Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 946/2012 av 12. juli 2012 som supplerer europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 når det gjelder prosedyrer for bøter ilagt kredittvurderingsbyråer av Den europeisk tilsynsmyndighet for verdipapirmarkedet, herunder regler om retten til forsvar og provisoriske anordninger (ESMA - bøtelegging av kredittvurderingsbyråer)

Commission Delegated Regulation (EU) No 946/2012 of 12 July 2012 supplementing Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council with regard to rules of procedure on fines imposed to credit rating agencies by the European Securities and Markets Authority, including rules on the right of defence and temporal provisions

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 11.10.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.6.2017)

Kommisjonsforordningen gir utfyllende bestemmelser til forordning (EU) 1060/2009 om kredittvurderingbyråer, med senere endringer. Forordningen gir regler om hvilke prosedyrer ESMA skal følger ved ileggelse av bøter overfor kredittvurderingbyråer. Dette inngår som en del av ESMAs direkte tilsyns-og sanksjonsmyndighet overfor kredittvurderingsbyråer hjemmehørende i EU.

Vurdering
Det er foretatt materielle EØS-tilpasninger til forordningen, jf. EØS-komitebeslutning 205/2016, blant annet som følge av at det er EFTAs overvåkingsorgan, ikke ESMA, som fatter vedtak overfor kredittvurderingsbyråer i EFTA-landene.

Status
Forordningen ble vedtatt i EU 12. juli 2012. Forordningen er innlemmet i EØS-avtale og gjennomført i forskrift om kredittvurderingsbyråer.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
12.07.2012
Anvendelsesdato i EU
15.07.2012

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 4, 18.1.2018, p. 488-491
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
09.03.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
30.09.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.10.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.10.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
03.10.2016
Anvendes fra i Norge
03.10.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0946
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro