Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til Solvens II-, MiFID II- og hvitvaskingsdirektivene

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/2177 av 18. desember 2019 om endring av direktiv 2009/138/EF om adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II), direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter og av direktiv (EU) 2015/849 om tiltak for å hindre at finanssystemet brukes til hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme

Directive (EU) 2019/2177 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2019 amending Directive 2009/138/EC on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II), Directive 2014/65/EU on markets in financial instruments and Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money-laundering or terrorist financing

Del av:

Siste nytt

Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 27.12.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.11.2018)

Sammendrag av innhold
EU-kommisjonen har foreslått endringer i rollen og oppgavene som tilligger EUs finanstilsynsmyndigheter EBA (bank), ESMA (verdipapir), EIOPA (forsikring og pensjon) og ESRB (makrotilsyn). Forslagene er lagt fram som en pakke med fire endringsforslag med fire ulike KOM-nummer. De fire KOM-dokumentene i pakken omfatter følgende

• KOM(2017)536 - om endringer i EBA- (32010R1093), ESMA- (32010R1095), EIOPA- (32010R1094), EUVECA- 32013R0345), EUSEF- (32013R0346), ELTIF- (32015R0760), MIFIR- (32014R0600), referanseverdi- (32016R1011) og prospektforordningen (32017R1129).

• KOM(2017)538 - om endringer i ESRB-forordningen (32010R1092)

• KOM(2017)537 - om endringer i MIFID II-direktivet (32014L0065) og Solvens II-direktivet (32009L0138)

• KOM(2017)539 - om endringer av et ennå ikke vedtatt forslag til endringer i EMIR (32012R0648). Det opprinnelilge forslaget til endringar av EMIR ble lagt fram våren 2017.

Det vises til utførlig omtale av hele pakken i EØS-notatet "Endringer i ESFS - European System of Financial Supervision".

KOM(2017) 537 omfatter forslag til endringer i

• MIFID II-direktivet (32014L0065) om at tilsyn med leverandører av den nye tjenesten datarapporteringstjenester, legges til ESMA.

• Solvens II-direktivet (32009L0138) om at EIOPA får en større rolle i vurdering av interne modeller for beregning av solvenskrav i forsikringsselskaper.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Dersom forslaget vedtas i sin nåværende form må det vurderes om rettsakten vil innebære overføring av myndighet til overnasjonalt organ. Etter vedtak i EU og innlemmelse i EØS-avtalen, vil reglene kunne gjennomføres nasjonalt ved å endre det forestående norske regelverket for gjennomføring av MIFID II-direktivet, samt ved å endre Solvens II-forskriften, og sannsynligvis også finansforetakslovens bestemmelser om tilsyn med forsikringsselskaper.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det at tilsyn for leverandører av datarapporteringstjenester legges til ESMA (med vedtakskompetanse til EFTAs overvåkingsorgan), har ikke store konsekvenser for Finanstilsynet, da denne type tjeneste er ny og er i dag ikke underlagt tilsyn nasjonalt. Det vil ha konsekvenser for eventuell ny leverandør av tjenesten å bli underlagt tilsyn av ESMA/EFTAs overvåkingsorgan.

Sakkyndige instansers merknader
Finanstilsynet har vurdert forslaget. Finansdepartementet avga høringsuttalelse til Kommisjonen tidlig i prosessen. Høringsuttalelsen var basert på innspill fra Finanstilsynet. EFTA-landene har også avgitt felles høringsuttalelse til Kommisjonen i en tidlig fase.

Vurdering
EUs finanstilsyn ble etablert i 2010. I perioden 2010–2016 forhandlet EU- og EFTA-landene om å finne en løsning for hvordan rollen og oppgavene til EUs finanstilsyn kunne håndteres i EØS-avtalen. Stortinget ga sitt samtykke til løsning juni 2016. Samtykket ble gitt etter reglene i Grunnloven §115 om suverenitetsavståelse, med mer enn 3/4 flertall.

Med dette nye forslaget legges ytterligerekompetanse til EUs finanstilsyn. EØS-rettslige problemstillinger vil kunne være

• utvidet direkte tilsyn i ESMA av leverandører av datarapporteringstjenester

• EIOPAs styrkede innflytelse når det gjelder vurdering av interne modeller for beregning av solvens krav i forsikringsselskaper

Det vil være behov for EØS-tilpasninger.

Andre opplysninger
Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Status
Kommisjonens forlsag er til behandling i Rådet og EU-parlamentet.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
20.09.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
18.12.2019
Gjennomføringsfrist i EU
30.06.2021
Anvendelsesdato i EU
30.06.2020
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet