Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for rafoxanid

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 681/2014 av 20. juni 2014 som endrer forordning (EU) nr. 37/2010 for stoffet "rafoxanid"

Commission Implementing Regulation (EU) No 681/2014 of 20 June 2014 amending Regulation (EU) No 37/2010, as regards the substance ‘rafoxanide’

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 03.03.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.9.2015)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 681/2014 omhandler rafoxanid, som er et antiparasittmiddel. Stoffet er i dag oppført i tabell 1 over tillatte stoffer i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 med grenseverdi (MRL) for muskel, fett, lever, nyre og melk fra storfe og sau. Stoffet har ikke vært tillatt å bruke til dyr som produserer melk til humant konsum. De europeiske legemiddelmyndighetene, European Medicines Agency (EMA) har mottatt en søknad om fastsettelse av MRL også for melk. Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP) har vurdert søknaden, og de anbefaler å sette en midlertidig MRL frem til 31. desember 2015 for melk fra storfe og sau. Vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 er endret i henhold til dette.

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten anses ikke å ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Rettslige konsekvenser
Gjeldende regelverk er forskrift 30. mai 2012 nr. 512 om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr, som gjennomfører forordning (EF) nr. 470/2009 og forordning (EU) nr. 37/2010 med endringer. Forordning (EU) nr. 681/2014 skal høres og gjennomføres som en endring i forskriften. Rettsakten fører til at det blir fastsatt en midlertidig MRL for rafoxanid i melk fra storfe og sau som skal gjelde frem til 31. desember 2015.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for næringsmidler, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet støtter at man bruker muligheten som ligger i regelverket for ekstrapolering, dvs. overføring av MRLer fra ett vev til et annet vev i samme dyr, eller mellom arter. Hensikten er å sikre tilgjengelighet av autoriserte legemidler ved behandling av matproduserende dyr. Ektsrapolering vil være tidsbesparende og betyr at det kan settes flere MRLer basert på de samme dyreforsøkene.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
20.06.2014
Anvendelsesdato i EU
11.07.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 11, 22.2.2018, p. 227-229
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.11.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
25.02.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.02.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.02.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
02.03.2015
Anvendes fra i Norge
02.03.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0681
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro