (EU) 909/2014 for så vidt angår tekniske standarder om visse tilsynsmessige krav for verdipapirregistre og utpekte kreditinstitusjoner som leverer tilknyttede banktjenester

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/390 of 11 November 2016 supplementing Regulation (EU) No 909/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on certain prudential requirements for central securities depositories and designated credit institutions offering banking-type ancillary services

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 8.2.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.1.2019)

Sammendrag av innhold
Forordningen gir nærmere soliditetskrav til verdipapirregistre og utpekte kredittinstitusjoner som yter bankliknende tilleggstjenester etter CSD-forordningen. Forordningen spesifiserer hvilke kapital-, kreditt og likviditetskrav som stilles til disse institusjonene.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen gir utfyllende bestemmelser til basisrettsakt 909/2014 (CSDR, forordning om verdipapirregistre og verdipapiroppgjør). Verken CSDR eller denne gjennomføringsforordningen er innlemmet i EØS-avtalen. Fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer forordningen, vil kunne gis som forskrift til ny verdipapirregisterlov.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene forventes å få konsekvenser for foretakene, ved at de får mer detaljerte soliditetskrav enn de har i dag.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Disse utfyllende bestemmelsene er vedtatt og trådt i kraft i EU. Rettsakten er foreløpig ikke innlemmet i EØS-avtalen.

Finansdepartementet sendte 16. mai 2017 på høring forslag til gjennomføring av forordningen i norsk rett, jf. ovenfor.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
11.11.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
11.11.2016
Anvendelsesdato i EU
30.03.2017
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.07.2018
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Av tilknyttet rettsakt

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Høring
Høring publisert
18.05.2017
Høringsfrist
30.06.2017