Rettigheter for borgere under bilaterale trygdeordninger

Tittel

Den administrative kommisjon for koordinering av trygdeordningers rekommandasjon nr. P1 av 12. juni 2009 om Gottardo-dommen, i henhold til hvilken fordeler en medlemsstats egne statsborgere kan nyte godt av under en bilateral trygdeavtale med et tredjeland, også skal komme andre medlemsstaters borgere til gode

Recommendation No P1 of 12 June 2009 concerning the Gottardo judgment, according to which the advantages enjoyed by a State’s own nationals under a bilateral convention on social security with a non-member country must also be granted to workers who are nationals of other Member States

Siste nytt

EØS-komitevedtak notifisert av Island; ikrafttredelse 1.6.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.10.2012)

Sammendrag av innhold
Forordning 1408/71 erstattes av forordning 883/2004 fra 1. mai 2010. Det medfører at gamle rekommandasjoner fra Den administrative kommisjon (AC-rekommandasjoner) må vedtas på ny med hjemmel i forordning 883/2004 artikkel 72 (a) til (d).

Rekommandasjon nr. P1 gjelder Gottardo-dommen (i henhold til hvilken fordeler en medlemsstats egne statsborgere kan nyte godt av under en bilateral trygdeavtale med et tredjeland, også skal komme andre medlemsstaters borgere til gode). Tilsvarer tidligere rekommandasjon nr. 22.

Merknader
Beslutningen krever ikke endringer i forhold til norsk rett.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av relevante organer på departements- og direktoratsnivå uten at det har fremkommet merknader.
Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel for Norges vedkommende.

Status
EØS-komiteen vedtok innlemmelse av rettsakten i EØS-avtalen ved beslutning nr. 76/2011 av 1. juli 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) og protokoll 37, som trådte i kraft 1. juni 2012. Rekommandasjoner fattet av Den administrative kommisjon er ikke-bindende rettsakter som "avtalepartene skal ta i betraktning", jf. vedlegg VI til EØS-avtalen. Gjennomføring av disse rettsaktene skal ikke notifiseres til ESA.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
12.06.2009
Anvendelsesdato i EU
01.05.2010
Opphører å gjelde
09.07.2013
Erstattes av

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 17.12.2015, p. 207-208
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.07.2011
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island og Liechtenstein

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og sosialdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
01.06.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010H0424(01)
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro