Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for kobberkarbonat

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/710 av 12. mai 2016 om endring av forordning (EU) nr. 37/2010 for stoffet kobberkarbonat

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/710 of 12 May 2016 amending Regulation (EU) No 37/2010 as regards the substance ‘copper carbonate’

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.2.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.2.2017)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) 2016/710 omhandler kobberkarbonat, som er et kjemiskstoff som brukes til fordøyelseskanalen og metabolisme og som mineraltilskudd til dyr. Stoffet har til nå ikke vært oppført i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 over tillatte stoffer til matproduserende dyr. European Medicines Agency (EMA) har behandlet en søknad om fastsettelse av grenseverdi (MRL) for rester av kobberkarbonat i alle matproduserende dyr. Basert på vurdering fra Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP) har EMA anbefalt at etablering av grenseverdier for kobberkarbonat i alle matproduserende dyr ikke er nødvendig. Vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 er endret i henhold til dette.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjeldende regelverk er forskrift 30. mai 2012 nr. 512 om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr som gjennomfører forordning (EF) nr. 470/2009 og forordning (EU) nr. 37/2010 med endringer. Forordning (EU) 2016./710 skal høres og gjennomføres som en endring i forskriften. Rettsakten fører til at kobberkarbonat blir tillatt å bruke til alle matproduserende dyr.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten anses ikke å ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakte EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Endringen gjelder etablering av grenseverdi for rester av kobberkarbonat som er et kjemiskstoff som brukes til fordøyelseskanalen og metabolisme og som mineraltilskudd til dyr. Stoffet har til nå ikke vært oppført i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 over tillatte stoffer til matproduserende dyr.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel

Status
Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
05.04.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
12.05.2016
Anvendelsesdato i EU
02.06.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 10, 7.2.2019, p. 725-727
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.12.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
03.02.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.02.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.02.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.02.2017
Anvendes fra i Norge
04.02.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R0710
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro