Saksbehandling knyttet til EUs konkurranseregler: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2015/1348 av 3. august 2015 om endring av (EF) nr. 773/2004 om Kommisjonens saksbehandling i henhold til EF-traktatens artikkel 81 og 82

Commission Regulation (EU) 2015/1348 of 3 August 2015 amending Regulation (EC) No 773/2004 relating to the conduct of proceedings by the Commission pursuant to Articles 81 and 82 of the EC Treaty

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 9.2.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.11.2015)

Sammendrag av innhold
Forordning (EF) nr. 773/2004 om Kommisjonens saksbehandling i henhold til EF-traktates artikkel 81 og 82 fastsetter nærmere regler for gjennomføringen av forordning (EF) nr. 1/2003 (moderniseringsreformen).

Som følge av vedtagelse av direktiv 2014/104/EU om privat håndhevelse av konkurransereglene, er det behov for å gjøre enkelte endringer i Kommisjonsforordning 773/2004 med tilhørende kunngjøringer.

Det nye direktivet om privat håndhevelse av konkurransereglene balanserer interessene mellom skadelidtes interesse i kompensasjon for tap og beskyttelse av konkurransemyndighetenes håndhevelsesverktøy. For å balansere disse interessene har Kommisjonen kommet til at noen dokumenter i konkurransemyndighetenes besittelse bør unntas fra innsyn eller ikke gis innsyn i før saken er avsluttet. Direktivet krever på dette punktet at det gjøres nødvendig endringer i Kommisjonsforordning 773/2004 med tilhørende kunngjøringer om innsyn, lempning, kartellforlik og samarbeid med nasjonale domstoler.

Forslagene regulerer innsynsadgangen i lempningssøknad og forliksinnlegg.

Merknader
Rettsakten endrer kommisjonsforordning (EF) nr. 773/2004 som er inntatt i EØS-avtalen protokoll 21 og ODA protokoll 4 kapittel lll, og er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 21. desember 2011 nr. 1518 om gjennomføring av konkurransereglene i EØS-avtalen mv. Innlemmelse av rettsakten i EØS-avtalen innebærer at forskriften må endres tilsvarende.

Vurdering
Forordningen anses som EØS-relevant og akseptabel for innlemmelse i EØS-avtalen. Det er ikke identifisert horisontale problemstillinger eller behov for materielle tilpasninger som krever forhandling.

Endringen innebærer ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

Status
Forordningen ble publisert i the Official Journal of the European Union 5. august 2015 og trådte i kraft 6. august 2015.lse av rettsakten i EØS-avtalen innebærer at forskriften må endres tilsvarende.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
03.08.2015
Anvendelsesdato i EU
06.08.2015
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
14.11.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
09.02.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.02.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
10.02.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R1348
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro