Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for doksysyklin

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/151 av 30. januar 2015 om endring av forordning (EU) nr. 37/2010 for stoffet doksysyklin

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/151 of 30 January 2015 amending the Annex to Regulation (EU) No 37/2010 as regards the substance ‘doxycycline’

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 11.06.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen. Norsk forskrift kunngjort 09.06.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.11.2015)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 2015/151 omhandler doksysyklin, som er et antibiotikum. Stoffet står oppført i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 over tillatte stoffer til matproduserende dyr. På bakgrunn av søknad om utvidelse av bruk av doksysyklin til kanin, har "Committee for Medicinal Products for Veterinary Use" (CVMP) anbefalt etablering av grenseverdi for doksysyklin for kanin, og at eksisterende grenseverdier for doksysyklin blir ekstrapolert fra storfe, svin, fjørfe, og kanin til alle matproduserende dyr. Grenseverdien for doksysyklin som er satt for muskel, fett, lever, og nyre skal gjelde for alle matproduserende dyr unntatt dyr som produserer melk og egg for human konsum. Vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 er endret i henhold til dette.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjeldende regelverk er forskrift 30. mai 2012 nr. 512 om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr som gjennomfører forordning (EF) nr. 470/2009 og forordning (EU) nr. 37/2010 med endringer. Forordning (EU) nr. 2015/151 skal høres og gjennomføres som en endring i forskriften. Rettsakten fører til at eksisterende grenseverdier for doksysyklin blir ekstrapolert fra storfe, svin, fjørfe, og kanin til alle matproduserende dyr unntatt dyr som produserer melk og egg for human konsum.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten anses ikke å ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert i Spesialutvalget for matområdet, der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. Endringen gjelder et kjent antibiotikum som har vært i bruk i mange år.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
30.01.2015
Anvendelsesdato i EU
01.04.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
06.05.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
11.06.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.06.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.06.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
01.06.2015
Anvendes fra i Norge
01.06.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R0151
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro