Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/891/EU av 8. desember 2014 om endring av beslutning 2011/163/EU om godkjenning av restkontrollplaner fremlagt av tredjestater i henhold til artikkel 29 i rådsdirektiv 96/23/EF

Commission Implementing Decision 2014/891/EU of 8 December 2014 amending Decision 2011/163/EU on the approval of plans submitted by third countries in accordance with Article 29 of Council Directive 96/23/EC

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 30.01.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet I EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak I EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.02.2015)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer listen over tredjestater som har godkjente overvåkningsplaner for reststoffer i animalske produkter. Endringene gjelder Mexico, som ikke lenger har en godkjent plan for hest.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever gjennomføring i norsk regelverk. Listen som endres er et vedlegg til forskrift 27. januar 2000 nr. 65 om kontrolltiltak for restmengder av visse stoffer i animalske næringsmidler, produksjonsdyr og fisk for å sikre helsemessig trygge næringsmidler (restkontrollforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Inntil 15. mars 2015 skal medlemsstatene akseptere hestekjøtt fra Mexico til humant konsum, forutsatt at importøren kan vise at kjøttet er sertifisert og sendt før 15. januar 2015. Det konsumeres ikke mye hestekjøtt i Norge i det hele tatt, og denne rettsakten ansees ikke å ha økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for Matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og gjennomføres i norsk rett uten forutgående høring, jf. matloven § 23 tredje ledd.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
08.12.2014
Anvendelsesdato i EU
30.12.2014
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
13.01.2015
Anvendes fra i Norge
13.01.2015