Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: kontrollplaner i tredjeland - endringer

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2092 av 28. november 2016 om endring av beslutning 2011/163/EU om godkjenning av planer fremlagt av tredjestater i henhold til artikkel 29 i rådsdirektiv 96/23/EF

Commission Implementing Decision (EU) 2016/2092 of 28 November 2016 amending Decision 2011/163/EU on the approval of plans submitted by third countries in accordance with Article 29 of Council Directive 96/23/EC

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 31.1.2017

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.4.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten erstatter vedlegget til beslutning (EU) nr. 2011/163 om godkjenning av planer/program for restkontroll av veterinærmedisin og forurensinger for ulike deler av sin produksjon. Grunnrettsakten, beslutning 2011/163/EU, godkjenner planene/programmene som er formidlet av tredjestater og som er gitt i medhold av artikkel 29 i rådsdirektiv 96/23/EF. Disse planene/programmene viser at tredjestaten dermed oppfyller et av kravene for å kunne eksportere til EU/EØS. Denne oversikten, som omfatter dyr og animalske produkter, er gitt som et vedlegg til beslutning 2011/163/EU.

Rettsakten oppdaterer vedlegget til beslutning 2011/163/EU, og medfører følgende endringer:

- Den forente Emiratene: Dette landet ønsker å eksportere råvare fra akvakultur, og dermed har gitt garantier at råvarene stammer enten fra medlemsstatene eller andre tredjeland som har et godkjent program. Den Forente Emiratene bør oppføres i lista med passende fotnote for akvakultur.

- Georgia har nå et godkjent program for honning.

- Gambia mangler et godkjent program for akvakultur, og dermed fjernes disse dyrene/produktene fra listen for Gambia.

- Kenya mangler et godkjent program for melk, og dermed fjernes dette produktet fra listen for Kenya.

- Lebanon mangler et godkjent program for honning, og dermed fjernes dette produktet fra listen for Lebanon.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettslige konsekvenser: Rettsakten krever endring av forskrift 27. januar 2000 nr. 65 om kontrolltiltak for restmengder av visse stoffer i animalske næringsmidler, produksjonsdyr og fisk for å sikre helsemessig trygge næringsmidler. Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vurderes ikke å ha økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet. For næringen vil dette medføre at man i hovedsak får et større marked å handle i, hvis alle de andre importvilkårene er i orden.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for Matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Dette er rutineoppdateringer over listen av tredjeland som leverer planer for restkontroll i henhold til EU-regelverket (96/23). Noen land faller ut pga ikke godkjente planer og andre kommer til med nye næringsmidler. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
28.11.2016
Anvendelsesdato i EU
20.12.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet