Retningslinjer for balansering av kraftsystemet

Tittel

(Utkast) Kommisjonsforordning om retningslinjer for balansering av kraftsystemet

(Draft) Commission Regulation establishing a guideline on electricity balancing

Siste nytt

Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 11.7.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Et fuldt fungerende og indbyrdes sammenkoblet indre marked for energi er afgørende for at opretholde energiforsyningssikkerheden, fremme konkurrenceevnen og sikre, at alle forbrugere kan købe energi til overkommelige priser.

(2) Et velfungerende indre marked for elektricitet bør give producenterne den nødvendige tilskyndelse til at investere i ny energiproduktion, herunder elektricitet fra vedvarende energikilder, idet der lægges særlig vægt på de mest isolerede medlemsstater og regioner på EU's energimarked. Et velfungerende marked bør også sikre forbrugerne passende foranstaltninger, der fremmer en mere effektiv energiudnyttelse, hvilket forudsætter en sikker energiforsyning.

(3) I forordning (EF) nr. 714/2009 fastsættes der ikke-diskriminerende regler om betingelserne for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling og, mere specifikt, regler om kapacitetstildeling på sammenkoblinger og transmissionssystemer, der har betydning for grænseoverskridende elektricitetsstrømme. Det er en forudsætning for et fuldt integreret elektricitetsmarked og for driftssikkerheden, at der udvikles effektive balanceringsregler, således at markedsdeltagerne tilskyndes til at bidrage til at afhjælpe de systemknapheder, som de er ansvarlige for. Det er især nødvendigt at opstille regler for de tekniske og driftsmæssige aspekter af systembalancering og handel med energi. Dette bør omfatte systemrelaterede regler for effektreserver.

(4) Kommissionens forordning (EU) 2017/000 [SO] fastsætter harmoniserede regler for systemdrift for transmissionssystemoperatører ("TSO'er"), regionale sikkerhedskoordinatorer, distributionssystemoperatører ("DSO'er") og betydningsfulde netbrugere. Forordningen angiver kritiske systemtilstande (normaltilstand, alarmtilstand, nødtilstand, blackouttilstand og genoprettelsestilstand). Den opstiller desuden krav og principper med henblik på at opretholde driftssikkerheden i hele Unionen og har til formål at fremme koordineringen af krav og principper for last-frekvensregulering og reserver for hele EU.

(5) Med denne forordning indføres en række tekniske og driftsrelaterede regler samt markedsregler for hele EU, der skal styre funktionen af balancemarkederne for elektricitet. Den opstiller regler for anskaffelse af balanceringskapacitet, aktivering af balanceringsenergi og afregning af balanceansvarlige parter. Den kræver desuden, at der udvikles harmoniserede metoder til tildeling af områdeoverskridende transmissionskapacitet med henblik på balancering. Disse regler vil øge likviditeten på korttidsmarkeder ved at tilskynde til mere grænseoverskridende handel og en mere effektiv udnyttelse af det eksisterende net med henblik på balancering af energi. Eftersom bud på balanceringsenergi vil konkurrere på balanceringsplatforme på EU-plan, vil der ligeledes opnås en positiv indvirkning på konkurrencen.

(6) Formålet med denne forordning er at sikre en optimal forvaltning og koordineret drift af det europæiske elektricitetstransmissionssystem, bidrage til opfyldelsen af EU's mål om udbredelse af produktionen af vedvarende energi og skabe fordele for kunderne. TSO'er, eventuelt i et samarbejde med DSO'er, bør være ansvarlige for at tilrettelægge de europæiske balanceringsmarkeder og bør bestræbe sig på, at de integreres, samtidig med at systembalancen bevares på den mest effektive måde. I denne henseende bør TSO'er arbejde tæt sammen indbyrdes og med DSO'er og koordinere deres aktiviteter så meget som muligt for at levere et effektivt elsystem i alle regioner og på alle spændingsniveauer, uden at det indskrænker konkurrencelovgivningen.

(7) TSO'er bør kunne uddelegere opgaver i medfør af denne forordning til en tredjepart helt eller delvist. Den TSO, der uddelegerer opgaven, bør fortsat være ansvarlig for at sikre, at forpligtelserne i denne forordning opfyldes. Ligeledes bør medlemsstaterne kunne tildele opgaver og forpligtelser i medfør af denne forordning til en tredjepart. En sådan tildeling bør være begrænset til opgaver og forpligtelser, der udføres på nationalt niveau (f.eks. afregning af ubalancer). Begrænsningerne af tildelingen bør ikke føre til unødvendige ændringer af de eksisterende nationale ordninger. TSO'er bør dog fortsat bære ansvaret for de opgaver, de i henhold til direktiv 2009/72/EF har fået pålagt med henblik på opstilling af europæiske metoder samt gennemførelsen og driften af de europæiske balanceringsplatforme. Findes ekspertisen og erfaringerne med balanceafregningsprocessen i en given medlemsstat hos en tredjepart, kan medlemsstatens TSO anmode de øvrige TSO'er og ENTSO-E om at åbne mulighed for, at denne tredjepart kan medvirke til udviklingen af forslaget. Ansvaret for at opstille forslaget forbliver dog hos medlemsstatens TSO sammen med alle øvrige TSO'er, og dette ansvar kan ikke overdrages til en tredjepart.

(8) De regler, der fastlægger rollerne som leverandører af balanceringstjenester og som balanceansvarlige parter, sikrer en retfærdig, gennemsigtig og ikke-diskriminerende tilgang. Reglerne vedrørende vilkår og betingelser for balancering fastlægger desuden de principper og roller, hvorefter de i denne forordning omhandlede balanceringsaktiviteter gennemføres, og sikrer en passende konkurrence på lige konkurrencevilkår for markedsdeltagere, herunder aggregatorer og aktiver knyttet til prisfleksibelt elforbrug på distributionsniveau.

(9) Alle leverandører af balanceringstjenester, der ønsker at levere balanceringsenergi eller balanceringskapacitet, bør bestå en kvalifikationsproces, som tilrettelægges af TSO'erne om nødvendigt i et tæt samarbejde med DSO'er.

(10) Integrationen af markederne for balanceringsenergi bør fremmes gennem etableringen af fælles europæiske platforme, der skal styre processen til udligning af modsatrettede ubalancer og muliggøre udveksling af balanceringsenergi fra frekvensgenoprettelsesreserver og erstatningsreserver. Samarbejdet mellem TSO'er bør være nøje begrænset til, hvad der er nødvendigt for en effektiv og sikker udformning, gennemførelse og drift af disse europæiske platforme.

(11) Platformene for udveksling af balanceringsenergi fra frekvensgenoprettelsesreserver og erstatningsreserver bør anvende en model med rangfølgelister for at sikre en omkostningseffektiv aktivering af bud. Det bør alene være muligt for TSO'er at benytte en anden model til at gennemføre platformen og gøre den operationel, hvis en cost-benefit-analyse udført af alle TSO'er viser, at modellen for platformen for udveksling af balanceringsenergi fra frekvensgenoprettelsesreserver med automatisk aktivering bør ændres.

(12) Integrationen af markeder for balanceringsenergi bør muliggøre et velfungerende intraday-marked, således at markedsdeltagerne har mulighed for at komme i balance så tæt på driftsøjeblikket som muligt. Kun de ubalancer, der består efter intraday-markedets lukketid, bør balanceres af TSO'er med balancemarkedet. Harmoniseringen af perioden for afregning af ubalancer til 15 minutter i Europa bør understøtte intraday-handelen og fremme udviklingen af en række handelsprodukter med samme leveringsperioder.

(13) Udveksling af balanceringstjenester, oprettelse af fælles rangfølgelister og tilstrækkelig likviditet på balancemarkedet kræver en regulering af standardiseringen af balanceringsprodukter. Denne forordning indeholder et minimumssæt af standardkarakteristika og yderligere kendetegn, der definerer standardprodukter.

(14) Metoden til prissætning af standardprodukter vedrørende balanceringsenergi bør skabe positive incitamenter til markedsdeltagerne til at opretholde og/eller bidrage til at genoprette systembalancen i deres ubalancepris-område, mindske systemubalancerne og omkostningerne for samfundet. Denne prissætningsstrategi bør sigte mod en økonomisk effektiv brug af prisfleksibelt elforbrug og andre balanceringsressourcer, der er underlagt driftsmæssige sikkerhedsgrænser. Den prissætningsmetode, der anvendes i forbindelse med anskaffelse af balanceringskapacitet, bør sigte mod en økonomisk effektiv brug af prisfleksibelt elforbrug og andre balanceringsressourcer, der er underlagt driftsmæssige sikkerhedsgrænser.

(15) Der er behov for at fremme markedsintegrationen, således at TSO'erne kan anskaffe og udnytte balanceringskapacitet på en effektiv, økonomisk og markedsbaseret måde. I denne retning fastlægger denne forordning tre metoder, hvorved TSO'erne kan tildele overførselskapacitet med henblik på udveksling af balanceringskapacitet og deling af reserver, når dette underbygges af en cost-benefit-analyse: den fælles optimeringsproces, den markedsbaserede tildelingsproces og tildeling på baggrund af en økonomisk effektivitetsanalyse. Den fælles optimeringsproces bør benyttes på day-ahead-basis, hvorimod den markedsbaserede tildelingsproces kan benyttes, hvis kontrakten indgås højst en uge forud for leveringen af balanceringskapaciteten, og tildelingen på baggrund af en økonomisk effektivitetsanalyse kan benyttes, hvis kontrakten indgås mere end en uge forud for leveringen af balanceringkapaciteten på den betingelse, at de tildelte mængder er begrænsede, og at der hvert år foretages en vurdering.

(16) Når de relevante regulerende myndigheder har godkendt en metode for tildelingsprocessen vedrørende overførselskapacitet, kan to eller flere TSO'er fremskynde anvendelsen heraf for at høste erfaringer og lette andre TSO'ers gnidningsløse anvendelse fremover. Anvendelsen af en sådan metode, når den forefindes, bør dog harmoniseres af alle TSO'er for at fremme markedsintegrationen.

(17) Det overordnede mål med afregning af ubalancer er at sikre, at balanceansvarlige parter støtter systembalancen på en effektiv måde, og at markedsdeltagerne tilskyndes til at opretholde og/eller bidrage til at genoprette systembalancen. Denne forordning fastsætter regler for afregning af ubalancer, der sikrer, at den foretages på et ikke-diskriminerende, retfærdigt, objektivt og gennemsigtigt grundlag. For at klargøre balancemarkederne og det overordnede energisystem til integration af stigende andele af forskellige former for vedvarende energi bør ubalancepriserne afspejle realtidsværdien af energi.

(18) Der bør i denne forordning fastlægges en proces til midlertidigt at undtage TSO'erne fra visse regler for at tage højde for omstændigheder, hvor f.eks. overholdelse af disse regler undtagelsesvis kan føre til risici for driftssikkerheden eller føre til en forhastet udskiftning af intelligent elnetinfrastruktur.

(19) I henhold til artikel 8 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 713/2009 træffer Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (i det følgende benævnt "agenturet") beslutning, hvis de relevante regulerende myndigheder ikke kan nå til enighed om de fælles vilkår, betingelser og metoder.

(20) Denne forordning er udarbejdet i tæt samarbejde med agenturet, ENTSO for elektricitet ("ENTSO-E") og interesserede parter med henblik på at vedtage effektive, afbalancerede og forholdsmæssigt afpassede regler på en gennemsigtig måde, der giver mulighed for medbestemmelse. I overensstemmelse med artikel 18, stk. 3, i forordning (EF) nr. 714/2009 hører Kommissionen agenturet, ENTSO-E og andre relevante interesserede parter, inden der foreslås ændringer af nærværende forordning.

(21) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelsen fra det udvalg, der er omhandlet i artikel 23, stk. 1, i forordning (EF) nr. 714/2009 —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
16.03.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Høring
Høring publisert
11.05.2017
Høringsfrist
10.08.2017