Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om tillatelser, tilsyn og drift

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/392 av 11. november 2016 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 909/2014 hva angår reguleringsmessige tekniske standarder vedrørende tillatelser, tilsyn og drift i forbindelse med verdipapirregistre

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/392 of 11 November 2016 supplementing Regulation (EU) No 909/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 with regard to regulatory technical standards on authorisation, supervisory and operational requirements for central securities depositories

Siste nytt

Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Finansdepartementet 18.5.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Bestemmelserne i denne forordning er tæt forbundne, idet de alle vedrører de tilsynskrav, der gælder for værdipapircentraler (CSD'er). Af hensyn til sammenhængen mellem disse bestemmelser, som bør træde i kraft samtidigt, og for at de personer, som er omfattet af disse bestemmelser, lettere kan få et samlet overblik over og nem adgang til dem, er det hensigtsmæssigt at samle alle reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende tilsynskrav i henhold til forordning (EU) nr. 909/2014 i én enkelt forordning.

(2) Som følge af de finansielle markeders globale karakter og de forpligtelser, som Unionen har påtaget sig på dette område, bør der tages passende hensyn til principperne for den finansielle markedsinfrastruktur udstedt af Udvalget om betalings- og clearingsystemer og Den Internationale Børstilsynsorganisation ("CPSS-IOSCO's principper") i april 2012.

(3) For at sikre konsekvent anvendelse af reglerne om forbedret værdipapirafvikling i Unionen bør visse tekniske termer defineres klart.

(4) Det er vigtigt at sikre passende tilladelse til og tilsyn med CSD'er. Der bør fastlægges en liste over de relevante myndigheder, der udsteder de mest relevante EU-afregningsvalutaer, og som skal inddrages i processen med tilladelse til og tilsyn med CSD'er. Denne liste bør baseres på de af disse myndigheder udstedte valutaers andel af den samlede værdi af afviklingsinstrukser mod betaling afviklet årligt af en CSD og på andelen af afviklingsinstrukser mod betaling afviklet af en CSD i en EU-valuta sammenlignet med den samlede værdi af afviklingsinstrukser mod betaling i den pågældende valuta i alle CSD'er i Unionen.

(5) For at give de kompetente myndigheder mulighed for at foretage en grundig vurdering bør en CSD, som ansøger om tilladelse, indgive oplysninger om de interne kontrollers struktur og de styrende organers uafhængighed, således at den kompetente myndighed kan vurdere, om selskabsledelsesstrukturen sikrer CSD'ens uafhængighed, og om denne struktur og dens indberetningsveje samt de mekanismer, der er indført for at håndtere eventuelle interessekonflikter, er hensigtsmæssige.

(6) For at den kompetente myndighed kan vurdere, om CSD'ens øverste ledelse og ledelsesorganets medlemmer har et godt omdømme og den nødvendige erfaring og de nødvendige færdigheder, bør den ansøgende CSD indgive alle relevante oplysninger for en sådan vurdering.

(7) Det er nødvendigt med oplysninger om CSD'ens filialer og datterselskaber, således at den kompetente myndighed klart kan forstå CSD'ens organisatoriske struktur og evaluere potentielle risiko, som CSD'en udsættes for som følge af disse filialers og datterselskabers virksomhed.

(8) En CSD, der ansøger om tilladelse, bør indgive relevante oplysninger til den kompetente myndighed for at dokumentere, at den har de nødvendige finansielle ressourcer til rådighed og egnede ordninger for forretningskontinuitet til løbende at varetage sine opgaver.

(9) Ud over modtagelsen af oplysninger om kerneaktiviteterne er det vigtigt for den kompetente myndighed at modtage oplysninger om de accessoriske tjenesteydelser, som en CSD, der ansøger om tilladelse, har til hensigt at tilbyde, for at den kompetente myndighed kan danne sig et samlet overblik over den ansøgende CSD's tjenesteydelser.

(10) For at den kompetente myndighed kan vurdere de teknologiske systemers kontinuitet og velordnede funktion hos en ansøgende CSD, bør CSD'en stille beskrivelser af de relevante teknologiske systemer og deres forvaltning, herunder også hvis de er outsourcet, til rådighed for den kompetente myndighed

(11) Oplysninger om de gebyrer, der er forbundet med kerneydelser, som CSD'er leverer, er vigtige og bør være en del af en CSD's ansøgning om tilladelse, således at den kompetente myndighed kan kontrollere, om disse gebyrer er passende, ikkediskriminerende og uafhængige af omkostningerne ved andre tjenesteydelser.

(12) For at sikre, at investorernes rettigheder er beskyttet, og at spørgsmål vedrørende lovkonflikter håndteres på en hensigtsmæssig måde, bør en CSD, når den vurderer de foranstaltninger, den agter at træffe, således at dens brugere kan overholde de nationale lovgivninger som omhandlet i artikel 49, stk. 1, i forordning (EU) nr. 909/2014, tage hensyn til både udstedere og deltagere, alt efter hvad der er relevant, i overensstemmelse med de respektive nationale lovgivninger.

(13) For at sikre fair og ikkediskriminerende adgang til registreringsydelser, centrale forvaltningsydelser og værdipapirafviklingsydelser på de finansielle markeder har udstedere, andre CSD'er og andre markedsinfrastrukturer fået adgang til en CSD i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 909/2014. En ansøgende CSD bør derfor give den kompetente myndighed oplysninger om sine adgangspolitikker og -procedurer.

(14) For at den kompetente myndighed kan udføre sine opgaver med hensyn til tilladelse effektivt, bør den kompetente myndighed modtage fuldstændige oplysninger fra CSD'er, der ansøger om tilladelse, og tilknyttede tredjeparter og tredjeparter, hvortil ansøgende CSD'er har outsourcet operationelle funktioner og aktiviteter.

(15) For at sikre generel gennemsigtighed af ledelsesprincipperne hos en CSD, der ansøger om tilladelse, bør den kompetente myndighed have adgang til dokumenter, der bekræfter, at den ansøgende CSD har indført de nødvendige ordninger for en ikkediskriminerende oprettelse af et uafhængigt brugerudvalg for hvert værdipapirafviklingssystem, den driver.

(16) For at sikre, at kerneinfrastrukturtjenesteydelser på det finansielle marked fungerer hensigtsmæssigt, bør en CSD, der ansøger om tilladelse, indgive alle nødvendige oplysninger til den kompetente myndighed for at dokumentere, at den råder over hensigtsmæssige politikker og procedurer til sikring af pålidelige registreringssystemer samt effektive mekanismer vedrørende CSD-tjenesteydelser, herunder navnlig foranstaltninger til forebyggelse og håndtering af afviklingsfejl, og regler vedrørende en udstedelses integritet, beskyttelse af deltageres og deres kunders værdipapirer, endelig afregning, deltageres misligholdelse og overførsel af deltageres og kunders aktiver i tilfælde af inddragelse af tilladelse.

(17) Risikostyringsmodellerne i tilknytning til en ansøgende CSD's tjenesteydelser er et nødvendigt element i CSD'ens ansøgning om tilladelse, hvis den kompetente myndighed skal kunne evaluere de indførte procedurers pålidelighed og integritet, og markedsdeltagerne skal kunne foretage et informeret valg.

(18) For at den kompetente myndighed kan kontrollere sikkerheden ved linkaftalerne hos en CSD, der ansøger om tilladelse, vurdere de regler, der anvendes i de linkede systemer, og evaluere de risici, der er forbundet med disse links, bør den modtage alle de for analysen relevante oplysninger fra den ansøgende CSD sammen med CSD-vurderingen af linkaftalerne.

(19) Når den kompetente myndighed godkender en CSD's kapitalinteresse i en anden enhed, bør den tage hensyn til de kriterier, der sikrer, at kapitalinteressen ikke i væsentlig grad øger CSD'ens risikoprofil. For at sikre tjenesteydelsernes sikkerhed og kontinuitet bør CSD'en ikke påtage sig ubegrænsede finansielle forpligtelser som følge af dens kapitalinteresser i andre juridiske personer end dem, der leverer de tjenesteydelser, der er fastsat i forordning (EU) nr. 909/2014. CSD'en bør være fuldt ud kapitaliseret mod risici, der opstår som følge af kapitalinteresser i andre enheder.

(20) For at CSD'en ikke skal være afhængig af andre aktionærer i de enheder, den har kapitalinteresser i, herunder for så vidt angår risikostyringspolitikker, bør den have fuld kontrol med disse enheder. Dette krav bør også gøre det lettere for de kompetente og de relevante myndigheder at udøve tilsyns- og overvågningsfunktioner ved at give mulighed for nem adgang til relevante oplysninger.

(21) CSD'en bør ud over blot fortjeneste have en klar strategisk begrundelse for kapitalinteressen under hensyntagen til interesserne hos udstederne af værdipapirer udstedt i CSD'en, dens deltagere og dens kunder.

(22) For at kunne kvantificere og beskrive de risici, der er forbundet med CSD'ens kapitalinteresse i en anden juridisk person, korrekt, bør CSD'en fremlægge uafhængige risikoanalyser, som er godkendt af en intern eller ekstern revisor, af CSD'en finansielle risici og forpligtelser som følge af den pågældende kapitalinteresse.

(23) På grundlag af erfaringerne fra finanskrisen bør myndighederne fokusere på løbende tilsyn snarere end på efterfølgende tilsyn. Det er derfor nødvendigt at sikre, at den kompetente myndighed for hver revision og evaluering i henhold til forordning (EU) nr. 909/2014 har tilstrækkelig adgang til oplysninger på et kontinuerligt grundlag. For at det kan fastlægges, hvilke oplysninger der skal fremlægges for hver revision og evaluering, bør bestemmelserne i nærværende forordning følge de krav vedrørende en tilladelse, som CSD'en skal opfylde i henhold til forordning (EU) nr. 909/2014. Dette omfatter væsentlige ændringer af elementer, der allerede er indgivet som led i processen med tilladelse, oplysninger vedrørende periodiske hændelser og statistiske data.

(24) Ud over de samarbejdsordninger, der er foreskrevet i forordning (EU) nr. 909/2014, og for at fremme en effektiv bilateral og multilateral udveksling af oplysninger mellem de kompetente myndigheder bør resultaterne af en myndigheds revision og evaluering af CSD'ens aktiviteter deles med andre kompetente myndigheder, hvis disse oplysninger formodes at lette deres opgaver, uden at dette berører kravene om fortrolighed og databeskyttelse. Der bør tilrettelægges en yderligere udveksling af oplysninger mellem kompetente myndigheder og relevante myndigheder eller myndigheder med ansvar for markeder for finansielle instrumenter, således at den kompetente myndigheds resultater kan deles i forbindelse med revisions- og evalueringsprocessen.

(25) Under hensyntagen til den mulige byrde ved at indsamle og behandle en meget stor mængde oplysninger vedrørende CSD'ens drift og for at undgå overlapninger bør kun relevante ændrede dokumenter fremlægges i forbindelse med revision og evaluering. Disse dokumenter bør indgives på en sådan måde, at den kompetente myndighed kan identificere alle relevante ændringer af ordninger, strategier, processer og mekanismer, som CSD'en har indført, siden der blev meddelt tilladelse, eller siden afslutningen af den sidste revision eller evaluering.

(26) En anden kategori af oplysninger, som er nyttige for den kompetente myndighed i forbindelse med revision og evaluering, vedrører hændelser, som af natur sker med jævne mellemrum, og som er forbundet med CSD'ens drift og levering af tjenesteydelser.

(27) For at kunne foretage en samlet risikoevaluering af CSD'en vil den kompetente myndighed skulle anmode om statistiske data om omfanget af CSD'ens forretningsaktiviteter for at kunne evaluere risiciene i forbindelse med CSD'ens drift og sikre velfungerende værdipapirmarkeder. Desuden gør statistiske data det muligt for den kompetente myndighed at overvåge størrelsen og betydningen af værdipapirtransaktioner og -afviklinger på de finansielle markeder samt vurdere en given CSD's løbende og potentielle indvirkning på værdipapirmarkedet som helhed.

(28) For at den kompetente myndighed kan overvåge og evaluere de risici, som CSD'en er eller kan blive udsat for, og som kan opstå med henblik på at sikre velfungerende værdipapirmarkeder, bør den kunne anmode om yderligere oplysninger om CSD'ens risici og aktiviteter. Den kompetente myndighed bør derfor på eget initiativ eller efter anmodning fra en anden myndighed kunne definere og anmode om yderligere oplysninger, som den finder nødvendige for den enkelte revision og vurdering af en CSD's aktiviteter.

(29) Det er vigtig at sikre, at tredjelandes CSD'er, som har til hensigt at levere tjenester i henhold til forordning (EU) nr. 909/2014, ikke lægger hindringer i vejen for, at EU-markederne fungerer hensigtsmæssigt.

(30) Den løbende vurdering af, om et tredjelands CSD fuldt ud opfylder de tilsynsmæssige krav i et tredjeland, påhviler tredjelandets kompetente myndighed. De oplysninger, en ansøgende CSD skal forelægge Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA), må ikke have til formål at gentage vurderingen fra tredjelandets kompetente myndighed, men skal sikre, at ansøgeren er omfattet af effektivt tilsyn og håndhævelse i tredjelandet, og således sikre en høj grad af investorbeskyttelse.

(31) For at ESMA kan foretage en fuldstændig vurdering af ansøgningen om anerkendelse, skal de oplysninger, ansøgeren indgiver, suppleres af oplysninger, som er nødvendige for at vurdere det løbende tilsyns effektivitet, tredjelandets kompetente myndigheds håndhævelsesbeføjelser og de foranstaltninger, den træffer. Disse oplysninger skal fremlægges i henhold til en samarbejdsaftale, der er etableret i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 909/2014. Samarbejdsaftalen bør sikre, at ESMA rettidigt informeres om tilsyns- eller håndhævelsesmæssige tiltag mod den tredjelands-CSD, der ansøger om anerkendelse, og om enhver ændring i de betingelser, den relevante CSD fik tilladelsen på, samt om enhver relevant opdatering af de oplysninger, CSD'en oprindelig indgav under anerkendelsesprocessen.

(32) For at sikre, at investorernes rettigheder er beskyttet, og at spørgsmål vedrørende lovkonflikter håndteres på en hensigtsmæssig måde, bør et tredjelands CSD, når den vurderer de foranstaltninger, den agter at træffe, således at dens brugere kan overholde de nationale lovgivninger som omhandlet i artikel 49, stk. 1, i forordning (EU) nr. 909/2014, tage hensyn til både udstedere og deltagere, alt efter hvad der er relevant, i overensstemmelse med de respektive nationale lovgivninger som omhandlet i artikel 49, stk. 1, i nævnte forordning.

(33) For at etablere en solid risikostyringsstruktur bør CSD'en anlægge et integreret og samlet syn på alle relevante risici. Dette bør omfatte de risici, som andre enheder udsætter CSD'en for, og de risici, CSD'en udsætter tredjeparter for, herunder dens brugere og så vidt muligt kunder, samt linkede CSD'er, centrale modparter, markedspladser, betalingssystemer, afviklingsbanker, likviditetsudbydere og investorer.

(34) For at sikre, at CSD'er fungerer med det nødvendige omfang af menneskelige ressourcer, så de kan opfylde alle deres forpligtelser, og for at sikre, at de kompetente myndigheder har de relevante kontaktpunkter i de CSD'er, de fører tilsyn med, skal CSD'er have særligt personale, der bør være ansvarligt for CSD'en og deres egne individuelle resultater, navnlig på niveau for den øverste ledelse og for ledelsesorganet.

(35) For at sikre en passende kontrol med de aktiviteter, som CSD'er udfører, bør der indføres uafhængige revisioner af CSD'ens aktiviteter, risikostyringsprocesser, opfyldelse af krav og interne kontrolmekanismer; disse revisioner bør foretages med jævne mellemrum. Revisioners uafhængighed bør ikke nødvendigvis indebære, at der inddrages en uafhængig revisor, hvis CSD'en over for den kompetente myndighed dokumenterer, at dens interne revisors uafhængighed er sikret på passende vis. For at sikre den interne revisionsfunktions uafhængighed bør CSD også nedsætte et revisionsudvalg.

(36) CSD'en bør nedsætte et risikoudvalg for at sikre, at dens ledelsesorgan rådgives på det højeste tekniske niveau om den overordnede nuværende og fremtidige risikotolerance og -strategi. For at sikre risikoudvalgets uafhængighed af CSD'ens øverste ledelse og et højt kompetenceniveau bør det sammensættes at et flertal af menige medlemmer, og dets formand bør være en person med passende erfaring med risikostyring.

(37) Ved vurderingen af potentielle interessekonflikter bør CSD'en ikke kun undersøge medlemmerne af CSD'ens ledelsesorgan, øverste ledelse eller personale, men også enhver anden person, der direkte eller indirekte er forbundet med disse personer eller med CSD'en, uanset om det er en fysisk eller juridisk person.

(38) CSD'en bør have en risikochef, en compliancechef, en teknologichef samt en risikostyringsfunktion, en teknologifunktion, en compliance- og intern kontrolfunktion og en intern revisionsfunktion. CSD'en bør under alle omstændigheder være i stand til at tilrettelægge disse funktioners interne struktur i overensstemmelse med sine behov. Forskellige personer bør varetage funktionerne som risikochef, compliancechef og teknologichef, eftersom disse funktioner normalt varetages af personer med forskellige akademiske og faglige profiler. I den henseende følger bestemmelserne i nærværende forordning nøje det system, der er indført ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for andre markedsinfrastrukturer.

(39) Registre, som føres af CSD'en, bør være strukturerede og sikre let adgang til de data, der opbevares af de kompetente myndigheder, som er inddraget i tilsynet med CSD'er. CSD'en bør sikre, at de dataregistre, den fører, herunder fuldstændigt regnskab over de værdipapirer, den forvalter, er nøjagtige og ajourførte, således at de kan fungere som en pålidelig datakilde til tilsynsmæssige formål.

(40) For at lette indberetning og registrering af et konsistent sæt af oplysninger i henhold til forskellige krav bør registre, som CSD'en fører, omfatte hver enkelt tjenesteydelse, som CSD'en leverer i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 909/2014, og de bør som minimum omfatte alle de oplysninger, der skal indberettes i henhold til reglerne om afviklingsdisciplin, der er fastsat i nævnte forordning.

(41) Bevarelsen af udstederes og investorers rettigheder er af stor betydning for, at værdipapirmarkedet kan fungere hensigtsmæssigt. CSD'en bør derfor anvende passende regler, procedurer og kontroller for at forhindre ikkegodkendt oprettelse eller sletning af værdipapirer. Den bør også som minimum gennemføre daglige afstemninger af de værdipapirkonti, den forvalter.

(42) CSD'en bør have solide regnskabsmetoder og bør foretage revisioner for at kontrollere, at dens registre over værdipapirer er nøjagtige, og at dens foranstaltninger til sikring af værdipapirudstedelsernes integritet er hensigtsmæssige.
(43) For på effektiv måde at sikre udstedelsens integritet bør afstemningsforanstaltningerne i forordning (EU) nr. 909/2014 finde anvendelse på alle CSD'er, uanset om de leverer de registreringsydelser eller centrale forvaltningsydelser, der er omhandlet i nævnte forordning, i forbindelse med en værdipapirudstedelse.

(44) Er der andre enheder involveret i afstemningsprocessen, bør der skelnes mellem forskellige scenarier afhængigt af disse enheders rolle. Afstemningsforanstaltningerne bør afspejle disse enheders specifikke rolle. Ifølge registratormodellen fører registratoren registre over værdipapirer, som også er registreret i en CSD. Ifølge modellen med overførselsfirmaer er fondsforvalteren eller overførselsfirmaet ansvarlig(t) for en konto, der forvalter en del af en værdipapirudstedelse, som er registreret i en CSD. Ifølge modellen med fælles depot ("common depository") anvendes det fælles depot af CSD'er, som opretter et interoperabelt link, og det fælles depot bør være ansvarligt for den samlede integritet i værdipapirudstedelser registreret første gang hos eller centralt forvaltet af CSD'er, der har oprettet et interoperabelt link.

(45) For at reducere de operationelle risici, som omfatter risici som følge af mangler i forbindelse med informationssystemer, interne processer og personalets præstationer eller forstyrrelser forårsaget af eksterne hændelser, som fører til reduktion, forringelse eller sammenbrud i de tjenesteydelser, som en CSD leverer, bør CSD'er identificere alle risici og overvåge deres udvikling uanset deres oprindelse, som f.eks. kan omfatte brugere, leverandører af tjenesteydelser til CSD'er og andre markedsinfrastrukturer, herunder andre CSD'er. Operationelle risici bør styres i overensstemmelse med en veldokumenteret og solid struktur med klare roller og ansvarsområder. Denne struktur bør omfatte operationelle mål, sporingsfunktioner og vurderingsmekanismer, og det bør integreres i CSD'ens risikostyringssystem. I den forbindelse bør CSD'ens risikochef være ansvarlig for den operationelle risikostyringsstruktur. CSD'er bør styre deres risici internt. Hvis de interne kontroller er utilstrækkelige, eller hvis eliminering af visse risici ikke med rimelighed er muligt, bør en CSD kunne tegne finansiel dækning af disse risici gennem en forsikring.

(46) CSD'er bør ikke indgå i investeringer, der kan påvirke deres risikoprofil. CSD'er bør kun indgå derivataftaler, hvis de skal afdække en risiko, som de ikke på anden måde kan mindske. Afdækningen bør være underlagt strenge betingelser, som sikrer, at derivaterne ikke anvendes til andre formål end dækning af risici og ikke anvendes til at opnå fortjeneste.

(47) CSD'ers aktiver bør opbevares sikkert, være let tilgængelige og skal umiddelbart kunne realiseres. en CSD bør derfor sikre, at dens politikker og procedurer for umiddelbar adgang til egne aktiver som minimum er baseret på aktivernes art, kvalitet, løbetid og placering. CSD'en bør også sikre, at den umiddelbare adgang til dens aktiver ikke påvirkes negativt af outsourcing af depot- eller investeringsfunktioner til tredjepart.

(48) For at CSD'en kan styre sine likviditetsbehov, bør den straks kunne få adgang til sine aktiver i form af kontanter, og den bør også kunne få adgang til værdipapirer, som den opbevarer i eget navn, samme forretningsdag, som en beslutning om at realisere aktiverne træffes.

(49) For at sikre en højere grad af beskyttelse af CSD'ens aktiver mod mellemleds misligholdelse, bør en CSD, som har adgang til en anden CSD via et CSD-link, opbevare disse aktiver på en adskilt konto hos den linkede CSD. Adskillelsen bør sikre, at CSD'ens aktiver er adskilt fra andre enheders aktiver og er passende beskyttet. Det er dog nødvendigt at tillade oprettelse af links med tredjelandes CSD'er, selv om der ikke er individuelt adskilte konti til rådighed hos et tredjelands CSD, under forudsætning af at den anmodende CSD's aktiver er tilstrækkeligt beskyttet, og de kompetente myndigheder er informeret om risiciene som følge af manglen på individuelt adskilte konti og om passende reducering af sådanne risici.

(50) For at sikre, at CSD'en investerer sine finansielle midler i højlikvide finansielle instrumenter med minimal markeds- og kreditrisiko, og at disse investeringer kan realiseres hurtigt med en minimal indvirkning på prisen til følge, bør den diversificere sin portefølje og fastsætte passende koncentrationsgrænser med hensyn til de udstedere, hvis instrumenter, den investerer sine midler i.

(51) For at sikre sikkerheden ved og effektiviteten af CSD'ens linkaftaler med en anden CSD bør CSD'en identificere, overvåge og styre alle potentielle risikokilder som følge af linkaftalen. Et CSD-link bør i alle relevante jurisdiktioner have et velfunderet retsgrundlag, som understøtter dets udformning og yder passende beskyttelse af de CSD'er, der deltager i linket. Linkede CSD'er bør måle, overvåge og forvalte de kredit- og likviditetsrisici, der opstår mellem dem.

(52) En anmodende CSD, som anvender et indirekte link eller et mellemled til at drive et CSD-link med en modtagende CSD, bør måle, overvåge og forvalte de yderligere risici, herunder depotrisici, kreditrisici samt juridiske og operationelle risici, som følger af anvendelsen af mellemleddet, for at sikre, at linkaftalen er sikker og effektiv.

(53) For at sikre udstedelsens integritet i de tilfælde, hvor værdipapirer forvaltes af flere CSD'er via CSD-links, bør CSD'er anvende særlige afstemningsforanstaltninger og koordinere deres foranstaltninger.

(54) CSD'er bør give fair og åben adgang til deres tjenesteydelser under behørig hensyntagen til den finansielle stabilitet og orden på markederne. De bør kontrollere de risici, der opstår som følge af deres deltagere og andre brugere, ved at fastsætte risikorelaterede kriterier for levering af deres tjenesteydelser. CSD'er bør sikre, at deres brugere, f.eks. deltagere, og alle andre CSD'er, centrale modparter (CCP'er), markedspladser eller udstedere, der har fået adgang til deres tjenesteydelser, opfylder kriterierne og har den operationelle kapacitet, de finansielle ressourcer, de retlige beføjelser og den risikostyringserfaring, der kræves for at forhindre, at CSD'er og andre brugere udsættes for risici.

(55) For at sikre et sikkert og effektivt værdipapirafviklingssystem bør CSD'en løbende overvåge, at dens adgangskrav er opfyldt, og have klart definerede og offentligt tilgængelige procedurer for nem suspension og velordnet udtræden af en anmodende part, der overtræder eller ikke længere opfylder adgangskravene.

(56) For at opnå tilladelse til at levere bankmæssige accessoriske tjenesteydelser bør CSD'en indgive en ansøgning til den kompetente myndighed med alle nødvendige elementer til sikring af, at leveringen af bankmæssige accessoriske tjenesteydelser ikke påvirker CSD'ens gnidningsløse levering af kerneydelser. Enheder, der allerede er meddelt tilladelse som CSD'er, bør ikke være forpligtet til på ny at indgive elementer, som allerede er indgivet i forbindelse med ansøgningen om meddelelse af tilladelse som CSD i henhold til forordning (EU) nr. 909/2014.

(57) Med henblik på at sikre retssikkerheden og en konsekvent anvendelse af lovgivningen, bør visse af de i denne forordning fastsatte krav om foranstaltninger vedrørende afviklingsdisciplin anvendes fra datoen for ikrafttrædelsen af disse foranstaltninger.

(58) Denne forordning er baseret på de udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ESMA har forelagt Kommissionen.

(59) ESMA har ved udarbejdelsen af de tekniske standarder, der er indeholdt i denne forordning, arbejdet tæt sammen med medlemmerne af Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Banktilsynsmyndighed.

(60) ESMA har afholdt åbne offentlige høringer om udkastet til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010, om en udtalelse

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
11.11.2016
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
11.11.2016
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Høring
Høring publisert
18.05.2017
Høringsfrist
30.06.2017